MORTUUS BELLATOR: ПОХОВАННЯ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ ІЗ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

Автор
Володимир СИДОРОВИЧ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-257-265
Анотація

Введено до наукового обігу предмети з поховання пізньоримського часу поблизу с. Малашівці на Сереті, які зберігаються у фондах КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей». Зазначено, що комплекс матеріалів складається з предметів озброєння та спорядження воїна: довгого двосічного меча, наконечника списа, деталей щита – умбона і держака, двох масивних залізних шпор, двочленної залізної пряжки і залізних щипчиків. Зважаючи на сліди ритуального пошкодження, визначено, що  поховання належить представнику пшеворської культури. На всіх речах встановлено сліди вторинного перепалу. Констатовано, що наявність меча вказує на високий соціальний статус похованого.

На основі розробленої типології та класифікації предметів, поховальний комплекс датовано кінцем фази C1а – фазою С2 (серединою – другою половиною ІІІ ст. н. е.). На цьому хронологічному етапі відбувається міграція населення пшеворської культури, що була спрямована, в основному, до кордонів Римської імперії. Причини цього переселення залишаються  дискусійними. Можливо, воно відбувалося внаслідок просування у південно-східному напрямку племен вельбарської культури, військові конфлікти з якими і спричинили появу низки одиничних воїнських захоронень у Подністер’ї, відомих на сьогодні.

Зазначено, що в етнокультурному контексті вони свідчать про певні катаклізми, що відбувалися в цей проміжок часу – занепад одних та формування інших археологічних спільнот. Безсумнівно, пшеворське населення долучилося до формування черняхівської культури.

Порівняння матеріалів з поховання в околицях Малашівців із старожитностями пшеворської культури Центральної Польщі та Мазовії, дає можливість стверджувати про їхню типологічну близькість

Стверджено, що проблема одиничних поховань в ареалі пшеворської культури залишається малодослідженою, що спонукає до локалізації подібних пам’яток та їхнього належного вивчення.

Ключові слова

пшеворська культура, воїнське поховання, пізньоримський час, Західне Поділля.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Volodymyr SYDOROVYCH
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-257-265
Annotation

The article introduces the objects of late Roman burial near the village of Malashivtsi on the Seret, which are in the storage of the History and Local Lore Museum. The set of materials consists of weapons and equipment of the horseman. Due to traces of ritual damage, the burial belongs to the Przeworsk culture. All things have traces of burning.

The set of materials includes weapons – a long double-edged sword, which can be attributed to the cavalry swords such as «spatha» with an iron suspension and a spearhead with a wide blade. Perhaps part of the fastening of the sword was an iron two-membered buckle, analogies of which are known from the European Barbaricum. The elements of the protective equipment of the warrior include a conical umbo, as well as the handle of the shield. Interestingly, on the surface of the umbo there is a lenticular hole from the impact of a sharp object, possibly a spear. The fact that he was buried by a horseman is indicated by the findings of two spurs with massive spikes. Iron tweezers are an object of personal use, in the area of settlement of the tribes of the Przeworsk culture on the territory of Ukraine it is quite a rare find.

Based on the typology and classification of objects, the burial complex can be dated to the end of phase C1a–C2 – the middle – the second half of the III century. A. C.

At this chronological stage, the population of the Przeworsk culture, under pressure from the Goths, moved to the southeast, resulting in several separate military burials known in Dnister region. In the ethnocultural context, they are evidence of certain cataclysms that occurred in a certain period of time.

The problem of single burials in the area of the Przeworsk culture remains poorly understood. This encourages the localization of such sites and their proper study.

Keywords

Przeworsk culture, military burial, late Roman period, Western Podillya.

Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України