Ільницький Микола Миколайович

провідний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

Ільницький Микола Миколайович (23.09.1934, с. Ільник Турківського р-ну Львівської обл.) – літературознавець, кандидат філологічних наук (1973), доктор філологічних наук (1984), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2003).

Завідувач відділу української літератури у 1990-2009 роках.

Закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту (1957). У 1957–1964 – на журналістській роботі (газети „Радянське слово”, „Ленінська молодь”, „Вільна Україна”), 1964–1990 – зав. відділу критики, заступник гол. редактора журналу „Жовтень” („Дзвін”), водночас з 1990 р. – зав. відділу української літератури Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, з 1994 – проф. кафедри укр. літератури, з 2001 р. – зав. кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного ун-ту ім. І.Франка, з 2003 р. – член-кор. НАН України. Дійсний член НТШ (1989).

Кандидатська дисертація „Творчість Михайла Яцківа в контексті ідейно-естетичної боротьби в українській літературі початку ХХ століття”, докторська – „Сучасна українська радянська поезія: літературний процес і еволюція образності”. 

Досліджує проблеми історії української літератури ХХ ст. і сучасного літературного процесу, динаміку еволюції стилів.

Автор понад 600 наукових і науково-популярних праць.

Список основних наукових праць:

Монографії, посібники, брошури:

-
Барви і тони поетичного слова. – Київ, 1967. – 118 с.
- Таємниці музи. – Київ, 1971. – 105 с.
- Енергія слова. – Київ, 1978. – 242 с.
- На вістрі серця і пера: (Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії). – Київ, 1980. – 263 с.
- На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника. – Київ, 1980. – 112 с.
- Безперервність руху. – Київ, 1983. –232 с.
- Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. – Київ, 1984. – 240 с.
- От поколения к поколению. – Москва, 1984. – 288 с.
- Дмитро Павличко: Нарис творчості. – Київ, 1985. – 189 с.
- Іван Драч: Нарис творчості. – Київ, 1986. – 221 с.
- Сучасна молода українська поезія. – Київ, 1987. – 48 с.
- У вимірах часу. – Київ, 1988. – 227 с.
- Людина в історії. (Сучасний український історичний роман). – Київ, 1989. – 356 с.
- Богдан–Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. – Київ, 1991. – 207 с.
- Західноукраїнська і емігрантська поезія 20–30-х років. – Киів, 1992. – 48 с.
- Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1994. – 72 с.
- Від „Молодої Музи” до „Празької школи”. – Львів, 1995. – 318с.
- Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995. – 116 с.
- Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1998. – 148 с.
- Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [ В 2 кн. Кн.1]. – Львів, 1999. – 212 с.
- Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. – Париж; Львів; Цвікау, 2001. – 180 с.
- Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. – Львів, 2003. – 256 с.
- У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005. – 549 с.
- Порівняльне літературознавство: Навчальний посібник. У 2-х част. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Част. 1.Лекційний курс. – 279 с.; Част. 2. Практичні заняття. – 145 с.

Словники, енциклопедії:

-
Статті в „Українській літературній енциклопедії”, „Літературознавчому словнику-довіднику”, „Енциклопедії історії України”, „Енциклопедії сучасної України”, „Історії Львова”.
- Редагування, упорядк., коментарі:
- Яцків М. Избранные новеллы /Вступ. статья и составл. – Москва, 1973. – 192 с.
- Яцків М. Муза на чорному коні. Оповідання, новели. /Упорядкув., передм., приміт. – Київ, 1989. – 847 с.
- Весни розспіваної князь. Слово про Антонича. Статті. Есе. Спогади. Співупорядник – Р.Лубківський. – Львів, 1980. – 430 с.
- Лепкий Б. Твори: В 2 т. /Упорядкув., передм. і приміт. – Київ, 1991. – Т.1. – 862 с.; Т.2 – 719 с.
- Розсипані перли: Поети „Молодої Музи”. / Упорядкув. і приміт. – Київ, 1991. – 710 с.
- Опільський Я. Твори: У 4 т. / Упорядкув., передм. – Львів, 1994–2005. – Т.1.– 1994. – 423 с.; Т.2. 1994. – 352 с.; Т.3. 2000. – 480 с.; Т.4. 2005. – 583 с.
- Шашкевичіана: Нова серія. Вип. 1/2 НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича ; Ін-т–заповідник М.Шашкевича у Вінніпезі; Шашкевичів-ська комісія у Львові /Ред. кол.: Я.Ісаєвич, В.Горинь, М.Ільницький (відп. ред), Ф.Стеблій та ін. – Львів; Броди; Вінніпег, 1996. – 468 с.
- Гординський С. Колір і ритми: поезії, переклади /Упорядкув., передм. – Київ, 1997. – 408 с.
- Антонич Б.–І. Знак Лева – Antonych Bohdan Ihor. Znak Lwa. / Упорядкув., передм. – Львів, 1998. – 253 с.
- Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики / Упорядкув., прим. – Київ, 1998. – 408 с.
- Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20–30-х років. Антологія. / Упорядкув., прим. – Харків, 1999. – 639 с.
- Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма – FrankoI. Zwięleliście: Dramatliryczny– Франко И. Увядшие листья: Лирическая драма / Упорядкув., вступ стаття. – Львів, 2003. – 183 с.
- Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25–27 верес. 1996 р.): Ред. М.Ільницький, Б.Якимович. Львів, 1998. – 871 с.
- Парадигма: Зб. наукових праць / НАН України, Ін-ту українознавства ім. І.Крип’якевича; Ред. кол.: М.Ільницький (відп. ред.), В.Горинь, Я.Ісаєвич та ін. – Львів, 1998. – 334 с.

Статті:

-
Світ і світогляд // Рад. Літературознавство. – 1996. – № 9. – С.13 – 23.
- Второе возвращение: (Возвращение в страну детства или способ осмысления проблем современной жизни?) // Дружба народов. – 1978. – № 1. – С.217–228.
- Перекличка через поколение: (Заметки о современной украинской поэзии // Вопросы литературы. – 1986. – № 5. – С.114–146.
- Generaceo simdesątych lat [Генерація вісімдесятих років] // Solonatativu. – Praha, 1989. – S. 5–15.
- Bohdan–Ihor Antonytch. „Vester Ring” // Zeitschrift fur Slavistik. – Berlin, 1990. – Bd. 35, Heft 5. –S. 732–740.
- На перепутьях века: Украинская поэзия неизвестная… // Вопросы литературы. – 1993. – Вып.2. – С.120–160.
- Huhovon Hofmanstal und Ivan Krušelnyckyj// Von Taras Ševčenko dis Jόseph Roth: Ukrainisch–Ősterlichische Literatur beziehungen. – Bern; Berlin; Francfurt /M.; NewJork; Paris; Wien. 1995. – S.145–150.
- На перехрестях віку – At the Crossroads of the Century: [Передм.] // Сто років самотності: Антологія української поезії в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С.45–72.
- Візія національного „воскресіння”: „Wesele” Станіслава Виспянського і „Сон української ночі” Василя Пачовського // Porόwnanie jako dowόd. – Poznan, 2001. – S. 97–106.
- Між ідеологією і естетикою: (Франкознавчі дослідження 20–30-х років ХХ століття у Західній Україні) // Записки НТШ. Т.CCL. Праці філол. Секції. – Львів, 2005. – С. 201–281.
- Поєдинок із собою: Проблема двійництва у „Поєдинку” І.Франка і „Двійнику” Ф.Достоєвського // Слово і час. – 2008. – № 8. – С.18–27.
- Маргінальність чи зміна парадигми: [Про сучасну українську поезію] // Слово і час. – 2007. – № 10. – С.70–79.

Література про вченого:

-
Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т.2. – С.308;
- Письменники України. – К., 2006. – С.157–158;
- Національна академія наук України. Персональний склад 1918–2003. – Київ, 2003. – С.136;
- Колесник П. Микола Ільницький – критик // Дніпро. – 1981. – № 5. – 147–151;
- Іваничук Р. На вістрі серця і пера / Іваничук Р. Чистий метал людського слова. – Київ, 1991. – С.146–159;
- Тихолоз Б. Насолода осягання // Ільницький М. У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005. – С. 3–40.

Пов'язані публікації

Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст.
На перехрестях віку
Вересневі відлуння: Поезії. Переклади
Оголошення:
Новини:

Відбувся Зеленосвяточний похід громадськості України та Польщі до поховань вояків Армії УНР і ЗУНР на Українському військовому цвинтарі в селі Пікуличі

23 червня 2019 р.  відбувся Зеленосвяточний похід громадськості України та Польщі до поховань вояків Армії УНР і ЗУНР на Українському  військовому цвинтарі в селі Пікуличі під Перемишлем, у якому взяли участь науковці Інституту. 

Відбувся круглий стіл з нагоди 23-ї річниці Конституції України «Конституція України: історія та перспективи»

14 червня 2019 р. у Львові проведено Круглий стіл з нагоди 23-ї річниці Конституції України «Конституція України: історія та перспективи».
Видання:

Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус