Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 21

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 21. Історія археології: архівна і музейна спадщина Центральної та Східної Європи. – Львів: Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. – 487 с.

У збірнику вміщено статті та публікації архівних документів щодо розвитку археологічних знань на теренах України і Польщі протягом ХІХ–ХХІ ст. Висвітлюються різноманітні аспекти наукових біографій археологів, епістолярна спадщина дослідників, досвід та сучасні виклики комунікативного простору наукової спільноти.

Редакційна колегія:

д.і.н. Олександр Ситник, д.і.н. Микола Литвин (головні редактори), 
- д.і.н., член-кореспондент НАН України Володимир Баран, 
- д.і.н. Віктор Войнаровський,
- д.і.н. Віра Гупало,
- д.і.н. Леонтій Войтович,
- проф. Ян Махнік,
- д.і.н. Леонід Мацкевий,
- проф. Сильвестр Чопек,
- к.і.н. Наталя Булик (заступник головного редактора),
- к.і.н. Руслан Коропецький,
- канд. арх. Юрій Лукомський,
- Володимир Петегирич,
- к. геогр. н. Олена Томенюк (відповідальний секретар)

ISSN 2223-1218

ЗМІСТ

Олена Томенюк, Андрій Богуцький, Олександр Ситник. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ  11

ПЕРСОНАЛІЇ

Тарас Романюк. Любор Нідерле і розвиток чеської славістики та археології у контексті українського національного поступу  41
Ірина Якімова. Конструювання жінками-археологами нової професійної ідентичності (за матеріалами архівних джерел)  59
Дар’я Черкаська. Музейницький вектор у науковій та адміністративній діяльності Лазаря Мойсейовича Славіна  67
Олександра Бузько. Дівчина і тигри. Як Марія Вязьмітіна захищала дисертацію  77
Валерій Саєнко. Монгольський напрям у науковій біографії Олексія Тереножкіна  101
Ruslan Koropetskyi, Oleksandr Sytnyk. Stages of life and scientific achievements of Lviv archaeologist Volodymyr Savych  109
Василь Ільчишин. В’ячеслав Ілліч Канівець: сторінки життя  120

ЛИСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ

Олександр Принь. Листи Михайла та Євгенії Рудинських до академіка Сергія Єфремова як джерело до історії української археології та музейництва  132
Сергій Палієнко. Листування Л. С. Клейна з Ю. М. Захаруком та В. Ф. Генінгом як джерело з історії радянської теоретичної археології  148

КОЛЕКЦІЇ

Дмитро Павлів. “Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі  159
Катерина Чуєва. Акварелі Мстислава Фармаковського з Наукового архіву Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків  167
Adrianna Szczerba. Antiquarian and archeological collections and museums in Poland since 1918 – a thematic outline  175
Олена Романова. Стародавній Єгипет в Києві: віддзеркалення на склі. (Колекція негативів на склі із зображеннями давньоєгипетських предметів в Інституті археології НАН України)  182
Галина Станиціна. “Скарби на склі”: колекція негативів на склі з фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України  198
Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Формування трипільської колекції у фондах Львівського історичного музею  214
Павло Пеняк. Бронзові скарби в колекції Закарпатського краєзнавчого музею  224
Володимир Петегирич, Андрій Гавінський. Потелицька збірка кераміки з Музею Наукового товариства ім. Шевченка  232
Валерій Скирда. Відновлення колекції Археологічного музею Харківського університету в другій половині 1940‑х – 1950‑х рр.  249

ОХОРОНА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ

Наталя Булик. Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року  258
Катерина Юхимчук. Діяльність Ігоря Свєшнікова у галузі охорони та збереження пам’яток України  285

МУЗЕЇ. БІБЛІОТЕКИ. АРХІВИ

Piotr N. Kotowicz. Muzeum towarzystwa “Łemkiwszczyna” w Sanoku – przyczynek do historii polskiej i ukraińskiej archeologii w okresie międzywojennym  296
Олександр Каряка, Анна Яненко. Матеріали обстеження державного заповідника “Ольвія” 1938 р.: боротьба за “цінну історичну одиницю”  324
Світлана Сорокіна, Тетяна Радієвська, Оксана Завальна. Археологічна експозиція Крайового музею до- і ранньої історії в м. Києві (1942–1943)  347
Ірина Ковальова, Анастасія Струкуленко. Кабінет археології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  366
Юлія Зиновіїва. Формування археологічної бібліотеки Київського художньо-промислового і наукового музею: люди і книги  378
Олена Мокроусова. Альбом фотографій с. Білгородка з фонду архітектора Павла Альошина  386
Ірина Скирда. Архівні матеріали як джерело вивчення історії ХІІ Археологічного з’їзду  397
Наталія Білас. Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів)  416
Ганна Вахрамеєва. Інформативність фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України у контексті створення каталогу Боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони  425
Маргарита Гарига-Грихно. Історіографія досліджень давньоруських курганів Чернігівщини у 50–80 рр. ХХ ст. (за матеріалами наукового архіву ІА НАН України)  431

ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ

Ігор Цеунов. Уявлення про темпоральність палеолітичної доби на території України у роботах археологів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  440

РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА. ПАМʼЯТЬ

Віктор Войнаровський. Магомедов Б. В. Керамические пряслица черняховской культуры / ИА НАН Украины. – Киев, 2015. – 170 с.; 18 рис., 6 табл., илл.  447
Емілія Зарубій, Оксана Куценяк. Виставка “Ярослав Пастернак – дослідник “галицької Трої”  451
Володимир Петегирич. Двадцять випусків періодичного видання “Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині”  461
Дмитро Павлів. Жаринки в серці (світлій пам’яті Лариси Іванівни Крушельницької)  481
Вікторія Колеснікова. Моя улюблена Жінка (памʼяті Лариси Крушельницької)  485Дивіться також:

Інформація для авторів
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 20
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 19
Оголошення:
Новини:

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Круглий стіл “Українська історична термінологія”

12 березня 2019 р. у Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка провели круглий стіл "Українська історична термінологія", який поєднав істориків і філологів в обговоренні цієї важливої проблеми.