НОВІ ДАНІ ПРО ВІК СЕРЕДНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРОНЯТИН (ПОДІЛЬСЬКА ВИСОЧИНА)

Автор
Андрій БОГУЦЬКИЙ, Олена ТОМЕНЮК, Олександр СИТНИК, Руслан КОРОПЕЦЬКИЙ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-47-65
Анотація

Середньопалеолітична пам’ятка Пронятин геоморфологічно розташована на привододільному схилі правого берега р. Серет. Історія її археологічного вивчення починається з 1977 р. Упродовж численних експедиційних сезонів природничо-археологічних робіт (до 2015 р.) на пам’ятці виявлено багатий крем’яний матеріал, який залягав у породах надгорохівської делювіально-соліфлюкційної пачки, тобто не in situ, а був переміщений по схилу. Верхня хронологічна межа культурного горизонту була визначена у 85±7 тис. р. тому (за даними В. Шовкопляса) за TL-датуванням верхньоплейстоценових лесів, які перекривають надгорохівську соліфлюкційну пачку.

У 2015 р. пам’ятка Пронятин була об’єктом наукової екскурсії міжнародного лесового семінару «Леси і палеоліт Поділля». Для уточнення віку стоянки був розширений і поглиблений шурф № 5 безпосередньо біля головного розкопу, у південній частині пам’ятки. Основною метою робіт був пошук артефактів у малопорушеному делювіально-соліфлюкційними процесами горохівському викопному ґрунтовому комплексі (MIS 5). В елювіальному горизонті цього комплексу виявлено 2 артефакти, третій артефакт знайдено у його гумусовому горизонті.

Детальний аналіз виявлених знахідок свідчить, що розкопані в 2015 р. додаткові крем’яні артефакти не суперечать висновку, що за технічними, морфологічними і типологічними ознаками ці три кремені повністю тотожні до кількох тисяч попередньо розкопаних кременів з цієї стоянки і представляють відщепно-пластинчасту левалуазьку індустрію. Загалом усі виявлені артефакти Пронятина творять єдиний однокультурний комплекс пам’ятки.

Дослідженнями 2015 р. чітко встановлено, що вік культурного горизонту Пронятина не відповідає віку делювіально-соліфлюкційної пачки, як вважалося раніше, а є давнішим від неї. Він пов’язаний з елювіальним горизонтом горохівського викопного ґрунтового комплексу, вік якого оцінюється в 112,0±11,2 тис. р. тому і 106,7±11 тис. р. тому за даними TL‑датувань (на палеолітичній пам’ятці Єзупіль І), 110±18 тис. р. тому за даними TL‑датувань і 102±16 тис. р. тому за даними OSL‑датувань (на палеолітичній пам’ятці Маріямпіль І).

Ключові слова

Середній палеоліт, артефакт, мустьє, лесово-ґрунтова серія, делювіально-соліфлюкційні процеси, Поділля.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Andriy BOGUCKI, Olena TOMENIUK, Oleksandr SYTNYK, Ruslan KOROPETSKYI
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-47-65
Annotation

The Middle Palaeolithic site Proniatyn is geomorphologically located on the near-watershed slope of the right bank of the Seret River. The history of its archaeological research began in 1977. During numerous expedition seasons of works conducted with using of methods of natural sciences and archaeology (until 2015), rich flint material was found on the site, which was located in the deposits of the over-Horokhiv deluvial solifluction stratum, i.e. not in situ, but was moved down the slope. The upper chronological limit of the cultural horizon was determined as 85±7 ka (according to V. Shovkoplias) by TL-dating of the Upper Pleistocene loess, which overlaps the over-Horokhiv deluvial solifluction stratum.

In 2015, the Proniatyn site became the subject of scientific excursion of the international loess seminar «Loesses and Palaeolithic of Podillia». To clarify the age of the site, survey pit 5, located directly next to the main excavation, in the southern part of the site was expanded and deepened. The main goal of the work was to search for artifacts in the Horokhiv fossil pedocomplex (MIS 5), which is only slightly disturbed by deluvial-solifluctional processes. Two artifacts were found in the eluvial horizon of this complex, the third one was found in its humus horizon.

Detailed analysis of the finds shows that the additional flint artifacts discovered in 2015 do not contradict the conclusion that technical, morphological and typological features of these three flints are completely identical to several thousand previously excavated flints from this site and represent the flake-blade Levallois industry. In general, all discovered artifacts from Proniatyn form a single monocultural complex of the site.

Based on research conducted in 2015 is clearly established that the age of Proniatyn cultural horizon does not correspond to the age of deluvial-solifluctional strata, as previously thought, but is older than it. It is associated with the eluvial horizon of the Horokhiv fossil soil complex, the age of which is estimated at 112,0±11,2 ka and 106,7±11 ka according to TL-dating (the Palaeolithic site Yezupil I), 110±18 ka according to TL-dating and 102±16 ka according to OSL-dating (Palaeolithic site Mariampil I).

Keywords

Middle Palaeolithic, artifact, Mousterian, loess-palaeosol sequence, deluvial-solifluctional processes, Podillia.

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.