Голик Роман Йосипович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився  6 квітня 1970  р. у м. Самбір Львівської області.

 У 1987–1993 р.  навчався на  українському відділенні  філологічного факультету Львівського державного  університету ім. І. Франка.

У 2005 р. захистив  кандидатську дисертацію на тему «Уявлення про надприродне в українській культурі Х–ХѴІІІ ст.» (науковий керівник -  академік НАНУ  Ярослав Ісаєвич), у 2016 р. – докторську дисертацію «Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині».

 В Інституті  від   1993 р.:  аспірант (1993–1996), стажист- дослідник, молодший науковий співробітник,   науковий співробітник відділу історії середніх віків,  докторант (2012–2015), старший науковий співробітник  відділу нової історії України (2013–).

Член Спеціалізованої  вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Автор   близько 100 наукових праць.

Наукові зацікавлення: світська й релігійна ментальність українського суспільства, історія та культура Львова й Галичини, історія української літератури,  історія писемної культури,  історія ідей, теоретичні питання  семіотики культури, літературознавства,  методології та історії гуманітарних наук.

Монографії:

 1. Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування   суспільних уявлень в Галичині / Р. Голик. – Львів:  Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАНУ, 2015.

Статті:

 • Війна і Русь: Еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній та ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2011. Вип. 20. С.212 – 236.
 • (Уявне) минуле: стереотипи історії в ментальності галичан  ХІХ – першої половини ХХ ст. // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам'ять   українців і поляків  у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст. / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Серженґи.  Львів, 2011. С.376 –384.
 • “Тоземльцы и иноплємєнникы”: “руський патріотизм”,  “образ світу” та  етнічні  стереотипи  середньовічної  Галичини й Волині // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2011.  Вип.4.  С.100–118.
 • Геніальний дух: образ Івана Франка  в літературі та культурі Галичини ХІХ – поч.. ХХ століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна.Львів, 2011. Вип.55. С.195-208.
 • Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2012.  С.209–224
 • Lviv: the myth of time and  space // The Monuments of Ukraine: history and culture – No.5. – May 2012. – P.26–34.
 • ALMA MATER LEOPOLITANA: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції  ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Випуск 49. С. 78–92
 • Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві // Парадигма. Львів, 2013. Вип.7. С.181− 196.
 • Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в  Галичині ХІХ–ХХ ст. // Український історичний  журнал. 2014. №3. C.90–105.
 • Сльози й кості: Перша світова  війна у  текстах та уявленнях   галицьких  селян // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С.494.–501.
 • Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи  історії читання в Галичині// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. Львів, 2015.– С.118-129.
 • Delicate Souls between the Veil and the Habit: Images of Galician Ukrainian Women from 1890 to 1950 // East/West: Journal of Ukrainian Studies –2015.Volume II. No. 2  Р.  29-52.
 • Ґенеза слов’янської душі: рецепція киpило-мефодіївської спадщини в Галичині ХІХ – ХХ ст. // Slavica Slovaca. Вratislava, 2015.No. 1. S. 14–27.
 • Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі франкової поетики у синхронії та діахронії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2015. Вип. 62. С. 35–44.
 • Між різними етнічними світами?: міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20-30-х рр. ХХ ст. // Народознавчі зошити. Львів, 2015.  № 4 (124). С. 767–776.
 • Anima galiciana і / іli fatamorgana: realna і imaginarna Galicija w knijiżevnosti i svijesti // Ukrajinska Galicija. ( Prijevodi z ukrajinskoga). Uredio J. Paščеnko. Zagreb, 2015. S. 193-203.
Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. Українські краєвиди XVI-XVIII ст. Слово - текст - словник.