Нові надходження

Автор Назва Місто Рік Категорія
Ададуров В. "Наполеоніда" на сході Європи уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо пд.-зх. окраїн російської імп. на поч. XIX ст. Львів 2007 Книга
Ачкинази И.В. Крымчаки. Историко-этнографический очерк Симферополь 2000 Книга
Альманах "Наш Львів". Ч.1: Львів 1256-2006 Львів 2007 Книга
Бережанська гімназія. Сторінки історії: Ювілейна книга Бережани-Тернопіль 2007 Книга
Білокінь С.І. Музей України (Збірка Потоцького П.): Дослідження, матеріали Київ 2006 Книга
Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. Текст лекцій Львів 2004 Підручник
Бондаренко Н.С. Славянский этногенез и становление украинского народа (историографический анализ) Киев 2007 Книга
Буковина. Історичний нарис. Чернівці 1998 Книга
Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського Київ 2006 Книга
Бусленко Л. Довнар-Запольський як історик України Київ 2007 Книга
Буття в мистецтві. Збірник на пошану С.Костюка з нагоди 80-річчя Львів 2007 Збірник
Верига В. Під крилами визвольних дум: Спомини підхорунжого дивізії „Галичина” Київ 2007 Книга
Вернадський В.И. Дневники 1917-1921 Київ 1994 Книга
Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян. Вступ до середньовічної історії слов’янства Київ 2004 Книга
Волкогонова О.Д. Образ России в философии русского зарубежья Москва 1998 Книга
Вопросы истории и политики. Вып.2 Москва 2006 Книга
Гальченко О.М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні Київ 2005 Книга
Гей, там на горі „Січ” іде!... Пропам’ятна книга „Січей” Едмонтон 1965 Книга
Годинка А. Як наші духовники проживали Нїредьгаза 2006 Книга
Головко О. Б. Корона Данила Галицького Київ 2006 Книга
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя). Бібліографічний покажчик Ужгород 2006 Бібліографічний покажчик
Гординський В. На переломі епох Львів 2004 Книга
Горський В.С. Святі Київської Русі Київ 1994 Книга
Вегеш М., Токар М. Карпатська Україна на шляху державотворення Ужгород 2009 Книга
Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. Київ 2009 Книга
Вчені Росії про Закарпаття. Із карпатознавчої спадщини Ужгород 2009 Книга
Горбань Т. Еволюція національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця XIX – першої чверті XX століть Київ 2010 Книга
Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість Київ 2008 Книга
Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941–1943 років Рівне 2008 Збірник
Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років Львів 2008 Збірник
Домбровський О. Спомини Нью-Йорк; Львів; Острог 2009 Книга
Екстракт 150. У 2-х част. Част 1. (бібліотека газети "День") Київ 2009 Збірник
Мицик Ю.А., Бажан О.Г., Власов В.С. Історія України: навчальний посібник. – 2 вид. Київ 2008 Підручник
Моця О. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи Київ 2009 Книга
На перехресті культур. Збірник на пошану Л. Рудницького Філадельфія 2008 Збірник
Міщук С.М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина XIX – 30-ті роки XX ст.) Київ 2009 Книга
Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст Київ 2008 Книга
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Вип. 6 Дніпропетровськ 2008 Книга
Нахлік Є., Нахлік О. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою Львів 2009 Книга
Нахлік Є. Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаравістики Львів 2010 Книга
Окуневський Я. Листи з чужини Київ 2009 Книга
Ольховський І. Кривава Волинь. Кн. 1: Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Шацького районів у 1939–1945 роках Київ 2008 Книга
ОУН-УПА на Сумщині. Т. 2. Суми 2009 Збірник
ОУН і УПА в 1943 році: Документи. Київ 2008 Збірник
Палієнко М. Архівні центри української еміграції (ство- рення, функціонування, доля документальних колекцій) Київ 2008 Книга
Політичні репресії радянської доби в Україні. Київ 2008 Збірник
Портнов А. Між "Центральною Європою" та "Русским миром Київ 2009 Книга
Рахуба А. Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэ ме Рэчы Паспалітай (1569–1763) Мінск 2008 Книга
Слов’янські обрії. Вип. 2. XIV Міжнародний з’їзд славістів. Доповіді Київ 2009 Збірник
Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). Вид. 2-ге Київ 2009 Підручник
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь Київ 2009 Збірник
Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки Київ 2009 Збірник
Стереометрія тексту. Студії над поетичними творами Івана Франка Львів 2010 Збірник
Степанів О., Дашкевич Р. Спогади і нариси Львів 2009 Книга
Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 1: А-Г. Київ 2009 Енциклопедія
Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920–1930 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920–1930-ті рр.) Київ 2009 Книга
Цепенда І. Українсько-польські відносини 40–50-х років XX століття: етнополітичний аналіз Київ 2009 Книга
Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР після сталінської доби Осторг 2009 Книга
Bąkowski-Kois D. Zarządcy dóbr Elżbiety Sieniawskiej. Studium z historii mentalności 1704–1726 Kraków 2005 Книга
Cirkví a národy strednej Európy (1800–1950) Wien 2008 Збірник
Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku) Kraków 2008 Книга
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności Kraków 2009 Збірник
Hunczak T. Symon Petliura and the Jews. A Reappraisal Lviv; New York; Toronto 2008 Книга
Quaestiones Medii Aevi Novae. V. 14: Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Hagiography) Warszawa 2009 Збірник
Kapral M. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku Toruń 2008 Книга
Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff. Vol. 1-2 Firenze 2008 Збірник
Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku Warszawa 2008 Збірник
Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy wobec współczesnych wyznań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego Krasiczyn 2008 Збірник
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 2008/2009 Kraków 2009 Збірник
Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych – I Grupy Kompanii Wartowniczych 1946 Kraków 2008 Збірник
Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370– 1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą Katowice 2006 Книга
Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie: T. 1, 2, 4 Kraków 2005-2009 Збірник
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. T. 17. Kraków 2009 Збірник
Ukraińskie tradycje parlamentarne XIX–XXI wiek Kraków 2006 Збірник
Wyrozumski J. Cracovia Mediaevalis Kraków 2010 Книга
Wieki Stare i Nowe. T. 1(6) Katowice 2009 Збірник
Кузеля З. Памяти Хведора Вовка Зальцведель 1918 Книга
Українсько-руський архив. Т. 1. Рукописи львівських збірок. Вип. 1. Опис рукописів Народного дому. Част. 1. Львів 1906 Збірник
Шимонович І. Західна Україна: Територія і населення. Ч. 1. Статистична розвідка Львів 1926 Книга
Dzyuba I. Internationalism or Russication? A Study in the Soviet Nationalities Problem London 1968 Книга
Horn M. Rzemiosło miejskie województwa Bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku Wroсław; Warszawa; Kraków 1966 Книга
Kuczyński S. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy Warszawa 1936 Книга
Namaczyńska S. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1648–1696. I. Zjawiska meteorologiczne i pomory Lwów 1937 Книга
Pisma Aleksandra Jabłonowskiego. T. 2. Kresy Ukrainne Warszawa 1909 Збірник
Rocznik Wołyński. – Pod red. J. Hoffmana. T. 3, 7 Równe 1938 Збірник
Województwo Tarnopolskie Tarnopol 1931 Збірник
Акція "Вісла" 1947. Т 5 Київ 2006 Збірник
Анатомия революции Санкт-Петербург 1994 Збірник
Арон Р. Опій інтелектуалів Київ 2006 Книга
Арсенич П. Галичани - жертви більшовицього режиму Івано-Франківськ 2006 Книга
Василенко М.П. Вибрані твори у 3-х т. Т. 3: Київ 2008 Книга
Великий голод в Україні 1932–1933 років. У 4-х т Київ 2008 Збірник
Вилкул Т. “Людье” и князь в конструкциях летописцев XI–XIII вв Київ 2007 Книга
Войтович Л., Целуйко О. Правлячі династії Європи. Генеалогічно-хронологічний довідник Біла Церква 2008 Книга
Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я Маріуполь 2008 Книга
Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія Польщі Київ 2008 Книга
Дух і Літера. № 20: Польські студії. Спец. випуск. Київ 2008 Збірник
ДЬΝѢСЛОВО: Збірка праць на пошану дійсного члена НАН України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя Київ 2008 Збірник
Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. Львів 2007 Збірник
Енциклопедія Львова. Т. 2. Львів 2008 Енциклопедія
Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві Київ 2008 Книга
Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті “Україна” 1941–1944. У світлі німецьких документів Київ 2008 Книга
Жилюк В. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. Рівне 2008 Книга
Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали Тернопіль 2008 Збірник
Закарпатські втікачі в СРСР 1939–1941. Збірник архівних документів і матеріалів Ужгород 2008 Збірник
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 8. Київ 2008 Збірник
Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів Київ; Чернівці 2008 Збірник
Історія української культури. Т. 4. Кн. 1 Київ 2008 Збірник
Коломия й Коломийщина. Т. 2. Збірник споминів і статей про недавнє минуле Філадельфія; Коломия 2008 Збірник
Коляструк О. Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти Харків 2008 Книга
Котляр М.Ф., Ричка В.М. Княжий двір Південної Русі X–XIII ст Київ 2008 Книга
Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI–XVIII століттях: Статті і матеріали Львів 2008 Книга
Крушельницька Лариса. Біобібліографічний покажчик Львів 2008 Бібліографічний покажчик
В’ячеслав Липинський в історії, теорії і практиці українського державотворення Луцьк 2007 Збірник
Leopolis multiplex Київ 2008 Збірник
Макарчук С.А. Етнічна історія України. Навч. посібн. Київ 2008 Підручник
Марочко В., Мовчан О. Голодомор 1932–1933 років в Україні. Хроніка Київ 2008 Книга
Мельничук О.І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини Київ 2008 Книга
Мозер М. Причинки до історії української мови Харків 2008 Книга
Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації. Матеріали міжнародної конференції Київ 2008 Збірник
Полещук Т. Історія Росії XIX – початку XX століття Львів 2008 Книга
Портнов А. Наука у вигнанні: Наукова і освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919–1939) Харків 2008 Книга
Регіональна історія України. Зб. наук. статей. Вип. 2 Київ 2008 Збірник
Українознавчі студії. Ч. 8–9/2007–2008 Івано-Франківськ 2008 Збірник
Українці Холмщини і Підляшшя: Історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків Луцьк 2008 Збірник
Утіха, 21: Історія двох поколінь [Cпогади про Романа Бриндаса] Львів 2008 Книга
Федун П.-“Полтава” Концепція самостійної України. Т. 1: Твори Львів 2008 Збірник
Цивилизационная структура современного мира. Т. 3. Кн. 1 Київ 2008 Збірник
Чобіт Д. Броди та його округа княжих часів Русі- України X–XV ст. Броди 2008 Збірник
Havryliv T. IdentiItäten in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts Lviv 2008 Книга
Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945 Warszawa 2007 Збірник
Moser M. Das Ukrainische als Kirchensprache. Українська мова в церквах Wien 2005 Книга
Nicieja S.S. Łyczaków. Dzielnica za Styksem Wrocław 1998 Книга
Samsonowicz H. Życie miasta średniowiecznego Poznań 2006 Книга
Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Katowice 2006 Збірник
Андрощук М. Записки повстанця (Літопис УПА. Кн. 13) Торонто; Львів 2011 Збірник
Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті Львів 2010 Збірник
Брегеда М. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953–1964 рр. Миколаїв 2010 Книга
Голубець М.А. Біловезька зустріч – крах імперії зла Львів 2011 Книга
Джерела конституційного права України Київ 2010 Книга
Енциклопедія Львова. Т. 3. Львів 2010 Збірник
Енциклопедія сучасної України. Т. 10: З–Зор. Київ 2010 Енциклопедія
Єврейська громадсько-політична думка XX – початку XXI сторіччя в Україні Київ 2011 Збірник
Жеплинський Б. Біобібліографічний покажчик Львів 2011 Бібліографічний покажчик
З української старовини Чернівці 2009 Книга
Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура Ужгород 2010 Книга
Зоткин А.А. "Львы" и "лисы" украинской политики. О властвующей элите Київ 2010 Книга
Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст. Львів 2011 Книга
Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні Київ 2009 Книга
Історія – ментальність – ідентичність. Вип. 4 Львів 2011 Збірник
Історія України. Науково-бібліографічний покажчик за 2009 р. Київ 2011 Бібліографічний покажчик
Історія української культури. У 5-ти т. Т. 5. Книга 1 Київ 2011 Збірник
Історія української культури. У 5-ти т. Т. 5. Книга 2 Київ 2011 Збірник
Іщук О., Марчук І. Брати Бусли. Життя за Україну Торонто; Львів 2011 Книга
Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. Т. 2. Ужгород 2010 Збірник
Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1931– 1939 рр.) Івано-Франківськ 2011 Книга
Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр.: формування та функціонування Львів 2009 Збірник
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1. 1939–1945 Львів 2010 Збірник
Майоров О. Галицько-Волинський князь Роман Мстиславович. Володар, воїн, дипломат. У 2-х т. Біла Церква 2011 Книга
Мандзяк В. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії: Довідник Львів 2011 Книга
Мороз В. Зиновій Тершаковець – "Федір". (Літопис УПА. Кн. 12) Торонто; Львів 2011 Книга
Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: Пастки ціннісних розмежувань Київ 2011 Книга
Науковці України XX–XXI століть: метабібліографія Київ 2011 Бібліографічний покажчик
Нахлік Є.К. Біобібліографічний покажчик Львів 2011 Бібліографічний покажчик
Півень А. Володимир Загайкевич. Політичний портрет. Дрогобич 2011 Книга
Романюк С. Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець Львів 2011 Книга
Світло душі родини Левицьких Торонто; Львів 2011 Книга
Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. Полтава 2011 Книга
Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919–1939) і журналістикознавчий дискурс Львів 2009 Книга
Собор св. Юра 22 січня 2989 року. Документи і спогади. – Упорядник І. Калинець Львів 2011 Збірник
Солдатенко В., Любовець О. Революційні альтернативи 1917 року й Україна Київ 2010 Книга
У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі Київ 2011 Книга
Українські мистецькі виставки у Львові (1919–1939). Довідник; антологія мистецько-критичної думки Львів 2011 Книга
Українсько-австрійські зустрічі Львів 2011 Книга
Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франкаю Т. 1, 2 Львів 2008; 2010 Збірник
Іван Франко: тексти. Факти. Інтерпретації. Вип. 1. Київ; Львів 2011 Книга
Футала В. Історія вивчення суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній Польщі (1921–1939) Львів; Дрогобич 2010 Книга
Леся Українка. Волинський скарб. Вибрані твори Луцьк 2011 Книга
Іван Франко. Мойсей. У перекладі нім. мовою І. Гузар Львів 2010 Книга
Шаправський С. Політична та освітня діяльність Гуго Коллонтая (1750–1812) Хмельницький 2010 Книга
Шведа Ю.Р. Партії та вибори. Енциклопедичний словник Львів 2010 Книга
Arkusz A. Obywatele Polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR Nr 178-454 w Riazaniu w latach 1944–1947 Kraków 2010 Книга
Bruski J. Między prometeizmem a realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy sowieckiej 1921–1926 Kraków 2010 Книга
Kazimierz – sławny i z czynów wielki Kraków 2010 Книга
Kuras K. Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich Kraków 2010 Книга
Opisanie krótkie niektórych interesów wewnętrznych najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1762 Kraków 2011 Книга
Orbis Parthicus. Studies in Memory of Professir Józef Wolski Kraków 2009 Книга
Prace historyczne. Zeszyt 137 Kraków 2010 Книга
Słoczyński H.M. Światło w dziejarskiej ciemnicy. Koncepcja przeszłości Polski Joachima Lelewela Kraków 2010 Книга
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 2009/2010 Kraków 2010 Збірник
Ruś średniowieczna a sąsiedzi (IX – połowa XIII wieku) Kraków 2011 Книга
Szymborski W. Odpusty w Polsce średniowiecznej Kraków 2011 Книга
Universitati Leopoliensi. In Memoriam Kraków 2011 Книга
Wyrozumski J. Cracovia Mediaevalis Kraków 2010 Книга
Атаманенко А. Є. Українське історичне товариство: ідеї, 1. постаті, діяльність (1965–1991) Острог 2010 Книга
Бачинський М. "Сіріють у сумерках півночі шатра…". 2. До сильвети Леоніда Бачинського (1896–1989) Львів 2009 Книга
Владимирский летописец. Новгородская вторая (архивская) 3. летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. 30) Москва 2009 Збірник
Габор В. Іван Колос – поет Карпатської України. Нарис життя і творчості. Бібліографія. Публікації Львів 2010 Книга
Геноцид України в XX столітті Львів 2010 Збірник
Горбаненко С. А., Пашкевич Г. О. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н.е. – І тис.н.е.) Київ 2010 Книга
Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного Київ 2010 Збірник
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 3. Част. 2 Київ 2009 Збірник
Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури Київ 2010 Книга
Западнорусские летописи (Полное собрание русских летописей. Т. 17) Москва 2008 Збірник
Володимир Качкан. Письменник, вчений, педагог, громадськокультурний діяч. Біобібліографічний покажчик Львів 2010 Бібліографічний покажчик
Кривуцький А., Шагала Р. Аксманичі. Село у Клоковицькій парафії Перемишльського повіту Львів 2010 Книга
Кукуруз О. В. Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз Київ 2010 Книга
Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. Т. 29 Москва 2009 Збірник
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: Історія і сучасність Львів 2010 Збірник
Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника. Покажчик видань 2006–2009 Львів 2010 Бібліографічний покажчик
Перунін В. Зарічненщина, або ритми глибинного Полісся втрачені Європою Рівне 2009 Книга
Пессонель Ш. Записка о малой Татарии. – Перевод с франц. В. Лотошниковой Дніпропетровск 2009 Книга
Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII-XVIII ст. Львів 2010 Книга
Удвари Иштван. Биобиблиографический указатель Ниредьхаза 2010 Бібліографічний покажчик
Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, 21. Волині та в еміграції, 1914–1939. Бібліографічний покажчик. Т. 1: 1914–1919 Львів 2010 Бібліографічний покажчик
Українська преса в Україні та світі XIX –XX ст. Історико-бібліографічне дослідження. Т. 2: 1891–1905 рр. Львів 2009 Бібліографічний покажчик
о. Шевців Іван Україна – Рим – Лондон – Брадфорт – Сідней: Кореспонденція о. мітрата Івана Шевціва в 1951–1999 рр. Львів 2009 Книга
Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań wspόłczesnego świata Lublin 2009 Збірник
Electrum. (Studia z historii starożytnej). Vol. 15 Kraków 2009 Збірник
Gąsawa w pamięci historycznej w związku z 620 rocznicą lokacji miasta Inowrocław 2009 Збірник
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos Vilnius 2009 Збірник
Polska–Niemcy–Ukraina w Europie Rzeszόw 2009 Збірник
Prace Historyczne. Zeszyt 136 Kraków 2009 Збірник
Pudłocki T. Iskra światla czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939 Kraków 2009 Книга
Region Czarnomorski / Rocznik IEŚW. Rok 7 (2009). Cz. 1. Lublin 2009 Збірник
Region Bałkański / Rocznik IEŚW. Rok 7 (2009). Cz. 2. Lublin 2009 Збірник
Sprawski S. Tessalia.Tessalowie i ich sąsiedzi Kraków 2009 Книга
Stachura M. Wrogowie poządku rzymskiego Kraków 2010 Книга
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu Kraków 2010 Збірник
Бармак М. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.) Тернопіль 2007 Книга
Бібліотека української діаспори (1991-1997). Каталог Київ 2006 Збірник
Білокін С.І. Музеї України (Збірка Потоцького П.): Дослідження, матеріали Київ 2006 Книга
Винар Л.: Біобібліографічний покажчик. 1848-2007 Львів; Острог; Нью-Йорк; Париж 2007 Бібліографічний покажчик
Вопросы истории и политики. Вып. 2 Москва 2006 Збірник