MUZEUM TOWARZYSTWA “ŁEMKIWSZCZYNA” W SANOKU – PRZYCZYNEK DO HISTORII POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ ARCHEOLOGII W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Автор
Piotr N. KOTOWICZ
DOI
Анотація

Artykuł poświęcony jest zbiorom archeologicznym gromadzonym i przechowywanym w okresie międzywojennym i czasie II wojny światowej przez ukraińskie Muzeum Towarzystwa “Łemkiwszczyna” w Sanoku. Muzeum to funkcjonowało w latach 1931–1944 i zajmowało się głównie dokumentowaniem przeszłości i teraźniejszości Łemkowszczyzny. Na podstawie zachowanych archiwaliów udało się sprecyzować i zweryfikować wiele informacji na temat różnych zabytków archeologicznych z Sanoka i okolic, które znalazły się w zbiorach muzeum, a także zrekonstruować proces ich napływu do tej placówki. Zaprezentowane ustalenia pokazują też, że Muzeum Towarzystwa “Łemkiwszczyna” z wielkim entuzjazmem włączało się w poznawanie najdawniejszych dziejów dorzecza górnego Sanu, również poprzez prace wykopaliskowe. 

Ключові слова
Historia archeologii, Sanok, Towarzystwo “Łemkiwszczyna”, muzealnictwo ukraińskie.
Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Aleksiewicz, M. (1958). Zarys osadnictwa w okresie lateńskim i rzymskim oraz wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej na ziemie województwa rzeszowskiego. Rocznik Województwa Rzeszowskiego, 1(1). Rzeszów (in Polish).

Banach, W. (2004). Leon Getz. Katalog zbiorów. Sztuka XX wieku. Sanok (in Polish).

Brzozowski, Z. (2011). Besko – gmina trzech granic. Besko (in Polish).

Fastnacht, A. (1962). Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650. Wrocław (in Polish).

Fastnacht, A. (1990). Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII wieku. Brzozów (in Polish).

Cabalska, M. (1966). Wędzidło typu huńskiego z Mymonia, pow. Sanok. Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965, 59–61 (in Polish).

Cabalska, M. (1970). Wędzidła z pobocznicami z wielowarstwowych stanowisk wczesnośredniowiecz­nych. Wiadomości Archeologiczne, 35, 14–21 (in Polish).

Cabalska, M. (1973). Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku w Mymoniu, pow. Sanok, w latach 1969 i 1970. Sprawozdania Archeologiczne25, 235–242 (in Polish).

Cabalska, M. (1975). Grodzisko w Mymoniu, pow. Krosno w świetle badań archeologicznych. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne3, 321–339 (in Polish).

Fedyk, R. (1996). Spór o monetę. Sanockie Zapiski Numizmatyczne4, 30–31 (in Polish).

Gajewski, L. (1957). Mymoń, pow. Sanok. Z Otchłani Wieków23(6), 353–354 (in Polish).

Gajewski, L. (1958). Zamczysko w miejscowości Mymoń, pow. Sanok (Polska). Acta Archaeologica Carpathica1, 117–120 (in Polish).

Gedl, M. (1994). Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce. Kraków (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2002). Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Sanok (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2004a). Wojowie i rycerze. Uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim. Katalog wystawy. Sanok (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2004b). Zabytki archeologiczne z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Gancarski J. (red.), Krosno. 711–725 (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2007). Problematyka “Zamczyska” w Mymoniu w świetle zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Seminarium Trepczańskie, Sanok. 51–67 (in Polish).

Kotowicz, P.N., Skowroński P. (2014). “Curia cum fortalicio alias sz thuyerdza”: późnośredniowieczne rycerskie dwory obronne w ziemi sanockiej – perspektywy badawcze. Zamki w Karpatach, Gancarski J. (red.), Krosno. 101–124 (in Polish).

Kotowicz, P.N., Orłowska-Synus A. (2012). Ceramika z przedwojennych badań na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Stupnicy ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Fortetsia. Zbirnyk zapovidnyka “Tustan”2, 390–403 (in Polish).

Kozłowski, S.K. (2012). Archeologiczne królestwo Wernera Radiga. Kraków (in Polish).

Kunisz, A. (1985). Znaleziska monet rzymskich z Małopolski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (in Polish).

Kunysz, A. (1963). Osadnictwo wczesnośredniowieczne w granicach dawnej Ziemi Sanockiej, ze szczególnym uwzględnieniem Sanoka, w świetle źródeł archeologicznych. Rocznik Województwa Rzeszowskiego, 3 (za 1960–1961), 55–104 (in Polish).

Kunysz, A. (1968). Grodziska w województwie rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966, 25–87 (in Polish).

Madyda-Legutko, R. (1995). Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim. Kraków (in Polish).

Madyda-Legutko R. & Tejral, J (Ed.). (1999). Kulturumwandlungen in den polnischen Karpaten in der jüngeren römischen Kaiserzeit. Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Brno. 93–104 (in German).

Madyda-Legutko, R. &Pohorska-Kleja E. (2001). Die Beziehungen zwischen dem oberen Sangebiet (östlicher Teil der polnischen Karpaten) und den südlichen Gebieten in der Zeit vom 1. bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st-5th centuries A.D. Aszód-Nyíregyháza. 299–310 (in German).

Mazur, A. & Nosek E. (1967). Porównanie technologii wykonania wędzideł z Chełmca, pow. Nowy Sącz, Mymonia, pow. Sanok i Nowej Huty-Pleszowa. Materiały Archeologiczne, 8, 215–222 (in Polish).

Moskwa, K. (1976). Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów (in Polish).

Nosek, E. (1966). Wyniki analizy metaloznawczej wędzidła z Mymonia, pow. Sanok. Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965, 62 (in Polish).

Parczewski, M. (1984). Prahistoryczne i średniowieczne źródła archeologiczne z doliny Górnego Sanu. Część I: odcinek Sanok-Wara. Acta Archaeologica Carpathica23, 175–224 (in Polish).

Parczewski, M. (1986). Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi we wschodniej części polskich Karpat. Acta Archaeologica Carpathica25, 179–205 (in Polish).

Parczewski, M., & Pohorska-Kleja, E. (1995). Najdawniejsze dzieje Sanoka. Sanok. Dzieje miasta, F. Kiryk (red.). Kraków. 45–88 (in Polish).

Piaskowski, J. (1984). Metaloznawcze badania starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych i żużla z południowo-wschodnich ziem Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976–1979, 171–205 (in Polish).

Radig, W. (1941). Das Urnenfeld von Bachorz bei Dynow, Kr. Sanok. Fundbericht – Deutsche Forschung im Osten, ¼, 3–10.

Stefański, S. (1968). Muzeum Historyczne w Sanoku. Muzeum Historyczne w Sanoku. Informator. Rzeszów. 5–13 (in Polish).

Szybowicz, B. (1995). CmentarzyskozepokibrązuwBachórzu-Chodorówce. Analiza antropologiczna. Kraków (in Polish).

Valde-Nowak, P. (1988). Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (in Polish).

Zając, E. (1979). Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934–1974). Rocznik Sanocki. 4, 265–304 (in Polish).

Zając, E. (1990). Muzeum Historyczne w Sanoku w latach 1934-1984. Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie, 5, 179–192 (in Polish).

Zając, E. (1995). Oświata, szkolnictwo. Życie kulturalne. Sanok. Dzieje miasta, Kiryk F. (Ed.). Kraków. 567–625 (in Polish).

Zielińska, M. (1968). Zbiory archeologiczne. Muzeum Historyczne w Sanoku. Informator. Rzeszów. 15–19 (in Polish).

Zielińska, M. (1971). Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, 198–203 (in Polish).

Zielińska, M. (1996). Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Mówią Zbiory1, 5–20 (in Polish).

Zielińska, M. (2007). Zabytki epoki brązu. Narzędzia, broń, ozdoby i skarby z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Katalog zbiorów. Sanok (in Polish).

Zielińska, M. & Bober J. (1996). Kamienne i krzemienne narzędzia. Katalog zbiorów. Sanok (in Polish).

Zielińska, M. & Kotowicz P. N. (2011). Cmentarzysko grodowe na wzgórzu zamkowym w Sanoku. “In silvis, campis... et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim. Rzeszów–Sanok. 187–219 (in Polish).

Żaki, A. (1951). Mapa archeologiczna powiatu sanockiego i leskiego. Sprawozdania PAU52(10), 952 (in Polish).

Żaki, A. (1961). Z archeologii województwa rzeszowskiego. Przemyśl (in Polish).

Żaki, A. (1974). Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Wrocław (in Polish).

Żurowski, T. (1955). Trepcza, grodzisko pod Sanokiem. Światowit21, 324–330 (in Polish).

Bukatovych, L. (1936). IV-yi zizd ukrainskykh muzeynykiv u Sianotsi. Novyi Chas11. 06, 6 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1934). Muzei “Lemkishchyna” Sanotsi. Nazustrich, 13. 01. 07, 4 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1935a). Skarby Lemkivshchyny ne marnuiutsia! Yak pratsiuie Muzei “Lemkivshchyna” v Sanotsi. Nedilia, 8. 6 (325). 10.02, 7 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1935b). Zizd predstavnykyv ukrainskykh muzeiv u Skh. Halychyni. Novyi Chas, 128. 12.06, 2 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1936). Kulturnyi rukh na Lemkishchyni. Lviv (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1937a). Skhidnimy mezhamy Lemkivshchyni. Lviv (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1937b). Muzei “Lemkishchyna” Sanotsi. Nasha Batkivshchyna, 6, 143. (in Ukrainian).

Konstantynovych, E. (1934). Muzei “Lemkishchyna” Sanotsi. Nova Zoria 9. 52 (750). 15. 07, 5 (in Ukrainian).

M. Kh. (1941). Muzei “Lemkivshchyna”. KrakivskiVisti, 2. 17.11 (in Ukrainian).

Panova, T.D. (2014). Carstvo smerti. Pogrebal'nyj obrjad srednovekovoj Rusi XI–XVI vekov. Moskva (in Russian).

Τarnovych, Iu. (1938). Mova stolit. Lemkivshchyna v perekazakh. Lviv (in Ukrainian).

Τarnovych, Iu. (1940). Odna zemlia vse zapysala. Muzei Lemkivshchynы v Sianotsi. KrakivskiVisti,  1(1). 01.12, 7 (in Ukrainian).

Τarnovych, Iu. (1941). Kniazhe misto Sianik. Krakiv (in Ukrainian).

[NN]. (1939a). Ozhyvlena diialnist Tovarystva “Lemkivshchyna” v Sanotsi. Dilo. 10.05, 6 (in Ukrainian).

[NN]. (1939b). Diialnist T-va “Lemkivshchyna” v Sanotsi. Zahalni Zbory za rik 1938/39. NovyiChas. 10.05, 2 (in Ukrainian).

[NN]. (1940). Zahalni Zbory T-va “Lemkivshchyna” v Sanotsi. KrakivskiVisti, 1(38). 15.05 (in Ukrainian).

ISSN 2223-1218

Author
Piotr N. KOTOWICZ
DOI
Annotation

The article is devoted to archaeological collection of former Museum of “Lemkivshchyna” Association in Sanok. The museum existed in 1931–1944 and its main object of an activity was gathering the artefacts connected with Ruthenian Lemkivshchyna. On the basis of available archives we can precise and verify a lot of information about various archaeological artefacts from Sanok and its neighbourhood, which were preserved in museum’s collection. These data shows also that museum employees with a vengeance work to recognise of San basin foretime, also by small archaeological excavations.

Keywords

History of archaeology, Sanok, “Lemkivshchyna” Association, Ukrainian museum management.

Reference

Aleksiewicz, M. (1958). Zarys osadnictwa w okresie lateńskim i rzymskim oraz wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej na ziemie województwa rzeszowskiego. Rocznik Województwa Rzeszowskiego, 1(1). Rzeszów (in Polish).

Banach, W. (2004). Leon Getz. Katalog zbiorów. Sztuka XX wieku. Sanok (in Polish).

Brzozowski, Z. (2011). Besko – gmina trzech granic. Besko (in Polish).

Fastnacht, A. (1962). Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650. Wrocław (in Polish).

Fastnacht, A. (1990). Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII wieku. Brzozów (in Polish).

Cabalska, M. (1966). Wędzidło typu huńskiego z Mymonia, pow. Sanok. Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965, 59–61 (in Polish).

Cabalska, M. (1970). Wędzidła z pobocznicami z wielowarstwowych stanowisk wczesnośredniowiecz­nych. Wiadomości Archeologiczne, 35, 14–21 (in Polish).

Cabalska, M. (1973). Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku w Mymoniu, pow. Sanok, w latach 1969 i 1970. Sprawozdania Archeologiczne25, 235–242 (in Polish).

Cabalska, M. (1975). Grodzisko w Mymoniu, pow. Krosno w świetle badań archeologicznych. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne3, 321–339 (in Polish).

Fedyk, R. (1996). Spór o monetę. Sanockie Zapiski Numizmatyczne4, 30–31 (in Polish).

Gajewski, L. (1957). Mymoń, pow. Sanok. Z Otchłani Wieków23(6), 353–354 (in Polish).

Gajewski, L. (1958). Zamczysko w miejscowości Mymoń, pow. Sanok (Polska). Acta Archaeologica Carpathica1, 117–120 (in Polish).

Gedl, M. (1994). Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce. Kraków (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2002). Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Sanok (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2004a). Wojowie i rycerze. Uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim. Katalog wystawy. Sanok (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2004b). Zabytki archeologiczne z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Gancarski J. (red.), Krosno. 711–725 (in Polish).

Kotowicz, P.N. (2007). Problematyka “Zamczyska” w Mymoniu w świetle zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Seminarium Trepczańskie, Sanok. 51–67 (in Polish).

Kotowicz, P.N., Skowroński P. (2014). “Curia cum fortalicio alias sz thuyerdza”: późnośredniowieczne rycerskie dwory obronne w ziemi sanockiej – perspektywy badawcze. Zamki w Karpatach, Gancarski J. (red.), Krosno. 101–124 (in Polish).

Kotowicz, P.N., Orłowska-Synus A. (2012). Ceramika z przedwojennych badań na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Stupnicy ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Fortetsia. Zbirnyk zapovidnyka “Tustan”2, 390–403 (in Polish).

Kozłowski, S.K. (2012). Archeologiczne królestwo Wernera Radiga. Kraków (in Polish).

Kunisz, A. (1985). Znaleziska monet rzymskich z Małopolski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (in Polish).

Kunysz, A. (1963). Osadnictwo wczesnośredniowieczne w granicach dawnej Ziemi Sanockiej, ze szczególnym uwzględnieniem Sanoka, w świetle źródeł archeologicznych. Rocznik Województwa Rzeszowskiego, 3 (za 1960–1961), 55–104 (in Polish).

Kunysz, A. (1968). Grodziska w województwie rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966, 25–87 (in Polish).

Madyda-Legutko, R. (1995). Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim. Kraków (in Polish).

Madyda-Legutko R. & Tejral, J (Ed.). (1999). Kulturumwandlungen in den polnischen Karpaten in der jüngeren römischen Kaiserzeit. Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Brno. 93–104 (in German).

Madyda-Legutko, R. &Pohorska-Kleja E. (2001). Die Beziehungen zwischen dem oberen Sangebiet (östlicher Teil der polnischen Karpaten) und den südlichen Gebieten in der Zeit vom 1. bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st-5th centuries A.D. Aszód-Nyíregyháza. 299–310 (in German).

Mazur, A. & Nosek E. (1967). Porównanie technologii wykonania wędzideł z Chełmca, pow. Nowy Sącz, Mymonia, pow. Sanok i Nowej Huty-Pleszowa. Materiały Archeologiczne, 8, 215–222 (in Polish).

Moskwa, K. (1976). Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów (in Polish).

Nosek, E. (1966). Wyniki analizy metaloznawczej wędzidła z Mymonia, pow. Sanok. Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965, 62 (in Polish).

Parczewski, M. (1984). Prahistoryczne i średniowieczne źródła archeologiczne z doliny Górnego Sanu. Część I: odcinek Sanok-Wara. Acta Archaeologica Carpathica23, 175–224 (in Polish).

Parczewski, M. (1986). Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi we wschodniej części polskich Karpat. Acta Archaeologica Carpathica25, 179–205 (in Polish).

Parczewski, M., & Pohorska-Kleja, E. (1995). Najdawniejsze dzieje Sanoka. Sanok. Dzieje miasta, F. Kiryk (red.). Kraków. 45–88 (in Polish).

Piaskowski, J. (1984). Metaloznawcze badania starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych i żużla z południowo-wschodnich ziem Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976–1979, 171–205 (in Polish).

Radig, W. (1941). Das Urnenfeld von Bachorz bei Dynow, Kr. Sanok. Fundbericht – Deutsche Forschung im Osten, ¼, 3–10.

Stefański, S. (1968). Muzeum Historyczne w Sanoku. Muzeum Historyczne w Sanoku. Informator. Rzeszów. 5–13 (in Polish).

Szybowicz, B. (1995). CmentarzyskozepokibrązuwBachórzu-ChodorówceAnaliza antropologiczna. Kraków (in Polish).

Valde-Nowak, P. (1988). Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (in Polish).

Zając, E. (1979). Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934–1974). Rocznik Sanocki. 4, 265–304 (in Polish).

Zając, E. (1990). Muzeum Historyczne w Sanoku w latach 1934-1984. Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie5, 179–192 (in Polish).

Zając, E. (1995). Oświata, szkolnictwo. Życie kulturalne. Sanok. Dzieje miasta, Kiryk F. (Ed.). Kraków. 567–625 (in Polish).

Zielińska, M. (1968). Zbiory archeologiczne. Muzeum Historyczne w Sanoku. Informator. Rzeszów. 15–19 (in Polish).

Zielińska, M. (1971). Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, 198–203 (in Polish).

Zielińska, M. (1996). Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Mówią Zbiory1, 5–20 (in Polish).

Zielińska, M. (2007). Zabytki epoki brązu. Narzędzia, broń, ozdoby i skarby z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Katalog zbiorów. Sanok (in Polish).

Zielińska, M. & Bober J. (1996). Kamienne i krzemienne narzędzia. Katalog zbiorów. Sanok (in Polish).

Zielińska, M. & Kotowicz P. N. (2011). Cmentarzysko grodowe na wzgórzu zamkowym w Sanoku. “In silvis, campis... et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim. Rzeszów–Sanok. 187–219 (in Polish).

Żaki, A. (1951). Mapa archeologiczna powiatu sanockiego i leskiego. Sprawozdania PAU52(10), 952 (in Polish).

Żaki, A. (1961). Z archeologii województwa rzeszowskiego. Przemyśl (in Polish).

Żaki, A. (1974). Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Wrocław (in Polish).

Żurowski, T. (1955). Trepcza, grodzisko pod Sanokiem. Światowit21, 324–330 (in Polish).

Bukatovych, L. (1936). IV-yi zizd ukrainskykh muzeynykiv u Sianotsi. Novyi Chas11. 06, 6 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1934). Muzei “Lemkishchyna” Sanotsi. Nazustrich, 13. 01. 07, 4 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1935a). Skarby Lemkivshchyny ne marnuiutsia! Yak pratsiuie Muzei “Lemkivshchyna” v Sanotsi. Nedilia, 8. 6 (325). 10.02, 7 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1935b). Zizd predstavnykyv ukrainskykh muzeiv u Skh. Halychyni. Novyi Chas128. 12.06, 2 (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1936). Kulturnyi rukh na Lemkishchyni. Lviv (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1937a). Skhidnimy mezhamy Lemkivshchyni. Lviv (in Ukrainian).

Kokovskyi, F. (1937b). Muzei “Lemkishchyna” Sanotsi. Nasha Batkivshchyna, 6, 143. (in Ukrainian).

Konstantynovych, E. (1934). Muzei “Lemkishchyna” Sanotsi. Nova Zoria 9. 52 (750). 15. 07, 5 (in Ukrainian).

M. Kh. (1941). Muzei “Lemkivshchyna”. KrakivskiVisti, 2. 17.11 (in Ukrainian).

Panova, T.D. (2014). Carstvo smerti. Pogrebal'nyj obrjad srednovekovoj Rusi XI–XVI vekov. Moskva (in Russian).

Τarnovych, Iu. (1938). Mova stolit. Lemkivshchyna v perekazakh. Lviv (in Ukrainian).

Τarnovych, Iu. (1940). Odna zemlia vse zapysala. Muzei Lemkivshchynы v Sianotsi. KrakivskiVisti,  1(1). 01.12, 7 (in Ukrainian).

Τarnovych, Iu. (1941). Kniazhe misto Sianik. Krakiv (in Ukrainian).

[NN]. (1939a). Ozhyvlena diialnist Tovarystva “Lemkivshchyna” v Sanotsi. Dilo10.05, 6 (in Ukrainian).

[NN]. (1939b). Diialnist T-va “Lemkivshchyna” v Sanotsi. Zahalni Zbory za rik 1938/39. NovyiChas. 10.05, 2 (in Ukrainian).

[NN]. (1940). Zahalni Zbory T-va “Lemkivshchyna” v Sanotsi. KrakivskiVisti, 1(38). 15.05 (in Ukrainian).

ISSN 2223-1218
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.