Голик Роман Йосипович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився  6 квітня 1970  р. у м. Самбір Львівської області.

 У 1987–1993 р.  навчався на  українському відділенні  філологічного факультету Львівського державного  університету ім. І. Франка.

У 2005 р. захистив  кандидатську дисертацію на тему «Уявлення про надприродне в українській культурі Х–ХѴІІІ ст.» (науковий керівник -  академік НАНУ  Ярослав Ісаєвич), у 2016 р. – докторську дисертацію «Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині».

 В Інституті  від   1993 р.:  аспірант (1993–1996), стажист- дослідник, молодший науковий співробітник,   науковий співробітник відділу історії середніх віків,  докторант (2012–2015), старший науковий співробітник  відділу нової історії України (2013–).

Член Спеціалізованої  вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Автор   близько 100 наукових праць.

Наукові зацікавлення: світська й релігійна ментальність українського суспільства, історія та культура Львова й Галичини, історія української літератури,  історія писемної культури,  історія ідей, теоретичні питання  семіотики культури, літературознавства,  методології та історії гуманітарних наук.

Монографії:

 1. Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування   суспільних уявлень в Галичині / Р. Голик. – Львів:  Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАНУ, 2015.

Статті:

 • Війна і Русь: Еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній та ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2011. Вип. 20. С.212 – 236.
 • (Уявне) минуле: стереотипи історії в ментальності галичан  ХІХ – першої половини ХХ ст. // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам'ять   українців і поляків  у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст. / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Серженґи.  Львів, 2011. С.376 –384.
 • “Тоземльцы и иноплємєнникы”: “руський патріотизм”,  “образ світу” та  етнічні  стереотипи  середньовічної  Галичини й Волині // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2011.  Вип.4.  С.100–118.
 • Геніальний дух: образ Івана Франка  в літературі та культурі Галичини ХІХ – поч.. ХХ століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна.Львів, 2011. Вип.55. С.195-208.
 • Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2012.  С.209–224
 • Lviv: the myth of time and  space // The Monuments of Ukraine: history and culture – No.5. – May 2012. – P.26–34.
 • ALMA MATER LEOPOLITANA: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції  ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Випуск 49. С. 78–92
 • Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві // Парадигма. Львів, 2013. Вип.7. С.181− 196.
 • Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в  Галичині ХІХ–ХХ ст. // Український історичний  журнал. 2014. №3. C.90–105.
 • Сльози й кості: Перша світова  війна у  текстах та уявленнях   галицьких  селян // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С.494.–501.
 • Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи  історії читання в Галичині// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. Львів, 2015.– С.118-129.
 • Delicate Souls between the Veil and the Habit: Images of Galician Ukrainian Women from 1890 to 1950 // East/West: Journal of Ukrainian Studies –2015.Volume II. No. 2  Р.  29-52.
 • Ґенеза слов’янської душі: рецепція киpило-мефодіївської спадщини в Галичині ХІХ – ХХ ст. // Slavica Slovaca. Вratislava, 2015.No. 1. S. 14–27.
 • Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі франкової поетики у синхронії та діахронії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2015. Вип. 62. С. 35–44.
 • Між різними етнічними світами?: міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20-30-х рр. ХХ ст. // Народознавчі зошити. Львів, 2015.  № 4 (124). С. 767–776.
 • Anima galiciana і / іli fatamorgana: realna і imaginarna Galicija w knijiżevnosti i svijesti // Ukrajinska Galicija. ( Prijevodi z ukrajinskoga). Uredio J. Paščеnko. Zagreb, 2015. S. 193-203.
 • Голик P. Лабіpинтами назв: етноніми, уявлення та стеpеотипи галицьких українців у  культуpній пам’яті  й громадському житті  Східної  Євpoпи // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст. Львів,2016. С.30-74.
 • Голик P. «Центр українського  Сходу»  й  « Національний П’ємонт»: « донбаські» сюжети галицької культурної  пам’яті // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та  Кpиму. Західноукpаїнський вектоp. Львів,2017. С.89-144.
 • Голик Р.  ( Не)знане місто: княжий Львів у середньовічній, ранньомодерній і модерній культурній пам’яті ( // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2017. С.129- 156
 • Голик Р. Ворожнеча і / як/ чи толерантність?: дилеми культурної пам’яті галицьких українців та поляків у міжвоєнний час// Українсько-польські відносини :новітня доба. Львів, 2017. С.384-405.
 • Голик Р. Рідна мова й рідна школа: соціолінгвістичний статус, книжна культура й уявлення про роль національних мов у Галичині ХІХ – початку ХХІ ст.// Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики ( ХХ- початок ХХІ ст.): монографія/ Упор. М. Романюк, І. Соляр.- Львів, 2018. - С.52-75.
 • Голик Р. Військові й цивільні в час війни та миру: моделі взаємовідносин у культурній та історичній пам’яті// Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей.( 2014-2018)/ Відп. ред. І. Патер, О. Муравський, Львів,2018.  С.8-36.
 • Голик Р. Книжний світ “Просвіти”: культурна пам'ять і національна ідентичність української Галичини ХІХ – першої половини ХХ століття. Товариство “Просвіта”: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-ти літнього ювілею) / Наук. ред. І. Орлевич. Львів: Логос, 2019. С. 23–63.
 • Голик Р.   Місто радостей і страждань: Львів у художньому, науковому, (авто)біографічному  та публіцистичному дискурсах  Івана  Франка   //Українське літературознавство. 2019. Випуск 84. С. 12–31. 
 • Голик Р.  Люди у війні: міжетнічні  взаємини і стереотипи 1939-1944 // Українсько- єврейське співжиття під час Голокосту: на матеріалі Західної України./ Зб. наук. Праць./ Наук. редактор  А. Боляновський. Дніпро- Львів: Ткума,2019. С. 52-84.
 • Голик Р. Літературно-писемна спадщина Галичини й етнокультурні ідентичності Карпатського регіону//Slavica  Slovacs , 2020 , Čislo 1.  S. 97-109. (Scopus)
 • Голик  Р. Згадати час і простір: мемуаристика й література подорожей в галицькій культурній традиції // Стратегії мемуарної і мандрівної літератур західноукраїнських письменників  ХІХ – першої половини ХХ ст.,  відп. ред.  Т. Пастух, Львів 2020. С. 472- 562.
 • Holyk R., Artymyshyn P., From “One’s Own” to Foreign: Categories and Texts of Soviet Folkloristics and Ethnography//  Letonica , 2021. No 43.P.92-112. ( Scopus)
 • Голик Р. Й., Орлевич І. В Школа Львівського Ставропігійського інституту в міжвоєнний період// Сторінки  історії. 2021. Т.53. С.173-183. (WOS)
 • Голик Р.  Віра і зброя: релігія та війна в історії культурної пам’яті// З історії західноукраїнських земель / наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича. Львів, 2020. Вип.16. С.82-110.
 • Голик Р. Й., Надрага М. С. Селянин, інтелігент: "новела життя" Василя Стефаникa.//Українська біографістика -  Biographistica Ukrainica, 2021. Вип.22. С.116-137.
 • Голик Р.  Зброя і віра:  війна та релігія в  культурній пам’яті  першої половини ХХ ст. //  З історії західноукраїнських земель.  Львів, 2021.  Вип. 17.С. 40-67.
 • Голик  Р.  Віpа як зброя: війна та релігія в культурній пам’яті ХХ – початку ХХІ ст. //Науковий щорічник Історія релігій в Україні. Львів, 2022.   С. 51-63.
 • Голик Р. Система, мозаїка, калейдоскоп?: мовна, літературна та культурна історія Львова й Галичини як інтелектуальна проблема// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2022.  Вип. 35.  C. 256-274.
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо на науковий семінар Христини Базюк "Листування Артура Форбса як джерело до вивчення шотландців у Руському воєводстві в кінці XVII ст."

Запрошуємо Вас на черговий науковий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, організований спільно з Радою молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН України та ініціативою "Публічний лекторій: простими словами про складне минуле" на платформі Zoom.

Відбувся публічний захист дисертації Кіорсака Владислава Борисовича «Русь і Східна Європа в історичній пам’яті середньовічних скандинавів (на матеріалах саг про давні часи)»

19 лютого, 2024 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.222.002 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України, м. Львів відбувся публічний захист дисертації Кіорсака Владислава Борисовича «Русь і Східна Європа в історичній пам’яті середньовічних скандинавів (на матеріалах саг про давні часи)» зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

Видання:

Українська еліта у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми