Паславський Іван Васильович

провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук

Народився 8 лютого 1945 р., с. Волосянка Велика Старосамбірського р-ну Львівської обл. Кандидат філософських наук, закінчив Львівський університет ім. Ів. Франка за спеціальністю класична філологія (1969 р.). Дисертація присвячена філософським аспектам міжконфесійної боротьби на Україні в ХVІІ ст. (1979).

З 1971 р. – в Інституті суспільних наук (тепер Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України). В 1971 – 1981 рр. – молодший науковий співробітник, в 1981 – 2000 рр. старший науковий співробітник відділу філософії, а з жовтня 2000 р. – провідний науковий співробітник відділу історії середніх віків. Досліджує історію української філософії та релігійно-церковного життя України середніх віків і ранньомодерного часу. Автор понад 200 наукових та науково-популярних праць.

Список основних наукових праць:

Монографії:

- “З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці ХVI – першій третині   XVIII ст.” (Київ, 1984), “Між Сходом і Заходом. Нариси з культурно-політичної історії Української церкви” (Львів, 1994), “Берестейська унія і українська християнська традиція” (Львів, 1997), “Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ ст.” (Львів, 2003), “Антоній Ангелович. Його епоха і діяльність” (Львів, 2006, у співавторстві з М.Гайковським); “Галицька митрополія: Історичний нарис” (Львів, 2007).

-  “Философская мысль в Киеве. Историко-философский очерк” (Київ, 1982), “Історія філософії на Україні” (Київ, 1987, т. 1.), “Руська Трійця в історії суспільно-політичного руху і культури України” (Київ, 1987), “Філософія відродження на Україні” (Київ, 1990), “Історія української культури” (Київ, 2001, т. 2).

Переклади

- Прокопович Феофан. Про метод писання історії і про листи // Прокопович Ф. Філософські твори: В трьох томах. / Пер. з лат. – К.: Наук. Думка, 1979. Т. 1. – С. 336 – 366. Фрагменти перекладу друкувалися також у ж. : Філософська думка, 1971, №1. – С. 99-109.

- Кроковський Йоасаф. [Фрагменти філософського курсу (Фізика, метафізика, логіка, психологія)] // Філософська думка, 1976, №5. – С. 104–107.

- Кроковський Йоасаф. Диспути з логіки / Пер. з лат. – Машинопис. – 466+6с. // Депон. у Відділі рукописів Львівської НБ ім. В. Стефаника НАН України. Копії: Архів Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.

- Іван-Павло ІІ. Фрагмент енцикліки “Віра і розум” (Розділ ІV: Співвідношення між вірою і розумом) / Пер. з пол. // Київська Церква: Альманах християнської думки. – Київ –Львів, 1999. – №5. – С. 6 – 10.  

Статті:

- Кирило-Транквіліон Ставровецький і філософські традиції Київської Русі // Київська Русь: культура, традиції. Збірник наук праць. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 92 – 103.

- До питання прол роль візантійського ісихазму в розвитку духовної культури східнослов'янських народів // З історії міжслов'янських зв'язків. Збірник наук. праць. – Київ, Наук. Думка, 1983. – С. 54 – 67.

- Розвиток логічних ідей у вітчизняній філософії другої половини ХV ст. // Філософська думка, 1986, №6. – С. 45 – 55.

- Исихазм в украинской средневековой философской мысли // Православие в Древней Руси. Сборник научных трудов. – Ленинград: Изд.-е ГНИФиА, 1989. – С. 54 – 60.

- Реформація та її впливи на українське духовне життя в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-ій річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів, 1994. – . 162 – 175.

- Уявлення про потойбічний світ і формування поняття чистилища в українській середньовічній народній культурі // Записки НТШ: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1994. – Т. 228. – С. 343 – 356.

- Святий Тома з Аквіну і його вчення в контексті української духовності // Київська Церква: Альманах християнської думки. – Київ-Львів, 1999. – №4. – С. 15 – 23. 

- Платонізм і арістотелізм у філософській культурі України ХІ – ХVІІІ ст. // Там само. – 2000. – №3. – С. 31– 41.

- До історії формування української наукової та філософської термінології в пізню княжу добу (На матеріалах київської перекладної літератури другої половини ХV століття) // Діалектичні студії. 3: Збірник пам'яті Ярослави Закревської. – Львів, 2003. – С. 300 – 316.

- Філософська культура Галицько-Волинської держави:пошуки морального ідеалу і формування державної ідеології // Українські землі часів короля Данила: Церква і держава. Статті й матеріали. – Львів: “Логос”, 2005. – С. 21 – 26.

Література про вченого: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. - С. 272 -273; Філософський Енциклопедичний Словник. Київ: “Абрис”, 2002. – С.470; Горинь В. Один з когорти медієвістів (До 60-річчя І. В. Паславського) // Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України в 2005році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2006. – С. 135 – 138.

Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія
Видання:

Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка