Про Інститут

Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України є академічною науково-дослідною установою міждисциплінарного гуманітарного спрямування.

Його структура сприяє реалізації інтердисциплінарних досліджень, передбачає залучення представників різних наук для вирішення актуальних соціогуманітарних проблем, насамперед історії та культури України в загальноєвропейському і світовому контекстах.

Основні напрями наукових досліджень Інституту на сучасному етапі:

  • формування сучасної української нації та національної свідомості українського народу на різних етапах історичного розвитку, історія суспільно-політичного та національно-визвольного руху на західних землях України в контексті загальноукраїнських і європейських соціально-економічних, політичних, культурних, етноконфесійних процесів;
  • українсько-польські взаємини в контексті європейської історії, роль історичної спадщини у формуванні сучасних культурних і політичних пріоритетів України і Польщі;
  • історико-культурна спадщина як чинник формування національної свідомості;
  • комплексне вивчення проблем теорії та історії української культури її самобутності та зв’язків з іншими культурами, процесів формування етнічної самосвідомості;
  • вивчення функціонування та розвитку української мови, історичної та діалектної лексики на західних землях України, укладання різногалузевих словників української мови, зокрема фундаментального Словника української мови ХVI – I пол. ХVIІ ст., дослідження питань сучасної української мови; укладання комп’ютерних баз даних з історії культури та історії лексикографії на електронних носіях;
  • комплексне археологічне дослідження матеріальної і духовної культури давнього населення Заходу України.

Інститут також є важливим координаційним центром з вивчення проблем українознавства. Він координує діяльність у галузі історико-культурологічних, археологічних та філологічних досліджень з установами соціо-гуманітарного профілю Державного Західного наукового центру НАН та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, відповідними факультетами і кафедрами вищих навчальних закладів заходу України, окремими інституціями інших регіонів та загальноукраїнського масштабу. Співпраця здійснювалася шляхом виконання спільних наукових проектів, проведення наукових конференцій, семінарів, в т.ч. міжнародних, публікації результатів науково-дослідної роботи, підготовки кадрів та їх стажування.

Станом на кінець 2011 р. в Інституті працювало 70 наукових працівників, в тому числі 13 докторів наук і 40 кандидатів наук, серед яких один член-кореспондент НАН України. Наукові співробітники Інституту неодноразово відзначалися високими державними і академічними нагородами та почесними званнями. Державної премії в галузі науки і техніки України були удостоєні Я. Закревська і Л. Коць-Григорович за працю над "Атласом української мови". Премію НАН України ім. І. Франка присуджено колективу авторів “Словника староукраїнської мови XIV-XVcт”(1981), ім. М. Грушевського М. Литвину (2001) і Л. Войтовичу (2003). Почесне звання "Заслуженого діяча науки і техніки України" присвоєно Я. Ісаєвичу, М. Литвину, І. Патеру, а "Заслуженого працівника культури України" – В. Гориню і Ф. Стеблію. Орденом Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено Я. Ісаєвича, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня – Ф. Стеблія і К. Науменка, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня – У. Єдлінську.

Провідні вчені Інституту та викладачі вузів залучені до роботи Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Чл.-кор. НАН України М. Ільницький є головою Спеціалізованої вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Ряд працівників Інституту (Л. Войтович, Л. Зашкільняк, Я. Мельник, Л. Полюга) є членами Спеціалізованих рад з історичних та філологічних наук Львівського національного університету ім. І. Франка, один – Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (Л. Полюга), один – Інституту літератури ім. Шевченка НАН України (чл.-кор. НАН України М. Ільницький), О. Ситник входить до Спеціалізованої ради Інституту археології НАН України. Членом Спеціалізованої ради Національного університету "Львівська політехніка" із спеціальності "Військова історія" є І. Патер.

У свою чергу членами Спеціалізованої вченої ради Інституту із захисту докторських дисертацій є доктори наук із Львівського національного університету (К. Кондратюк, О. Франко, С. Макарчук, М. Глушко), Інституту народознавства НАН України (акад. НАН України С. Павлюк, Р. Кирчів), Львівської комерційної академії (С. Гелей), Українського католицького університету (В. Ададуров), Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського (М. Капраль). Ф. Стеблій брав участь у роботі Вченої Ради Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, В. Горинь – член Вченої ради Державного меморіального музею М. Грушевського. Окремі наукові співробітники очолюють кафедри у ВНЗ (М. Ільницький, Л. Войтович, Ю. Ясіновський, Л. Зашкільняк). Студенти постійно проходять виробничу і передипломну практику у відділах Інституту, залучаються до роботи в археологічних експедиціях.

Інститут співпрацює з науковими установами Польщі, Росії, Австрії, Чехії, Словаччини, США, Канади та інших країн. Учені Інституту неодноразово виїжджали на стажування до наукових центрів ряду країн, а також приймали у себе іноземних учених. Особливо плідне співробітництво склалося з науковими осередками Польщі, яке проявляється в організації спільних археологічних експедицій, проведенні наукових форумів різного рівня, спільних публікаціях тощо. За підписаною угодою про наукову співпрацю з Інститутом польської мови ПАН у Кракові проводяться спільні дослідження з теми "Загальнокарпатський діалектологічний атлас"; історики, археологи і філологи налагодили конкретну співпрацю з вченими Варшавського, Жешівського, Ягеллонського університетів, Польською Академією Знань, Інститутом Центрально-Східної Європи в Любліні, Південно-Східним Науковим Інститутом в Перемишлі в рамках спільних наукових проектів. З вченими університетів і академічних установ Росії співробітники Інституту співпрацюють в дослідженні періоду Київської Русі і вивченні славістичної тематики.

Окремої уваги заслуговує співпраця Інституту з Фондом катедр українознавства у США, Українським науковим інститутом Гарвардського університету у США і Канадським інститутом українських студій, зокрема у роботі над історичним словником української мови, виданні документів українського суспільно-політичного руху у ХХ ст. Академік Я.Д. Ісаєвич як голова Українського національного комітету істориків (УНКІ) представляв українську історичну науку на Міжнародних конгресах істориків у Монреалі (1995), Осло (2000), а науковці Інституту А. Портнов та О. Середа виступали як делегати УНКІ відповідно на конгресі в Сиднеї (2005) та на ХХІ Міжнародному конгресі істориків в Амстердамі (2010).

Оголошення:

До уваги авторів!

Вимоги до авторів, що подають свої матеріали до збірників Інституту

Детальніше

Новини:

Дайджест новин червня 2017 р.

Інформація про круглий стіл присвячений сучасним українсько-польським відносинам, нараду авторського колективу “Енциклопедії ЗУНР”, наукові проекти та ін.

ХХVІІ конференція “Історія релігій в Україні”

15-17 травня 2017 р. відбулася ХХVІІ щорічна міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні”
Видання:

Інформаційний бюлетень. 2015