Ільницький Микола Миколайович

провідний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

Ільницький Микола Миколайович (23.09.1934, с. Ільник Турківського р-ну Львівської обл.) – літературознавець, кандидат філологічних наук (1973), доктор філологічних наук (1984), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2003).

Завідувач відділу української літератури у 1990-2009 роках.

Закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту (1957). У 1957–1964 – на журналістській роботі (газети „Радянське слово”, „Ленінська молодь”, „Вільна Україна”), 1964–1990 – зав. відділу критики, заступник гол. редактора журналу „Жовтень” („Дзвін”), водночас з 1990 р. – зав. відділу української літератури Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, з 1994 – проф. кафедри укр. літератури, з 2001 р. – зав. кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного ун-ту ім. І.Франка, з 2003 р. – член-кор. НАН України. Дійсний член НТШ (1989).

Кандидатська дисертація „Творчість Михайла Яцківа в контексті ідейно-естетичної боротьби в українській літературі початку ХХ століття”, докторська – „Сучасна українська радянська поезія: літературний процес і еволюція образності”. 

Досліджує проблеми історії української літератури ХХ ст. і сучасного літературного процесу, динаміку еволюції стилів.

Автор понад 600 наукових і науково-популярних праць.

Список основних наукових праць:

Монографії, посібники, брошури:

-
Барви і тони поетичного слова. – Київ, 1967. – 118 с.
- Таємниці музи. – Київ, 1971. – 105 с.
- Енергія слова. – Київ, 1978. – 242 с.
- На вістрі серця і пера: (Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії). – Київ, 1980. – 263 с.
- На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника. – Київ, 1980. – 112 с.
- Безперервність руху. – Київ, 1983. –232 с.
- Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. – Київ, 1984. – 240 с.
- От поколения к поколению. – Москва, 1984. – 288 с.
- Дмитро Павличко: Нарис творчості. – Київ, 1985. – 189 с.
- Іван Драч: Нарис творчості. – Київ, 1986. – 221 с.
- Сучасна молода українська поезія. – Київ, 1987. – 48 с.
- У вимірах часу. – Київ, 1988. – 227 с.
- Людина в історії. (Сучасний український історичний роман). – Київ, 1989. – 356 с.
- Богдан–Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. – Київ, 1991. – 207 с.
- Західноукраїнська і емігрантська поезія 20–30-х років. – Киів, 1992. – 48 с.
- Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1994. – 72 с.
- Від „Молодої Музи” до „Празької школи”. – Львів, 1995. – 318с.
- Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995. – 116 с.
- Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1998. – 148 с.
- Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [ В 2 кн. Кн.1]. – Львів, 1999. – 212 с.
- Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. – Париж; Львів; Цвікау, 2001. – 180 с.
- Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. – Львів, 2003. – 256 с.
- У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005. – 549 с.
- Порівняльне літературознавство: Навчальний посібник. У 2-х част. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Част. 1.Лекційний курс. – 279 с.; Част. 2. Практичні заняття. – 145 с.

Словники, енциклопедії:

-
Статті в „Українській літературній енциклопедії”, „Літературознавчому словнику-довіднику”, „Енциклопедії історії України”, „Енциклопедії сучасної України”, „Історії Львова”.
- Редагування, упорядк., коментарі:
- Яцків М. Избранные новеллы /Вступ. статья и составл. – Москва, 1973. – 192 с.
- Яцків М. Муза на чорному коні. Оповідання, новели. /Упорядкув., передм., приміт. – Київ, 1989. – 847 с.
- Весни розспіваної князь. Слово про Антонича. Статті. Есе. Спогади. Співупорядник – Р.Лубківський. – Львів, 1980. – 430 с.
- Лепкий Б. Твори: В 2 т. /Упорядкув., передм. і приміт. – Київ, 1991. – Т.1. – 862 с.; Т.2 – 719 с.
- Розсипані перли: Поети „Молодої Музи”. / Упорядкув. і приміт. – Київ, 1991. – 710 с.
- Опільський Я. Твори: У 4 т. / Упорядкув., передм. – Львів, 1994–2005. – Т.1.– 1994. – 423 с.; Т.2. 1994. – 352 с.; Т.3. 2000. – 480 с.; Т.4. 2005. – 583 с.
- Шашкевичіана: Нова серія. Вип. 1/2 НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича ; Ін-т–заповідник М.Шашкевича у Вінніпезі; Шашкевичів-ська комісія у Львові /Ред. кол.: Я.Ісаєвич, В.Горинь, М.Ільницький (відп. ред), Ф.Стеблій та ін. – Львів; Броди; Вінніпег, 1996. – 468 с.
- Гординський С. Колір і ритми: поезії, переклади /Упорядкув., передм. – Київ, 1997. – 408 с.
- Антонич Б.–І. Знак Лева – Antonych Bohdan Ihor. Znak Lwa. / Упорядкув., передм. – Львів, 1998. – 253 с.
- Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики / Упорядкув., прим. – Київ, 1998. – 408 с.
- Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20–30-х років. Антологія. / Упорядкув., прим. – Харків, 1999. – 639 с.
- Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма – FrankoI. Zwięleliście: Dramatliryczny– Франко И. Увядшие листья: Лирическая драма / Упорядкув., вступ стаття. – Львів, 2003. – 183 с.
- Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25–27 верес. 1996 р.): Ред. М.Ільницький, Б.Якимович. Львів, 1998. – 871 с.
- Парадигма: Зб. наукових праць / НАН України, Ін-ту українознавства ім. І.Крип’якевича; Ред. кол.: М.Ільницький (відп. ред.), В.Горинь, Я.Ісаєвич та ін. – Львів, 1998. – 334 с.

Статті:

-
Світ і світогляд // Рад. Літературознавство. – 1996. – № 9. – С.13 – 23.
- Второе возвращение: (Возвращение в страну детства или способ осмысления проблем современной жизни?) // Дружба народов. – 1978. – № 1. – С.217–228.
- Перекличка через поколение: (Заметки о современной украинской поэзии // Вопросы литературы. – 1986. – № 5. – С.114–146.
- Generaceo simdesątych lat [Генерація вісімдесятих років] // Solonatativu. – Praha, 1989. – S. 5–15.
- Bohdan–Ihor Antonytch. „Vester Ring” // Zeitschrift fur Slavistik. – Berlin, 1990. – Bd. 35, Heft 5. –S. 732–740.
- На перепутьях века: Украинская поэзия неизвестная… // Вопросы литературы. – 1993. – Вып.2. – С.120–160.
- Huhovon Hofmanstal und Ivan Krušelnyckyj// Von Taras Ševčenko dis Jόseph Roth: Ukrainisch–Ősterlichische Literatur beziehungen. – Bern; Berlin; Francfurt /M.; NewJork; Paris; Wien. 1995. – S.145–150.
- На перехрестях віку – At the Crossroads of the Century: [Передм.] // Сто років самотності: Антологія української поезії в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С.45–72.
- Візія національного „воскресіння”: „Wesele” Станіслава Виспянського і „Сон української ночі” Василя Пачовського // Porόwnanie jako dowόd. – Poznan, 2001. – S. 97–106.
- Між ідеологією і естетикою: (Франкознавчі дослідження 20–30-х років ХХ століття у Західній Україні) // Записки НТШ. Т.CCL. Праці філол. Секції. – Львів, 2005. – С. 201–281.
- Поєдинок із собою: Проблема двійництва у „Поєдинку” І.Франка і „Двійнику” Ф.Достоєвського // Слово і час. – 2008. – № 8. – С.18–27.
- Маргінальність чи зміна парадигми: [Про сучасну українську поезію] // Слово і час. – 2007. – № 10. – С.70–79.

Література про вченого:

-
Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т.2. – С.308;
- Письменники України. – К., 2006. – С.157–158;
- Національна академія наук України. Персональний склад 1918–2003. – Київ, 2003. – С.136;
- Колесник П. Микола Ільницький – критик // Дніпро. – 1981. – № 5. – 147–151;
- Іваничук Р. На вістрі серця і пера / Іваничук Р. Чистий метал людського слова. – Київ, 1991. – С.146–159;
- Тихолоз Б. Насолода осягання // Ільницький М. У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005. – С. 3–40.

Пов'язані публікації

Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст.
На перехрестях віку
Вересневі відлуння: Поезії. Переклади
Оголошення:
Новини:

IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Видання:

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22.