Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 21

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 21. Історія археології: архівна і музейна спадщина Центральної та Східної Європи. – Львів: Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. – 487 с.

У збірнику вміщено статті та публікації архівних документів щодо розвитку археологічних знань на теренах України і Польщі протягом ХІХ–ХХІ ст. Висвітлюються різноманітні аспекти наукових біографій археологів, епістолярна спадщина дослідників, досвід та сучасні виклики комунікативного простору наукової спільноти.

Редакційна колегія:

д.і.н. Олександр Ситник, д.і.н. Микола Литвин (головні редактори), 
- д.і.н., член-кореспондент НАН України Володимир Баран, 
- д.і.н. Віктор Войнаровський,
- д.і.н. Віра Гупало,
- д.і.н. Леонтій Войтович,
- проф. Ян Махнік,
- д.і.н. Леонід Мацкевий,
- проф. Сильвестр Чопек,
- к.і.н. Наталя Булик (заступник головного редактора),
- к.і.н. Руслан Коропецький,
- канд. арх. Юрій Лукомський,
- Володимир Петегирич,
- к. геогр. н. Олена Томенюк (відповідальний секретар)

ISSN 2223-1218

ЗМІСТ

Олена Томенюк, Андрій Богуцький, Олександр Ситник. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ  11

ПЕРСОНАЛІЇ

Тарас Романюк. Любор Нідерле і розвиток чеської славістики та археології у контексті українського національного поступу  41
Ірина Якімова. Конструювання жінками-археологами нової професійної ідентичності (за матеріалами архівних джерел)  59
Дар’я Черкаська. Музейницький вектор у науковій та адміністративній діяльності Лазаря Мойсейовича Славіна  67
Олександра Бузько. Дівчина і тигри. Як Марія Вязьмітіна захищала дисертацію  77
Валерій Саєнко. Монгольський напрям у науковій біографії Олексія Тереножкіна  101
Ruslan Koropetskyi, Oleksandr Sytnyk. Stages of life and scientific achievements of Lviv archaeologist Volodymyr Savych  109
Василь Ільчишин. В’ячеслав Ілліч Канівець: сторінки життя  120

ЛИСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ

Олександр Принь. Листи Михайла та Євгенії Рудинських до академіка Сергія Єфремова як джерело до історії української археології та музейництва  132
Сергій Палієнко. Листування Л. С. Клейна з Ю. М. Захаруком та В. Ф. Генінгом як джерело з історії радянської теоретичної археології  148

КОЛЕКЦІЇ

Дмитро Павлів. “Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі  159
Катерина Чуєва. Акварелі Мстислава Фармаковського з Наукового архіву Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків  167
Adrianna Szczerba. Antiquarian and archeological collections and museums in Poland since 1918 – a thematic outline  175
Олена Романова. Стародавній Єгипет в Києві: віддзеркалення на склі. (Колекція негативів на склі із зображеннями давньоєгипетських предметів в Інституті археології НАН України)  182
Галина Станиціна. “Скарби на склі”: колекція негативів на склі з фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України  198
Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Формування трипільської колекції у фондах Львівського історичного музею  214
Павло Пеняк. Бронзові скарби в колекції Закарпатського краєзнавчого музею  224
Володимир Петегирич, Андрій Гавінський. Потелицька збірка кераміки з Музею Наукового товариства ім. Шевченка  232
Валерій Скирда. Відновлення колекції Археологічного музею Харківського університету в другій половині 1940‑х – 1950‑х рр.  249

ОХОРОНА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ

Наталя Булик. Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року  258
Катерина Юхимчук. Діяльність Ігоря Свєшнікова у галузі охорони та збереження пам’яток України  285

МУЗЕЇ. БІБЛІОТЕКИ. АРХІВИ

Piotr N. Kotowicz. Muzeum towarzystwa “Łemkiwszczyna” w Sanoku – przyczynek do historii polskiej i ukraińskiej archeologii w okresie międzywojennym  296
Олександр Каряка, Анна Яненко. Матеріали обстеження державного заповідника “Ольвія” 1938 р.: боротьба за “цінну історичну одиницю”  324
Світлана Сорокіна, Тетяна Радієвська, Оксана Завальна. Археологічна експозиція Крайового музею до- і ранньої історії в м. Києві (1942–1943)  347
Ірина Ковальова, Анастасія Струкуленко. Кабінет археології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  366
Юлія Зиновіїва. Формування археологічної бібліотеки Київського художньо-промислового і наукового музею: люди і книги  378
Олена Мокроусова. Альбом фотографій с. Білгородка з фонду архітектора Павла Альошина  386
Ірина Скирда. Архівні матеріали як джерело вивчення історії ХІІ Археологічного з’їзду  397
Наталія Білас. Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів)  416
Ганна Вахрамеєва. Інформативність фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України у контексті створення каталогу Боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони  425
Маргарита Гарига-Грихно. Історіографія досліджень давньоруських курганів Чернігівщини у 50–80 рр. ХХ ст. (за матеріалами наукового архіву ІА НАН України)  431

ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ

Ігор Цеунов. Уявлення про темпоральність палеолітичної доби на території України у роботах археологів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  440

РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА. ПАМʼЯТЬ

Віктор Войнаровський. Магомедов Б. В. Керамические пряслица черняховской культуры / ИА НАН Украины. – Киев, 2015. – 170 с.; 18 рис., 6 табл., илл.  447
Емілія Зарубій, Оксана Куценяк. Виставка “Ярослав Пастернак – дослідник “галицької Трої”  451
Володимир Петегирич. Двадцять випусків періодичного видання “Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині”  461
Дмитро Павлів. Жаринки в серці (світлій пам’яті Лариси Іванівни Крушельницької)  481
Вікторія Колеснікова. Моя улюблена Жінка (памʼяті Лариси Крушельницької)  485Дивіться також:

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 20
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 19
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 18
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу.