Паславський Іван Васильович

провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук

Народився 8 лютого 1945 р., с. Волосянка Велика Старосамбірського р-ну Львівської обл. Кандидат філософських наук, закінчив Львівський університет ім. Ів. Франка за спеціальністю класична філологія (1969 р.). Дисертація присвячена філософським аспектам міжконфесійної боротьби на Україні в ХVІІ ст. (1979).

З 1971 р. – в Інституті суспільних наук (тепер Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України). В 1971 – 1981 рр. – молодший науковий співробітник, в 1981 – 2000 рр. старший науковий співробітник відділу філософії, а з жовтня 2000 р. – провідний науковий співробітник відділу історії середніх віків. Досліджує історію української філософії та релігійно-церковного життя України середніх віків і ранньомодерного часу. Автор понад 200 наукових та науково-популярних праць.

Список основних наукових праць:

Монографії:

- “З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці ХVI – першій третині   XVIII ст.” (Київ, 1984), “Між Сходом і Заходом. Нариси з культурно-політичної історії Української церкви” (Львів, 1994), “Берестейська унія і українська християнська традиція” (Львів, 1997), “Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ ст.” (Львів, 2003), “Антоній Ангелович. Його епоха і діяльність” (Львів, 2006, у співавторстві з М.Гайковським); “Галицька митрополія: Історичний нарис” (Львів, 2007).

-  “Философская мысль в Киеве. Историко-философский очерк” (Київ, 1982), “Історія філософії на Україні” (Київ, 1987, т. 1.), “Руська Трійця в історії суспільно-політичного руху і культури України” (Київ, 1987), “Філософія відродження на Україні” (Київ, 1990), “Історія української культури” (Київ, 2001, т. 2).

Переклади

- Прокопович Феофан. Про метод писання історії і про листи // Прокопович Ф. Філософські твори: В трьох томах. / Пер. з лат. – К.: Наук. Думка, 1979. Т. 1. – С. 336 – 366. Фрагменти перекладу друкувалися також у ж. : Філософська думка, 1971, №1. – С. 99-109.

- Кроковський Йоасаф. [Фрагменти філософського курсу (Фізика, метафізика, логіка, психологія)] // Філософська думка, 1976, №5. – С. 104–107.

- Кроковський Йоасаф. Диспути з логіки / Пер. з лат. – Машинопис. – 466+6с. // Депон. у Відділі рукописів Львівської НБ ім. В. Стефаника НАН України. Копії: Архів Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.

- Іван-Павло ІІ. Фрагмент енцикліки “Віра і розум” (Розділ ІV: Співвідношення між вірою і розумом) / Пер. з пол. // Київська Церква: Альманах християнської думки. – Київ –Львів, 1999. – №5. – С. 6 – 10.  

Статті:

- Кирило-Транквіліон Ставровецький і філософські традиції Київської Русі // Київська Русь: культура, традиції. Збірник наук праць. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 92 – 103.

- До питання прол роль візантійського ісихазму в розвитку духовної культури східнослов'янських народів // З історії міжслов'янських зв'язків. Збірник наук. праць. – Київ, Наук. Думка, 1983. – С. 54 – 67.

- Розвиток логічних ідей у вітчизняній філософії другої половини ХV ст. // Філософська думка, 1986, №6. – С. 45 – 55.

- Исихазм в украинской средневековой философской мысли // Православие в Древней Руси. Сборник научных трудов. – Ленинград: Изд.-е ГНИФиА, 1989. – С. 54 – 60.

- Реформація та її впливи на українське духовне життя в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-ій річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів, 1994. – . 162 – 175.

- Уявлення про потойбічний світ і формування поняття чистилища в українській середньовічній народній культурі // Записки НТШ: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1994. – Т. 228. – С. 343 – 356.

- Святий Тома з Аквіну і його вчення в контексті української духовності // Київська Церква: Альманах християнської думки. – Київ-Львів, 1999. – №4. – С. 15 – 23. 

- Платонізм і арістотелізм у філософській культурі України ХІ – ХVІІІ ст. // Там само. – 2000. – №3. – С. 31– 41.

- До історії формування української наукової та філософської термінології в пізню княжу добу (На матеріалах київської перекладної літератури другої половини ХV століття) // Діалектичні студії. 3: Збірник пам'яті Ярослави Закревської. – Львів, 2003. – С. 300 – 316.

- Філософська культура Галицько-Волинської держави:пошуки морального ідеалу і формування державної ідеології // Українські землі часів короля Данила: Церква і держава. Статті й матеріали. – Львів: “Логос”, 2005. – С. 21 – 26.

Література про вченого: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. - С. 272 -273; Філософський Енциклопедичний Словник. Київ: “Абрис”, 2002. – С.470; Горинь В. Один з когорти медієвістів (До 60-річчя І. В. Паславського) // Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України в 2005році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2006. – С. 135 – 138.

Оголошення:
Новини:

IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Видання:

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22.