Центр дослідження українсько-польських відносин та сектор наукових та інформативних видань

Центр дослідження українсько-польських відносин, який функціонує в Інституті на правах відділу створено у квітні 2007 р. згідно з указом Президента України та ухвалою Президії НАН України. 

У 2010-2012 рр. Центр виконував держбюджетну тему "Українсько-польські взаємини в контексті європейської історії: роль історичної спадщини у формуванні сучасних культурних і політичних пріоритетів України і Польщі", до виконання якої залучено 9 науковців.

Основні напрями наукових досліджень:

Співробітники Центру досліджували українсько-польські відносини в період відродження української і польської державності (1917–1923 рр.), проблеми соборності українських земель; місце і роль історії та істориків в житті українського і польського народів в ХІХ і ХХ століттях; українсько-польські наукові відносини 20-30 рр. ХХ ст., проблеми історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.; українсько-польські військово-політичні відносини в роки Другої світової війни, іноземні формування в складі німецької армії 1939–1945 рр.; етносоціальну структуру депортованих українців з міст Надсяння, Холмщини, Лемківщини в 1944–1946 рр.; сучасну англомовну історіографію українсько-польських відносин; упорядкування бібліографії польсько-українських відносин (публікації 1991–2009 рр.).

Здобутки за останній період:

Основні результати дослідження опубліковано у книгах: колективну монографію "Історія – ментальність – ідентичність. Випуск ІV: Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття" (за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи) Львів, 2011. У книзі, підготовленій вченими України і Польщі, представлені результати досліджень проблематики взаємодії історичної думки та науки із соціальною пам’яттю в період формування національної свідомості українців і поляків в ХІХ і ХХ століттях.

Надруковано 3-4-й випуски наукового збірника "Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість" (відп. ред. М. Литвин). – Львів, 2010-2011, у якому аналізуються українсько-польські відносини у контексті європейської історії, роль історичної спадщини у формуванні сучасних етнокультурних і політичних пріоритетів України і Польщі. 

Випущено монографію А. Боляновського "Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування". – Львів, 2011, у якій вивчено причини й обставини затримання і розстрілів представників польської інтелігенції співробітниками гітлерівських органів безпеки на початку німецько-радянської війни. 

У праці Х. Чушак  "Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976-1989)". – Львів, 2011 реконструйовано місце України та українців у політичній думці польської опозиції 70-80- рр. ХХ ст. 

Складні життєві колізії та наукову спадщину українських істориків ХХ ст., серед яких Я. Ісаєвич та Я. Дашкевич, проаналізовано у книзі А. Портнова "Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії  ХХ століття". – Київ, 2011.

Впродовж року співробітники Центру опублікували також 51 статтю, в т. ч. 8 статей у закордонних виданнях, 33 статті у фахових українських збірниках та журналах та 10 науково-популярних розвідок. Виголошено 26 доповідей на наукових конференціях, в т. ч. шість доповідей за кордоном.

Центр координував проведення низки наукових конференцій і семінарів, присвячених українсько-польським відносинам, зокрема "Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст." (Львів, 2010); виступив співорганізатором Міжнародної наукової конференції "Східна Європа: Шоа і міжнаціональні відносини у 1941–1944 роках: маловивчені сторінки життя у Львові в умовах нацистської окупації", проведеної спільно з Національним університетом "Львівська політехніка"; 2 березня 2011 р. в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України організовано конференцію "Мирон Кордуба: вчений і громадсько-політичний діяч (до 135-річчя від дня народження)". За участі науковців центру проведено Наукові читання ім. Я. Ісаєвича, Крип'якевичівські читання.

Сектор наукових та інформативних видань

Створено у 1992 р, з травня 1995 до квітня 2007 працював як окремий відділ Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. З квітня 2007 р. відділ наукових та інформативних видань продовжив свою роботу на правах сектору у складі Центру дослідження українсько-польських відносин.

Сектор наукових та інформативних видань здійснює додрукарську підготовку видань – редагування і корегування текстів, готує покажчики та ілюстривний матеріал, укладає біобібліографічні роботи, друкує малотиражні праці на різографі, забезпечує функціонування веб-сайту, презентує видання Інституту на всеукраїнських форумах видавців та Міжнародних конгресах україністів.

Співробітники сектору (Б.Пікулик, Д.Савінов, М.Чебан, Л.Дайнека, Г.Лесків, С.Іваник, М.Коперсако) готували до друку та розробили оригінал-макети планових видань Інституту “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. (Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича” та Вип.22 “УПА в контексті національно-визвольної боротьби народів цетрально-східної Європи), Княжа доба: історія і культура (Вип.6), Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість (Вип.5), “Радянські виборчі кампанії в західній Україні (1946-1951 рр.). Збірник документів”, книжкові серії “Бібліотека шашкевичіани (Вип.11: П.Шкраб’юк “Наріжний камінь Маркіяна”, Вип. 12: І.Крип’якевич “Шашкевичіана. Статті, рецензії, публікації”)” та “Історики України” (Вип.9: О.Руда “Освальд Бальцер (1858-1933): наукова та громадська діяльність”, Вип.10: О.Піх “Мирон Кордуба (1876-1947), Вип.11: Я.Кондрач “Іван Крип’якевич – історик українського війська”).

Підготовлено до друку також дослідження О.Пасіцької “Львівська зоря”- товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884-1939). Історичний нарис”, К.Науменка “Пустомитівщина. Постаті”, П.Шкарб’юка “Ми, українські радикали” та низку ін.

Оголошення:
Новини:

IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Видання:

З історії західноукраїнських земель. Вип. 12-13