About

Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України є академічною науково-дослідною установою міждисциплінарного гуманітарного спрямування.

Його структура сприяє реалізації інтердисциплінарних досліджень, передбачає залучення представників різних наук для вирішення актуальних соціогуманітарних проблем, насамперед історії та культури України в загальноєвропейському і світовому контекстах.

Основні напрями наукових досліджень Інституту на сучасному етапі:

  • формування сучасної української нації та національної свідомості українського народу на різних етапах історичного розвитку, історія суспільно-політичного та національно-визвольного руху на західних землях України в контексті загальноукраїнських і європейських соціально-економічних, політичних, культурних, етноконфесійних процесів;
  • українсько-польські взаємини в контексті європейської історії, роль історичної спадщини у формуванні сучасних культурних і політичних пріоритетів України і Польщі;
  • історико-культурна спадщина як чинник формування національної свідомості;
  • комплексне вивчення проблем теорії та історії української культури її самобутності та зв’язків з іншими культурами, процесів формування етнічної самосвідомості;
  • вивчення функціонування та розвитку української мови, історичної та діалектної лексики на західних землях України, укладання різногалузевих словників української мови, зокрема фундаментального Словника української мови ХVI – I пол. ХVIІ ст., дослідження питань сучасної української мови; укладання комп’ютерних баз даних з історії культури та історії лексикографії на електронних носіях;
  • комплексне археологічне дослідження матеріальної і духовної культури давнього населення Заходу України.

Інститут також є важливим координаційним центром з вивчення проблем українознавства. Він координує діяльність у галузі історико-культурологічних, археологічних та філологічних досліджень з установами соціо-гуманітарного профілю Державного Західного наукового центру НАН та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, відповідними факультетами і кафедрами вищих навчальних закладів заходу України, окремими інституціями інших регіонів та загальноукраїнського масштабу. Співпраця здійснювалася шляхом виконання спільних наукових проектів, проведення наукових конференцій, семінарів, в т.ч. міжнародних, публікації результатів науково-дослідної роботи, підготовки кадрів та їх стажування.Publications:

2015 Annual Review