Contacts

Address: 4, Kozelnytska Street, Lviv, 79026
Phone: +38 (032) 270-70-22
Fax: +38 (032) 270-70-21
Email: inukr@inst-ukr.lviv.ua

Address: 24. Vynnytchenka, Lviv, 79008
Phone: +38 (032) 276-51-61