Орлевич Ірина Василівна

завідувач відділу, кандидат історичних наук

Народилася 28 червня 1971 р. у с. Підгородище Львівської обл.

У 1990–1995 р. навчався на історичному факультету Львівського державного університету ім. І. Франка

В Інституті  від  1995 р.: аспірант (1995–1998), стажист-дослідник (1998–2000), молодший науковий (2000–2003), науковий (2003–2005), старший науковий співробітник (2005–2016), завідувач відділу (2016–).

2000 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність Львівського Ставропігійський інститут (кінець XVІІІ – 60-і рр. ХІХ ст.)» (науковий керівник - кандидат історичних наук Феодосій Стеблій).

2014 року отримала звання старшого наукового співробітника.

Відповідальний редактор збірника «З історії західноукраїнських земель», член редколегії та співупорядник фахового збірника «Історія релігій в Україні», член редколегії та упорядник окремих випусків збірників «Духовні діячі» та «Альманах», котрі видає Львівський музей історії релігії.

Науковий редактор монографій «Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма)». Львів: Логос, 2016 та «Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини» (у співавторстві з В. Александровичем). Львів: Логос, 2017

Член організаційного комітету щорічної міжнародної наукової конференції «Історія релігій в Україні».

Автор  близько 100 наукових праць.

Наукові зацікавлення: історія західноукраїнських земель ХІХ – ХХ ст., формування національних ідентичностей в Галичині (ХІХ – поч. ХХ ст.), історія культурно-просвітніх інституцій Східної Галичини ХІХ – ХХ ст., інституційний розвиток українського національного руху в Галичині наприкінці XVІІІ – у першій половині ХХ ст., ідеологія русофільства та ін.

Стипендії

Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (травень-липень 2001)

Участь у міжнародних наукових проектах

2015 – “Galicja 1772–1918” (“Галичина 1772–1918”) спільно з Інститутом історії Жешівського університету.

2012 – «Національні рухи та посередницькі структури в Європі» (Бельгія)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=dtqi9j8A

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7530-9833

e-mail: i.orlevych@gmail.com

Основні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях

·         Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVІІІ – 60-і рр. ХІХ ст.) / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; Львівський музей історії релігії. Львів: Логос, 2000. 188 с.

·         Львівський Ставропігійський інститут ( 1788–1914). Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини (у співавторстві з Киричук О.) / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; Львівський музей історії релігії. Львів: Логос, 2018. 291 с.

·         Термінологія русофілів як індикатор само ідентифікації / Національна ідентифікація ук-раїнців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / [наук. ред. І. Орлевич]. Львів: Логос, 2016. С. 188–222.

Статті

·         Повернення Ставропігійського музею до Львова в контексті протистояння русофілів та українофілів //Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2013. Вип. 23. С. 389-401

·         “Отцы и дѣти”: ідеологічні розбіжності чи боротьба за домінування в Русскій народній партії? (До питання розколу в русофільській течії на початку ХХ століття) // З історії західноукраїнських земель. Львів, 2014–2015. Вип. 10–11. С. 166–183.

·         Жіноче питання у трактуванні русофілів (за сторінками періодичного видання “Временникь Ставропигійскаго Института”) // Galicja i jej dziedzictwo. Rzeszów, 2016. T. 24: Kobieta w Galicji. No-woczesność i tradycja / [pod red. Jolanty Kamińskiej Kwak, Szczepana Kozaka i Dariusza Opalińskiego]. S. 6–76.

·         Взаємини митрополита Андрея Шептицького з русофілами на-прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні. – Львів, 2016. – Т. 1, ч. 1. – С. 338–353

·         Русофільська течія в Східній Галичині: інституалізація, по-шук компромісів та протистояння з українофілами // Проект “Україна”. Австрійська Галичина / [упоряд. М. Литвин]. – Харків: Фоліо, 2016. – С. 125–145

·         Система української громадської освіти у Східній Галичині (на прикладі Ставропігійської школи у Львові) // Galicia. Studia i materiały. – Rzeszów, 2015. – T. 1. – S. 176–198 [співавт. О. Киричук].

·         The Talerhof tragedy in the intellectual thought of Galician Russophiles in the Interwar period // Intellectuals and the First World War. Krakow, 2018, p. 321–348.

Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!

Видання:

Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка