Ляска Віталій Михайлович

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

2010 – закінчив історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка (спеціальність “археологія”), здобув диплом магістра археології з відзнакою.

2015 – захистив кандидатську дисертацію: “Територіальний та адміністративний розвиток Верхнього Побужжя у IX–XIV ст.”

В Інституті від 2018 року: молодший науковий співробітник (2018–).

Головний редактор науково-популярного журналу “Локальна історія”, відповідальний секретар наукового періодичного видання “Пліснеські старожитності”.

Наукові зацікавлення: поселенські структури та територіальна організація Галичини і Волині, політичний розвиток й “етнічне обличчя” русько-польського пограниччя у середньовіччі та історична географія цих земель.

E-mail: v.lyaska@gmail.com

Основні наукові праці

Автореферат

Територіальний та адміністративний розвиток Верхнього Побужжя у ІХ–XIV ст. Автореф. дис … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / Львівський національний універиситет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 20 с.

Статті

·         Станіслав Кунасєвич і пам’яткоохоронна справа у Львові (60–70-ті рр. ХІХ ст.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 188–203.

·         Городище Х–ХІ ст. Завадів на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 320–341. – (в співавторстві з В. Шишаком)

·         Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині– Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 307–330 – (в співавторстві з В. Шишаком та Я. Погоральським).

·         Districtus Podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 109–136.

·         “…земля Божия и твоя и городи твои…”: Всеволожская волость князя Владимира Васильковича (историко-археологическое исследование) // Rossica antiqua. – Cанкт-Петербург, 2013. – № 1. – С. 3–54.

·         Ранньосередньовічний поселенський комплекс поблизу села Добростани на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 95–124. – (в співавторстві з В. Шишаком).

·         Верхньодністерське Підгір’я у Х–XIV ст. // Colloquia Russica / pod red. V. Nagirnego i T. Pudłockiego. – Ser. II. – T. I : Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wрływów ruskich (X – рołowa XІV w.). – Kraków, 2013. – S. 11–32. – (в співавторстві з Я. Погоральським та Р. Миською).

·         Поховальні комплекси княжої доби у верхів’ях Західного Бугу // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2013. – Вип. 17. – C. 169–192.

·         Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane / Zuireani “Географа Баварського”: до проблеми етнопотестарних структур на Волині у ранньому середньовіччі // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 9–71.

·         “Чи Домамири, чи Домажири”: повертаючись до дискусії про літописну печеру 1242 р. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. –Львів, 2014. – Вип. 18. –C. 150–163.

·         Червен та “Червенські гради”: історіографічні міфи на тлі труднощів археології // Археологічні дослідження Львівського університету. –Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 167–211.

·         Лиса гора на Голих горах (причинок до топонімічного ландшафту галицько-волинського пограниччя в добу Романовичів) // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2015. – Вип. 9. – С. 217–226.

·         Від племінного союзу до князівського уділу: Бужеська волость у середньовіччі // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2016. – Вип. 52. – С. 11–52.

·         “Иде Володимиръ… и заӕ грады ихъ…”: Рюриковичі та “окняжіння” племінних земель у верхів’ях Західного Бугу й Вепру // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2016. – Вип. 10. – С. 117–164.

·         (Без)людні поля між Львовом та Белзом у ХІІІ столітті // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2017. – Вип. 11. – С. 75–93.

·         Ландшафт кордону: літописна дихотомія “гора – поле” на галицько-волинському пограниччі // Пліснеські старожитності. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 60–85.

Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!

Видання:

Проблеми історії війн і військового мистецтва. Вип. 2.