Кісь Назар Данилович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 15 липня 1983 року в місті Львові.

У 2000-2005 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2005 р.: аспірант (2005–2008), молодший науковий співробітник (2008–2019), науковий співробітник (2019–), докторант (2019–).

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Греко-католицька церква в суспільно-політичних дискусіях у Галичині на початку ХХ століття».

Наукові зацікавлення: історія Галичини початку ХХ ст., публічна історія, політика пам’яті.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pdAoA8MAAAAJ&hl=uk

ORCID 0000-0003-4143-1862 (https://orcid.org/0000-0003-4143-1862)

e-mail: danylovych@gmail.com

Основні наукові праці

Монографії, автореферати

·         Греко-католицька церква в суспільно-політичних дискусіях у Галичині на початку ХХ століття. дис. кандидата істор. Наук. – Львів, 2011. – 20 с.

·         Пам’ять та ідентичність українських греко-католиків.Про джерела історичної політики УГКЦ. // Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України . – Львів, 2018. – 184 с.

Статті

·         Православна Церква в Польщі у міжвоєнний період. // Матеріали студентської наукової конференції ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004.

·         Греко-Католицька Церква та дискусія про національну ідентичність у міжвоєнний період // Галичина. – 2009. – Ч. 15–16. – С. 229–235.

·         Вплив ідей візантинізації на мистецтво Галичини першої половини ХХ ст. // Вісник Прикарпатського Університету. Історія [відп. ред. М. В. Кугутяк]. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. XV. – С. 21–25.

·         Українська еміграція з Галичини початку ХХ ст.: конфесійна приналежність та національна ідентичність // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки [відп. ред. В.К. Баран]. – Луцьк, 2009. – Вип. 1. – С. 49–56.

·         Участь парохіяльного греко-католицького кліру у громадсько-політичному житті. Партійна риторика початку ХХ століття (1900-1914) // Історія релігій в Україні [відп. ред. Т.Вишневська]. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 375-384.

·         Рух за візантинізацію та "очищення обряду" у Греко-католицькій церкві в Галичині початку ХХ століття // Галичина. – 2010. – Ч. 17. – С. 95–99.

·         Поширення на початку ХХ ст. антиклерикальних ідей в Галичині та Греко-католицька церква // Історія релігій в Україні. – Львів, 2012.

·         Українська Церква. [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2012. – 20 грудня. – Режим доступу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?ukrayinska_tserkva&objectId=1273785

·         Ставлення католицьких церков до поширення соціалістичних ідей в Галичині на початку ХХ ст.: еволюція церковної соціальної доктрини. - Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / [гол. редколегії Микола Литвин]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – 706 с. – C. 301–309.

·         Західництво в Галичині початку ХХ століття: клерикальна група – політична доктрина – цивілізаційний вибір // З історії західноукраїнських земель / [гол. редколегії М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 9. – С. 25–38.

·         З історії «галицького сепаратизму» [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2014. – 11 листопада. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?z_istoriyi_galitskogo_separatizmu&objectId=1329717

·         "Поети-пророки" і Католицька Церква: формування "національних пантеонів" у Галичині на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 25: Тарас Шевченко і соборна Україна / Гол. ред. М. Литвин, упоряд.: Б. Якимович, Ф. Стеблій. – Львів, 2015. – С. 414–421.

·         Ідея патріархату Греко-католицької церкви початку ХХ ст. в контексті сучасної політики пам’яті // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів, 2017. Вип. 28. Ч. 1. – С. 197–211.

·         Народна інституція українців чи найбільший землевласник краю? Греко-католицька церква і громадянське суспільство (1900–1914 рр.) / Н.Кісь // Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – 748 с. – С. 513-522.

·         Цінність освіти для національних проектів "пригноблених націй". На прикладі українців Галичини початку ХХ ст. / Н.Кісь // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп.ред. Ігор Соляр; упоряд. Михайло Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича. – Львів, 2018. – Кн.1 – 436 с. – C. 71-75.

·         Чому потрібно говорити про Першу світову війну   [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 1 серпня. – Режим доступу: https://zaxid.net/statti_tag50974/

·         «Друга Велика війна», або «Друга» Перша світова війна   [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 7 вересня. – Режим доступу: https://zaxid.net/statti_tag50974/ 

·         Між лініями фронту   [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 3 жовтня. – Режим доступу: https://zaxid.net/statti_tag50974/

·         В тіні героїчної історії   [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 6 листопада. – Режим доступу: https://zaxid.net/statti_tag50974/

·         Українські та польські міфи про листопад 1918 року – 1. [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 29 листопада. – Режим доступу: https://zaxid.net/ukrayinski_ta_polski_mifi_pro_listopad_1918_roku__1_n1470886

·         Українські та польські міфи про листопад 1918 року – 2. [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 6 грудня. – Режим доступу: https://zaxid.net/ukrayinski_ta_polski_mifi_pro_listopad_1918_roku__2_n1471367

·         Львів і євреї у 1918-му. [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 11 грудня. – Режим доступу: https://zaxid.net/lviv_i_yevreyi_u_1918_mu_n1471701

·         Історія мала місце. [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 11 грудня. – Режим доступу: https://zaxid.net/istoriya_mala_mistse_n1472237

·         Чи можна критикувати Порошенка, Бандеру і сучасну історичну політику. [Електронний ресурс] // Zaxid.net. – 2018. – 11 грудня. – Режим доступу: https://zaxid.net/chi_mozhna_kritikuvati_poroshenka_banderu_i_suchasnu_istorichnu_politiku_n1474135

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ