Центр дослідження українсько-польських відносин та сектор наукових та інформативних видань

Центр дослідження українсько-польських відносин, який функціонує в Інституті на правах відділу створено у квітні 2007 р. згідно з указом Президента України та ухвалою Президії НАН України. 

У 2010-2012 рр. Центр виконував держбюджетну тему "Українсько-польські взаємини в контексті європейської історії: роль історичної спадщини у формуванні сучасних культурних і політичних пріоритетів України і Польщі", до виконання якої залучено 9 науковців.

Основні напрями наукових досліджень:

Співробітники Центру досліджували українсько-польські відносини в період відродження української і польської державності (1917–1923 рр.), проблеми соборності українських земель; місце і роль історії та істориків в житті українського і польського народів в ХІХ і ХХ століттях; українсько-польські наукові відносини 20-30 рр. ХХ ст., проблеми історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.; українсько-польські військово-політичні відносини в роки Другої світової війни, іноземні формування в складі німецької армії 1939–1945 рр.; етносоціальну структуру депортованих українців з міст Надсяння, Холмщини, Лемківщини в 1944–1946 рр.; сучасну англомовну історіографію українсько-польських відносин; упорядкування бібліографії польсько-українських відносин (публікації 1991–2009 рр.).

Здобутки за останній період:

Основні результати дослідження опубліковано у книгах: колективну монографію "Історія – ментальність – ідентичність. Випуск ІV: Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття" (за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи) Львів, 2011. У книзі, підготовленій вченими України і Польщі, представлені результати досліджень проблематики взаємодії історичної думки та науки із соціальною пам’яттю в період формування національної свідомості українців і поляків в ХІХ і ХХ століттях.

Надруковано 3-4-й випуски наукового збірника "Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість" (відп. ред. М. Литвин). – Львів, 2010-2011, у якому аналізуються українсько-польські відносини у контексті європейської історії, роль історичної спадщини у формуванні сучасних етнокультурних і політичних пріоритетів України і Польщі. 

Випущено монографію А. Боляновського "Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування". – Львів, 2011, у якій вивчено причини й обставини затримання і розстрілів представників польської інтелігенції співробітниками гітлерівських органів безпеки на початку німецько-радянської війни. 

У праці Х. Чушак  "Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976-1989)". – Львів, 2011 реконструйовано місце України та українців у політичній думці польської опозиції 70-80- рр. ХХ ст. 

Складні життєві колізії та наукову спадщину українських істориків ХХ ст., серед яких Я. Ісаєвич та Я. Дашкевич, проаналізовано у книзі А. Портнова "Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії  ХХ століття". – Київ, 2011.

Впродовж року співробітники Центру опублікували також 51 статтю, в т. ч. 8 статей у закордонних виданнях, 33 статті у фахових українських збірниках та журналах та 10 науково-популярних розвідок. Виголошено 26 доповідей на наукових конференціях, в т. ч. шість доповідей за кордоном.

Центр координував проведення низки наукових конференцій і семінарів, присвячених українсько-польським відносинам, зокрема "Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст." (Львів, 2010); виступив співорганізатором Міжнародної наукової конференції "Східна Європа: Шоа і міжнаціональні відносини у 1941–1944 роках: маловивчені сторінки життя у Львові в умовах нацистської окупації", проведеної спільно з Національним університетом "Львівська політехніка"; 2 березня 2011 р. в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України організовано конференцію "Мирон Кордуба: вчений і громадсько-політичний діяч (до 135-річчя від дня народження)". За участі науковців центру проведено Наукові читання ім. Я. Ісаєвича, Крип'якевичівські читання.

Сектор наукових та інформативних видань

Створено у 1992 р, з травня 1995 до квітня 2007 працював як окремий відділ Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. З квітня 2007 р. відділ наукових та інформативних видань продовжив свою роботу на правах сектору у складі Центру дослідження українсько-польських відносин.

Сектор наукових та інформативних видань здійснює додрукарську підготовку видань – редагування і корегування текстів, готує покажчики та ілюстривний матеріал, укладає біобібліографічні роботи, друкує малотиражні праці на різографі, забезпечує функціонування веб-сайту, презентує видання Інституту на всеукраїнських форумах видавців та Міжнародних конгресах україністів.

Співробітники сектору (Б.Пікулик, Д.Савінов, М.Чебан, Л.Дайнека, Г.Лесків, С.Іваник, М.Коперсако) готували до друку та розробили оригінал-макети планових видань Інституту “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. (Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича” та Вип.22 “УПА в контексті національно-визвольної боротьби народів цетрально-східної Європи), Княжа доба: історія і культура (Вип.6), Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість (Вип.5), “Радянські виборчі кампанії в західній Україні (1946-1951 рр.). Збірник документів”, книжкові серії “Бібліотека шашкевичіани (Вип.11: П.Шкраб’юк “Наріжний камінь Маркіяна”, Вип. 12: І.Крип’якевич “Шашкевичіана. Статті, рецензії, публікації”)” та “Історики України” (Вип.9: О.Руда “Освальд Бальцер (1858-1933): наукова та громадська діяльність”, Вип.10: О.Піх “Мирон Кордуба (1876-1947), Вип.11: Я.Кондрач “Іван Крип’якевич – історик українського війська”).

Підготовлено до друку також дослідження О.Пасіцької “Львівська зоря”- товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884-1939). Історичний нарис”, К.Науменка “Пустомитівщина. Постаті”, П.Шкарб’юка “Ми, українські радикали” та низку ін.

Оголошення:
Новини:

Відбулася конференція “Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною”

21–22 листопада 2019 р. у Львові відбулася конференція “Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною”. Організаторами події були Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії та Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України за особливого сприяння Ірини Орлевич. В події взяли участь як українські дослідники, так і польські колеги.

Захисти дисертацій Рудої О.В. та Середюк М.С.

3 грудня 2019 р. о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія та на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України:

Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.