Голик Роман Йосипович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився  6 квітня 1970  р. у м. Самбір Львівської області.

 У 1987–1993 р.  навчався на  українському відділенні  філологічного факультету Львівського державного  університету ім. І. Франка.

У 2005 р. захистив  кандидатську дисертацію на тему «Уявлення про надприродне в українській культурі Х–ХѴІІІ ст.» (науковий керівник -  академік НАНУ  Ярослав Ісаєвич), у 2016 р. – докторську дисертацію «Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині».

 В Інституті  від   1993 р.:  аспірант (1993–1996), стажист- дослідник, молодший науковий співробітник,   науковий співробітник відділу історії середніх віків,  докторант (2012–2015), старший науковий співробітник  відділу нової історії України (2013–).

Член Спеціалізованої  вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Автор   близько 100 наукових праць.

Наукові зацікавлення: світська й релігійна ментальність українського суспільства, історія та культура Львова й Галичини, історія української літератури,  історія писемної культури,  історія ідей, теоретичні питання  семіотики культури, літературознавства,  методології та історії гуманітарних наук.

Монографії:

 1. Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування   суспільних уявлень в Галичині / Р. Голик. – Львів:  Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАНУ, 2015.

Статті:

 • Війна і Русь: Еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній та ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2011. Вип. 20. С.212 – 236.
 • (Уявне) минуле: стереотипи історії в ментальності галичан  ХІХ – першої половини ХХ ст. // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам'ять   українців і поляків  у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст. / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Серженґи.  Львів, 2011. С.376 –384.
 • “Тоземльцы и иноплємєнникы”: “руський патріотизм”,  “образ світу” та  етнічні  стереотипи  середньовічної  Галичини й Волині // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2011.  Вип.4.  С.100–118.
 • Геніальний дух: образ Івана Франка  в літературі та культурі Галичини ХІХ – поч.. ХХ століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна.Львів, 2011. Вип.55. С.195-208.
 • Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2012.  С.209–224
 • Lviv: the myth of time and  space // The Monuments of Ukraine: history and culture – No.5. – May 2012. – P.26–34.
 • ALMA MATER LEOPOLITANA: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції  ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Випуск 49. С. 78–92
 • Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві // Парадигма. Львів, 2013. Вип.7. С.181− 196.
 • Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в  Галичині ХІХ–ХХ ст. // Український історичний  журнал. 2014. №3. C.90–105.
 • Сльози й кості: Перша світова  війна у  текстах та уявленнях   галицьких  селян // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С.494.–501.
 • Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи  історії читання в Галичині// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. Львів, 2015.– С.118-129.
 • Delicate Souls between the Veil and the Habit: Images of Galician Ukrainian Women from 1890 to 1950 // East/West: Journal of Ukrainian Studies –2015.Volume II. No. 2  Р.  29-52.
 • Ґенеза слов’янської душі: рецепція киpило-мефодіївської спадщини в Галичині ХІХ – ХХ ст. // Slavica Slovaca. Вratislava, 2015.No. 1. S. 14–27.
 • Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі франкової поетики у синхронії та діахронії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2015. Вип. 62. С. 35–44.
 • Між різними етнічними світами?: міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20-30-х рр. ХХ ст. // Народознавчі зошити. Львів, 2015.  № 4 (124). С. 767–776.
 • Anima galiciana і / іli fatamorgana: realna і imaginarna Galicija w knijiżevnosti i svijesti // Ukrajinska Galicija. ( Prijevodi z ukrajinskoga). Uredio J. Paščеnko. Zagreb, 2015. S. 193-203.
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти