АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВГЕНА ТРИФІЛЬЄВА Й ОЛЕКСАНДРА ПОКРОВСЬКОГО

Автор
Валерій СКИРДА, Ірина СКИРДА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-288-298
Анотація

Зазначено, що хоча Євген Трифільєв і Олександр Покровський – маловідомі постаті в археологічному середовищі, проте їхній внесок у розвиток цієї науки доволі вагомий. Встановлено, що формування інтересу до археологічних досліджень у науковців переважно пов’язане із проведенням у Харкові в 1902 р. ХІІ Археологічного з’їзду, під час підготовчих робіт до якого вони були залучені до проведення розкопок.

З’ясовано, що в 1900 р. за клопотанням Харківського попереднього комітету науковці отримали відкриті листи на проведення археологічних досліджень: О. Покровського відправлено до Ізюмського повіту, Є. Трифільєва – до Старобільського й Куп’янського; згодом О. Покровський приєднався до розкопок щойно відкритого Верхньосалтівського катакомбного могильника. Простежено, що про результати досліджень О. Покровський і Є. Трифільєв неодноразово звітували на засіданнях ХПК, а згодом матеріали розкопок лягли в основу доповідей, із якими вони виступили на ХІІ Археологічному з’їзді.

Встановлено, що надалі О. Покровський археологічні дослідження не проводив, за винятком незначних робіт у 1920 р. на Верхньосалтівському могильнику; Є. Трифільєв же продовжив діяльність на ниві археології у зв’язку з підготовкою ХІІІ Археологічного з’їзду, який відбувся у 1905 р. у Катеринославі, зокрема провів розкопки курганів на території Харківської та Катеринославської губерній. З’ясовано, що на Харківщині вчений дослідив кургани скіфської доби біля с. Дергачі, а на Катеринославщині займався розкопками курганів на території Маріупольського повіту. Зазначено, що головним завданням Є. Трифільєва було встановлення зв’язку між курганами та кам’яними бабами, а також визначення їхньої культурної належності; 1923 р. проводив розкопки курганів поблизу м. Одеси. Відтак виснувано, що археологічна діяльність О. Покровського та Є. Трифільєва переважно була пов’язана з підготовкою і проведенням археологічних з’їздів.

Ключові слова
дослідження, науковці, розкопки, кургани, археологічні з’їзди.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Valeriі SKYRDA, Irуna SKYRDA
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-288-298
Annotation

Ye. Tryfiliev and O. Pokrovskyi are little-known figures in the archaeological environment. Nevertheless, their contribution to the development of archeology is quite significant. The formation of interest in archaeological research among these scientists is mainly associated with the XII Archaeological Congress held in Kharkiv in 1902. O. Pokrovskyi and Ye. Tryfiliev were involved in the excavations during the preparatory work for the scientific forum. These scientists received open letters to conduct archaeological research in 1900 at the request of the Kharkiv preliminary committee: O. Pokrovskyi was sent to the Izyumsky district and Ye. Tryfiliev – to the Starobelsky and Kupyansky districts. Subsequently, O. Pokrovskyi joined the excavation of the newly opened Verkhnesaltovsky catacomb burial ground. O. Pokrovskyi and Ye. Tryfiliev reported on the results of their research at the meetings of the Kharkiv preliminary committee, and then the materials of the excavations formed the basis of their reports at the XII Archaeological Congress. In the future, O. Pokrovskyi did not carry out archaeological research, except for minor works in 1920 at the Verkhnesaltovsky burial ground. Ye. Tryfiliev, however, continued his activities in the field of archeology in connection with the preparation of the XIII Archaeological Congress, which took place in 1905 in Кaterуnoslav. In particular, he excavated burial mounds in Kharkiv and Кaterуnoslav provinces territory. In the Kharkiv region, the scientist investigated the mounds of the Scythian era near the village Dergachi, and in the Кaterуnoslav region, he was engaged in the excavation of burial mounds on Mariupol district’s territory. The major task of Ye. Tryfiliev was to establish a connection between the kurgans and stone women, as well as to determine their cultural affiliation. In 1923, Ye. Tryfiliev carried out excavations of burial mounds near Odessa. Thus, it can be concluded that the archaeological activity of O. Pokrovskyi and Ye. Tryfiliev was mainly associated with the preparation and conduct of Archaeological Congresses.

Keywords
research, scientists, excavations, burial mounds, Archaeological Congresses.
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України