Киричук О., Орлевич І. Львівський Ставропігійський інститут ( 1788–1914). Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини

Львівський  Ставропігійський інститут ( 17881914). Роль у  суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини

 У книзі висвітлено діяльність Львівського Ставропігійського інституту – єдиної (до 1848 р.) світської інституції українців Галичини у контексті суспільно-політичного, релігійного й культурного життя краю кінця ХVIII – початку ХХ ст. Показано місце і роль діячів цієї громадської організації в суспільних дискусіях галицьких українців щодо питань національної ідентичності та політичної перспективи. Простежується еволюція правового статусу Ставропігії, її структура, фінансово-економічна активність. Докладно досліджується культурно-просвітницька та наукова праця, а також діяльність, спрямована на збереження й популяризацію пам’яток матеріальної й духовної культури.

Для всіх, хто цікавиться історією України.

Lviv Stauropegian Institute (1788–1914). The role in the socio-political, cultural and religious life of Ukrainians in Galicia

In this book the activity of the Lviv Stauropegian Institute – the only (until 1848) secular institution of Ukrainians in Galicia in the context of the socio-political, religious and cultural life of the region of the late 18th and early 20th centuries is highlighted. The place and role of the leaders of this public organization in public discussions of Galician Ukrainians about the issues of national identity and political perspective are shown. The evolution of the legal status of Stauropegion, its structure, financial and economic activity is traced. The cultural-educational and scientific work, as well as activities aimed at preservation and popularization of monuments of material and spiritual culture, are investigated in detail.

For anyone interested in the history of Ukraine.Дивіться також:

Александрович Володимир. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом
Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.
Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.): монографія
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу.