Зайцев Юрій Дмитрович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Зайцев Юрій Дмитрович історик, кандидат історичних наук (1989), старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Народився 04.12.1941 р. в м. Вельську Архангельської області (РФ) за місцем ув’язнення матері, звинуваченої в недонесенні на чоловіка. Після війни з матір’ю повернулися в Україну. Закінчив Великокомарівську СШ Великомихайлівського р-ну Одеської обл. (1957) та історичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка (1962). Відтак вчителював, працював у громадських організаціях, очолював Львівський облспорткомітет. З 1981 р. – в Інституті суспільних наук АН УРСР (нині – Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України) молодший (1982), науковий (1986), старший науковий співробітник (1992). Кандидатська дисертація – “Трудова діяльність робітничого класу Української РСР (1970–1980-і роки)” у формі наукової доповіді. З 1990 р. досліджує історію України другої половини XX ст., зокрема, опозиційний, анти режимний рух 1953–1991 рр. автор та співавтор чотирьох книг та двох брошур, упорядник трьох збірників документів, співавтор трьох книг інтерв’ю, автор 62 наукових, 44 енциклопедичних та 124 науково-популярних статей.

Список основних наукових робіт:

Монографії, підручники, брошури:

- Історія Львова / Інституту суспільних наук АН УРСР.– Київ, 1984. – 414 с. (співавтор).
- Ефект ощадливості. – Київ, 1985. – 48 с.
- Ресурсозберегающее направление взаимодействия общества и природы. – Львів, 1986 (спіавтор.).
- Соціальна активність робітничого класу Української РСР (70-80-і роки)/Ю.Д.Зайцев, О.І.Луцький, В.П.Іськів та ін.; Відп. ред. Ю.Ю.Сливка.; АН УРСР. Ін-т сусп. наук. – Київ, 1988. – 248 с.
- Трудовая деятельность рабочего класса Украинской ССР (70-80-е гг.): Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук в форме научного доклада /Ужгородский государственныйуниверситет. – Ужгород, 1989.
- Історія України [Підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Керівник авт.кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996, 1998. – 488 с., 2002, 2003. – 520 с. (співавтор).
- Історія Львова. У трьох томах /НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Редколегія Я.Ісаєвич, М.Литвин, Ф.Стеблій. – Т.3. – Львів, 2007. [Параграфи: Влада і суспільство: нерівний діалог. – С.298–309; Ідеологічні пріоритети. – С. 310–322; Беззбройний опір тоталітарному режимові. – С.323–348.]

Документальні публікації, енциклопедії:

-
Ігор Калинець: поет і громадянин. – Львів, 1999.
- Український Національний Фронт: Дослідження, документи, матеріали / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Український інститут освітньої політики (Мюнхен). Упоряд. М.В.Дубас, Ю.Д.Зайцев. – Львів, 2000. – 680 с.
- Насправді було так: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Іваном Дзюбою /Вступна стаття Ю.Д.Зайцева / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2001. – 76 с. [Серія: Усна історія України XX ст., №1].
- Одержимість: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ігорем Калинцем / Вступна стаття Ю.Д.Зайцева / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2002. – 178 с. [Серія: Усна історія України XXст., №2].
- Українська поезія під судом КҐБ: Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців /Упоряд. Ю.Д.Зайцев / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2003. – 572 с.
- Українська поезія під судом КҐБ. 2-е вид. – Львів, 2004.
- Українська загальнонародна організація (УНФ–2). Дослідження, документи, матеріали. У 2 т. Т.1 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Упорядник і відповідальний редактор Ю.Д.Зайцев. – Львів: Афіша, 2005. – 704 с.: Іл. [Серія: Україна XX століття. Енциклопедія боротьби і репресій].
- “Я винен тим, що українець”: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Олексою Різниківим. Документи / Вступна стаття, упоряд. і ред. Ю.Д.Зайцева. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2007. – 232 с.: Іл. [Серія: Усна історія України ХХ ст., № 3].
- Статті в “Довіднику з історії України” за ред. І.Підкови та Р.Шуста, “Енциклопедії історії України”, “Енциклопедії сучасної України” та “Енциклопедії Львова”.

Редагування:

- Холодний М.К. Голгофа Михайла Осадчого: Штрихи до портрета. – Київ, 1996. – 116 с.
- Гордасевич Г.Л., Гордасевич Б.О. Нескорена Берегиня. – Львів, 2002. – 280 с.
- Малицький Я.І. Стежками долі / Вступна стаття Ю.Д.Зайцева. – Львів, 2002. – 148 с.
- Дяк О.М. Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах. – Львів, 2004. – 128 с.
- Донька Одеси: Ніна Строката в документах і спогадах / Упоряд. О.С.Різників, наук. ред., канд. іст. наук Ю.Д.Зайцев. – Одеса, 2005. – 516 с.

Статті:

- Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр. [Передрук з газ. Молодь України. – 1991. – 14, 16, 17, 18, 21, 22 травня] // Сторінки історії України: ХХ століття: Посібн. для вчителя / За ред. С.В.Кульчицького; Упоряд.: В.П.Шевчук, А.А.Чуб, Н.А.Дехтярьова. – К.: Освіта, 1992. – С. 195-235.
- Український опозиційний рух 60-х років // Krakówskie Zeszyty Ukrаinoznawcze. T. I-II. 1992–1993 / Pod redakcją Ryszarda Łużnego i Włodzimierza Mokrego. – Kraków, 1993. – S. 225-236.
- “Нехай ім’я твоє святиться” [Про Олену Антонів] // Наше життя (Нью-Йорк, США). – 1994. – № 2. – С. 7-9.
- Дисиденти України і Литви у боротьбі проти колоніального режиму в СРСР (60–80-ті рр.) // Литва–Україна: історія, політологія, культурологія. Матеріали міжнар. наук. конф., Вільнюс, 28–30 вересня 1993 р. – Вільнюс, 1995. – С. 248-257.
- Антирежимний рух (1956–1991) // Львів: Історичні нариси / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – С. 543-610.
- Ідея державної незалежності в українському русі опору 60-х років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Вип. 3-4. – Львів, 1997. – С. 242-254.
- Польська опозиція 1970–80-х років про засади українсько-польського порозуміння // Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50-х років (до 50-річчя операції “Вісла”) / НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Упоряд. Ю.Ю.Сливка. – Львів, 1998. – С. 52-64.
- Радянська репресивна система в боротьбі проти опозиційного руху в Північному Причорномор’ї // Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 7: Державно-правові проблеми Північного Причорномор’я: Історія та сучасність. У 3 чч. Ч. 2. – Харків, 1999. – С. 59-73.
- Стратегія і тактика Українського Національного Фронту // Український Національний Фронт. – Львів, 2000. – С. 14-47.
- Найчесніший лицар нашої культури [Іван Дзюба] // Насправді було так. – С. 3-36.
- Польська антикомуністична опозиція і рух опору в Україні: від порозуміння до координації дій // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. – Вип. 13. У 2-х ч.: Україна–Польща: історія і сучасність // Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П.М.Калениченка (1923–1983). – Ч. 2. – С. 17-33.
- Тридцятилітнє протистояння тоталітаризмові: Українська загальнонародна організація (1961–1991) // Українська загальнонародна організація (УНФ-2). – С. 3-32.
- Генерал Петро Григоренко: від комуніста до антирадянця // Воля і Батьківщина. – 2007. – Ч. 3-4 (27-28/43-44). – С. 61-79.
- Ґенеза правозахисного руху в Україні (Створення Громадського комітету захисту Ніни Строкатої // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний морський університет, 26 жовтня 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 240-248.

Література про вченого: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники / Відп. ред. Я.Ісаєвич. – Львів, 2001. – С. 201-202; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України в 2001 році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2002. – С. 35-36; Ярич І.Я. 1000-ліття в обличчях. Долина, Болехів, околиці: Біографічний довідник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 107.

Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу. 

Видання:

Александрович Володимир. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом