УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ДІАЛЕКТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДЖЕРЕЛ ІСТОРІЇ: НЕВТІЛЕНИЙ ПРОЕКТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ ВУАН

Автор
Анна ЯНЕНКО
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-469-477
Анотація

Форми організації науки, назви інституцій, їхня структура, кадровий склад детерміновані політикою держави у сфері науки, освіти, культури. Початок 1930-х років для української гуманітаристики став етапом граничної політизації, запровадження жорсткого партійно-ідеологічного контролю над інтелектуальним співтовариством, відпрацювання найбільш ефективних форм і прийомів цькування, переслідування й знищення “ворожих більшовизмові ідей” та їх носіїв – інтелектуалів. Насаджування “догматичного марксо-ленінового підходу” та нищення національної позитивістської парадигми супроводжувалося пошуками нових організаційних форм, інституціональними експериментами, реорганізаціями структур музейних, освітніх, академічних установ. Для Всеукраїнської академії наук (ВУАН) та її складових ці трансформації втілювалися через численні реструктуризації. Відтак висвітлено спроби представників “старої” академії в умовах посилення ідеологічного тиску, критики й самокритики реформувати роботу та випрацювати нові організаційні форми однієї з провідних археологічних інституцій УСРР – Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАК). Вводимо до наукового обігу пропозиції Петра Курінного, вченого секретаря ВУАК, щодо утворення Українського комітету діалектичного дослідження речових джерел історії (УКРДЖІ) при ІІ відділі ВУАН. Сформульовано мету запропонованих структурних змін, шляхи досягнення Комітетом ідеологічних завдань, обґрунтування назви реформованої установи, так звані “бригадно-цехові” засади роботи, перспективи подальшого інституціонального перетворення Комітету на інститут/академію, принципи членства в УКРДЖІ. Наголошено, що пропозиції реорганізації, які виклав П. Курінний, відповідали вимогам часу, рясніли лінгвоідеологемами, засуджували “чисту” археологію, мали на меті суттєво трансформувати форми організації вивчення історії матеріальної культури в межах академії. Утім, проект не одержав подальшого розвитку, ймовірно, через “небажаність” самого автора як представника “старої” академії, яку невдовзі винищила більшовицька влада.

Ключові слова

Всеукраїнська академія наук, Всеукраїнський археологічний комітет, Український комітет діалектичного дослідження речових джерел історії, інституціональна історія археології, 1930‑ті роки.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Za sotsiialistychnu perebudovu roboty Arkheolohichnoho komitetu y Kabinetu antropolohii Vseukrainskoi akademii nauk. (1933). Za Radiansku akademiiu!, 13 (in Ukrainian).

Istoriia Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy, 1929–1933: dokumenty i materialy. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho. (1998). Kyiv: b.v., 542 p. (in Ukrainian).

Koleksnikova, V. A., & Pavlenko, S. V. (2017). “…Moim osobystym bazhanniam ye – ne poryvaty z naukovo-doslidnoiu pratseiu…”: narysy zhyttia F.A. Kozubovskoho. Archaeology and Ancient History of Ukraine, 4(25), 11–55 (in Ukrainian).

Mankovska, R. V. (1998). Arkhivno-slidchi spravy yak dzherelo doslidzhennia represii sered muzeinykiv 30-kh rr. Arkhivno-slidchi spravy represovanykh: naukovo-metodychni aspekty vykorystannia: Zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 85–89 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. Vseukrainska arkheolohichna komisiia. Spr. 380. 68 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. Vseukrainska arkheolohichna komisiia. Spr. 483. 58 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. Vseukrainska arkheolohichna komisiia. Spr. 487. 49 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. 10. Spr. 54. Ark. 26 (in Ukrainian).

Pravovyi status Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: istoriia ta suchasnist. NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. (2013). Kyiv: Yurydychna dumka, 702 p. (in Ukrainian).

Tkachenko, V. V. (2009). Vplyv lysta Y.V. Stalina “Pro deiaki pytannia istorii bilshovyzmu” do redaktsii zhurnalu “Proletarska revoliutsiia” na naukove zhyttia v Ukraini (30-i roky XX st.). Hileia, 21, 75–84 (in Ukrainian).

Yanenko, A. (2016). Obstezhennia naukovoi ta ekspozytsiinoi roboty muzeiv m. Kyieva 29 lystopada 1932 r. v konteksti istorii vitchyznianoho muzeinytstva. Vid Ukrainy do URSR, Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, 237–265 (in Ukrainian).

 

ISSN 2223-1218

Author
Anna YANENKO
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-469-477
Annotation

The policy in the science, education and culture field determine forms of science organization, names of institutions, their structures and staff. The beginning of the 1930s for the Ukrainian humanities became the stage of edged politicization, realization of tough party-ideological control over the intellectual community, implementation of significant effective forms and persecution ways and destruction of “hostile ideas for Bolshevism” and bearers of these ideas – intellectuals. The implanting of the “dogmatic Marxism-Leninism approach” and the elimination of the national positivism paradigm were accompanied by looking for new organizational forms, institutional experiments, reorganizations of the museums, educational and academic institutions. For the All-Ukrainian Academy of Sciences (VUAN) and its components, these transformations were carried out by numerous restructurings. The article deals with the “old” Academy representatives’ attempts, under the ideological pressure of circumstances, criticism and self-criticism, to reform the work and create new organizational forms for the one of leading archaeological institutions in the Ukrainian SSR – the All-Ukrainian Archaeological Committee. The author introduces Petro Kurinnyi’s proposition concerning an establishment of the Ukrainian Committee of Dialectic Study of Historical Material Sources of the VUAN for scientific use. The goal of the proposed structural changes, ways of achieving the ideological tasks of the Committee, justification of the names of the reformed institution, so-called “brigade-shop” principles of work, perspectives of further institutional transformation of the Committee into the Institute/Academy, membership principles of the UkrDZhI are defined. It’s emphasized that the offers for reorganization stated by an academic secretary of the VUAK, were up to the times, abundant with ideologemes, censured the “pure” archeology and had to transform the forms of research the history of material culture within the Academy. However, the Petro Kurinnyi’s restructuration project didn’t get further development, presumably, due to the “undesirability” of the author as a representative of the “old” Academy, which was physically destroyed by the Soviet authorities soon.

Keywords

All-Ukrainian Academy of Sciences, All-Ukrainian Archaeological Committee, Ukrainian Committee of Dialectic Study of Historical Material Sources, institutional history of archaeology, 1930s.

Reference

Za sotsiialistychnu perebudovu roboty Arkheolohichnoho komitetu y Kabinetu antropolohii Vseukrainskoi akademii nauk. (1933). Za Radiansku akademiiu!, 13 (in Ukrainian).

Istoriia Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy, 1929–1933: dokumenty i materialy. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho. (1998). Kyiv: b.v., 542 p. (in Ukrainian).

Koleksnikova, V. A., & Pavlenko, S. V. (2017). “…Moim osobystym bazhanniam ye – ne poryvaty z naukovo-doslidnoiu pratseiu…”: narysy zhyttia F.A. Kozubovskoho. Archaeology and Ancient History of Ukraine, 4(25), 11–55 (in Ukrainian).

Mankovska, R. V. (1998). Arkhivno-slidchi spravy yak dzherelo doslidzhennia represii sered muzeinykiv 30-kh rr. Arkhivno-slidchi spravy represovanykh: naukovo-metodychni aspekty vykorystannia: Zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 85–89 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. Vseukrainska arkheolohichna komisiia. Spr. 380. 68 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. Vseukrainska arkheolohichna komisiia. Spr. 483. 58 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. Vseukrainska arkheolohichna komisiia. Spr. 487. 49 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. F. 10. Spr. 54. Ark. 26 (in Ukrainian).

Pravovyi status Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: istoriia ta suchasnist. NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. (2013). Kyiv: Yurydychna dumka, 702 p. (in Ukrainian).

Tkachenko, V. V. (2009). Vplyv lysta Y.V. Stalina “Pro deiaki pytannia istorii bilshovyzmu” do redaktsii zhurnalu “Proletarska revoliutsiia” na naukove zhyttia v Ukraini (30-i roky XX st.). Hileia, 21, 75–84 (in Ukrainian).

Yanenko, A. (2016). Obstezhennia naukovoi ta ekspozytsiinoi roboty muzeiv m. Kyieva 29 lystopada 1932 r. v konteksti istorii vitchyznianoho muzeinytstva. Vid Ukrainy do URSR, Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, 237–265 (in Ukrainian).

 

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.