ДАВНЬОГАЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА У СВІТЛІ АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор
Юрій ЛУКОМСЬКИЙ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-139-176
Анотація

Розглянуто історію вивчення та результати архітектурно-археологічних досліджень хрестовобаневої церкви Святого Пантелеймона ХІІ ст., збереженої поблизу м. Галича над Дністром. Розкопками у внутрішній частині пам’ятки обстежено крипти з похованнями ХVІ–ХVІІІ ст., зафіксовано ділянки фундаментів давнього храму, виявлено інші важливі артефакти. При зовнішньому периметрі об’єкта здійснено серію з 26 шурфів. У них локалізовано та зафіксовано регулярні фундаментні виступи для опирання пілястрів наземних стін, а також два примуровані виступи в основі бічних крил головного перспективного порталу. Констатовано невідповідність у розплануванні підземної та наземної частин споруди.

Зауважено унікальну рису в композиції вівтарної частини церкви серед пам’яток середньовічної романської архітектури. На підставі аналізу планувальних, будівельно-технологічних, стратиграфічних особливостей об’єкта представлено аргументовані гіпотези датування, послідовності спорудження та застосування мірного модуля у побудові архітектурної форми пам’ятки. Зауважено, що храм споруджували на мало освоєній території. Після нівелювання ділянки на ній було закладено спочатку стрічкові підмурки зовнішніх стін, а перед влаштуванням фундаментів внутрішніх підбаневих стовпів відбулося корегування плану майбутньої наземної споруди, пов’язане зі зміною замовника будівництва. Припущено, що стрічкові фундаменти споруди заклали в часі першого короткотривалого князювання в Галичі Романа Мстиславовича в 1188 р., а завершили її зведення до 1193 р. за князювання Володимира Ярославовича. Встановлено, що при розплануванні наземної частини храму використовували мірну стопу завдовжки 30 см.

У висновках наголошено на цінності романської пам’ятки європейського значення. Висловлено настанову її охорони, збереження й подальшого всестороннього вивчення, охопно зі застосуванням фундаментальних методів архітектурної археології.

Ключові слова
Давній Галич, церква Святого Пантелеймона, архітектурно-археологічні дослідження, фундаменти, планувальна структура, метрологія.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Yuriy LUKOMSKYI
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-139-176
Annotation

The history of the study and the results of architectural and archaeological research of the Church of St. Pantaleon of the XII century, preserved near Halych on the Dniester River, are considered. During excavations in the inner part of the monument, the crypts with burials of the XVIXVIII centuries were examined, areas of the foundations of the ancient temple were recorded and other important artifacts were found. A series of 26 survey trenches were excavated at the outer perimeter of the object. Regular foundation projections for supporting the pilasters of the ground walls, as well as two projections at the base of the side wings of the main perspective portal are localized and recorded there. The discrepancy in the planning of the underground and aboveground parts of the building was stated.

A unique feature in the composition of the altar part of the church was noticed among the monuments of medieval Romanesque architecture. Based on the analysis of planning, construction-technological, stratigraphic features of the object, well-argued hypotheses of dating, sequence of construction, and use of the measurement module in the construction of the architectural form of the monument are presented. It is noted that the temple was built in a poorly developed area. After the leveling of the area, the strip foundations of the external walls were established on it initially, and before the foundations of the internal sub-cupola columns were built, the plan of the future ground structure was corrected due to the change of the customer of the construction. It is assumed that the strip foundations of the building were established during the first short reign of Roman Msyislavovych in Halych in 1188, and construction was completed before 1193 during the reign of Volodymyr Yaroslavovych. It is established that a measuring foot of 30 cm long was used when planning the ground part of the temple.

The importance of the Romanesque monument of European significance is emphasized in the conclusions. The instruction of its protection, preservation, and further comprehensive study is expressed, with the use of fundamental methods of architectural archeology.

Keywords

Ancient Halych, Church of St. Pantaleon, architectural and archaeological research, foundations, planning structure, metrology.

Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України