ЗВЕНИГОРОДСЬКА БЕРЕСТЯНА ГРАМОТА № 2: ВІДКРИТТЯ, ПРОЧИТАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Автор
Ірина ЛУЦИК
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-361-372
Анотація
Запропоновано повторне вивчення єдиної повністю збереженої берестяної грамоти № 2 в Україні, виявленої на території літописного міста Звенигорода. На основі аналізу матеріалів дослідження та нещодавно опублікованого фото оригіналу документа у високій роздільній здатності на сайті Державної архівної служби України проведено верифікацію раніше опублікованих досліджень щодо їх відповідності оригіналу. Здійснено короткий історіографічний огляд, присвячений вивченню документа. Схарактеризовано місце знахідки пам’ятки, методику її пластифікації. Виявлено відмінності не лише у транскрипції тексту берестяної грамоти, а й її перекладі й інтерпретації у роботах науковців. З огляду на це, виокремлено дискусійні моменти, встановлено неточності, які не відповідають тексту документа. Здійснено власний його пропис. Акцентовано увагу на відмінностях й труднощах перекладу, схарактеризовано їхню аргументацію й запропоновано власний погляд на проблему перекладу та трактування.
Зазначено, що проведені дослідження дають змогу впевнено датувати звенигородську берестяну грамоту першою половиною ХІІ ст., окреслити місце перебування адресата Перемишльською землею. Констатовано, що документ – лист-претензія, написаний, правдоподібно, вдовою покійного Говіна, якому адресант заборгував гроші, про що стало відомо в результаті його передсмертного повідомлення, яке записав піп. Стверджено, що це свідчить про те, що грамота відображає не лише економічні відносини, а й зміст одного з перших відомих заповітів княжої доби на наших теренах, а отже, є важливим джерелом до вивчення духовної культури. Поза тим деталі її тексту дали змогу виснувати, що в першій половині ХІІ ст. на території, щонайменше, Перемишльської та Звенигородської земель існували суспільно-правові відносини, які регулювали статті «Руської Правди».

Ключові слова

береста, заповіт, смерть, грамота, Русь, Звенигород, писемність, економічні відносини.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-361-372
Annotation

The article is devoted to the repeated study of the only fully preserved in Ukraine, birch bark letter № 2, founded on the territory of the annalistic city of Zvenyhorod. Based on the analysis of research materials and a recently published photo of the original document, in high resolution on the website of the State Archival Service of Ukraine, the previously published studies were verified for their compliance with the original. A brief historiography review devoted to the study of the document is carried out. The places of finding the site, the method of its plasticization are described. Differences were revealed not only in the transcription of the text of the birch bark manuscript, but also in its translation and interpretation in the works of scientists. Given this, the points of discussion have been singled out, inaccuracies have been identified that do not correspond to the text of the document. Own transcript was made. Emphasis is placed on the differences and difficulties of translation, their argumentation is characterized and our view on the problem of translation and interpretation is offered.

The conducted researches make it possible to confidently date the Zvenyhorod birch bark manuscript to the first half of the XII-th century and to outline the location of the addressee in the land of Peremyshl. The document is a letter of claim written, presumably, by the widow of the late Hovin, to whom the addressee owed money, as became known as a result of his death note, which was recorded by the priest. This, in turn, indicates that this document reflects not only economic relations, but also the content of one of the first known testaments of the princely era in our area, and therefore is an important source for the study of spiritual culture in particular. In addition, the details of its text allow us to conclude that in the first half of the XII century on the territory of at least Peremyshl and Zvenyhorod lands there were social and legal relations, which were governed by articles of “Rus' Justice”.

Keywords

testament, charter, Rus’, Zvenyhorod, writing system, economic relations.

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.