Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип 32.

DOI журналу https://doi.org/10.33402/ukr

DOI випуску https://doi.org/10.33402/ukr.2019-32

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. 372 с.

Збірник наукових праць – міждисциплінарне видання Інституту, яке об’єднує дослідження з історії, мовознавства та літературознавства.

Історичний блок репрезентують дослідження таких актуальних проблем, як: історії Західноукраїнської народної республіки, воєнної, а також розвідки про відомих людей та їх значення у формуванні української державності.

Мовознавчі студії розкривають проблеми з історії української мови (явища у староукраїнській мові ХVІ–ХVІІІ ст., дослідження пам’яток) та діалектології (діалектна лексикографія).

Дослідження з літературознавства зосереджені довкола аналізу праць міжвоєнного періоду (Софія Яблонська-Уден, Михайло Рудницький), а також відображають проблеми воєнного часу в сучасних текстах.

ISSN 2223-1196


ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал

DOI of the journal: https://doi.org/10.33402/ukr

DOI of the volume: https://doi.org/10.33402/ukr.2019-32

Ukraine: Cultural Heritage, National Consciousness, Statehood / Ed. Ihor Soliar; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2019. Vol. 32. 372 p.

The collection of scientific papers is an interdisciplinary edition of the Institute, which integrates studies in history, linguistics, and literary criticism.

The historical block is represented by studies of current problems of history, such as the history of the West Ukrainian People’s Republic, military history, as well as investigations about famous persons and their importance in the formation of Ukrainian Statehood.

Linguistic studies reveal issues in the history of Ukrainian language (phenomena in the Old Ukrainian language of the 16th-18th centuries, studies of monuments), and dialectology (dialectal lexicography).

Literary criticism studies focus on the analysis of works of the interwar period (Sofiia Yablonska-Uden, Mykhailo Rudnytskyi), and reflect the problems of wartime in contemporary texts.

ISSN 2223-1196 (print)

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія