Голик Роман Йосипович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився  6 квітня 1970  р. у м. Самбір Львівської області.

 У 1987–1993 р.  навчався на  українському відділенні  філологічного факультету Львівського державного  університету ім. І. Франка.

У 2005 р. захистив  кандидатську дисертацію на тему «Уявлення про надприродне в українській культурі Х–ХѴІІІ ст.» (науковий керівник -  академік НАНУ  Ярослав Ісаєвич), у 2016 р. – докторську дисертацію «Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині».

 В Інституті  від   1993 р.:  аспірант (1993–1996), стажист- дослідник, молодший науковий співробітник,   науковий співробітник відділу історії середніх віків,  докторант (2012–2015), старший науковий співробітник  відділу нової історії України (2013–).

Член Спеціалізованої  вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Автор   близько 100 наукових праць.

Наукові зацікавлення: світська й релігійна ментальність українського суспільства, історія та культура Львова й Галичини, історія української літератури,  історія писемної культури,  історія ідей, теоретичні питання  семіотики культури, літературознавства,  методології та історії гуманітарних наук.

Монографії:

1.    Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування   суспільних уявлень в Галичині / Р. Голик. – Львів:  Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАНУ, 2015.

Статті:

 • Війна і Русь: Еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній та ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2011. Вип. 20. С.212 – 236.
 • (Уявне) минуле: стереотипи історії в ментальності галичан  ХІХ – першої половини ХХ ст. // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам'ять   українців і поляків  у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст. / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Серженґи.  Львів, 2011. С.376 –384.
 • “Тоземльцы и иноплємєнникы”: “руський патріотизм”,  “образ світу” та  етнічні  стереотипи  середньовічної  Галичини й Волині // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2011.  Вип.4.  С.100–118.
 • Геніальний дух: образ Івана Франка  в літературі та культурі Галичини ХІХ – поч.. ХХ століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна.Львів, 2011. Вип.55. С.195-208.
 • Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2012.  С.209–224
 • Lviv: the myth of time and  space // The Monuments of Ukraine: history and culture – No.5. – May 2012. – P.26–34.
 • ALMA MATER LEOPOLITANA: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції  ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Випуск 49. С. 78–92
 • Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві // Парадигма. Львів, 2013. Вип.7. С.181− 196.
 • Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в  Галичині ХІХ–ХХ ст. // Український історичний  журнал. 2014. №3. C.90–105.
 • Сльози й кості: Перша світова  війна у  текстах та уявленнях   галицьких  селян // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С.494.–501.
 • Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи  історії читання в Галичині// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. Львів, 2015.– С.118-129.
 • Delicate Souls between the Veil and the Habit: Images of Galician Ukrainian Women from 1890 to 1950 // East/West: Journal of Ukrainian Studies –2015.Volume II. No. 2  Р.  29-52.
 • Ґенеза слов’янської душі: рецепція киpило-мефодіївської спадщини в Галичині ХІХ – ХХ ст. // Slavica Slovaca. Вratislava, 2015.No. 1. S. 14–27.
 • Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі франкової поетики у синхронії та діахронії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2015. Вип. 62. С. 35–44.
 • Між різними етнічними світами?: міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20-30-х рр. ХХ ст. // Народознавчі зошити. Львів, 2015.  № 4 (124). С. 767–776.
 • Anima galiciana і / іli fatamorgana: realna і imaginarna Galicija w knijiżevnosti i svijesti // Ukrajinska Galicija. ( Prijevodi z ukrajinskoga). Uredio J. Paščеnko. Zagreb, 2015. S. 193-203.
 • Голик P. Лабіpинтами назв: етноніми, уявлення та стеpеотипи галицьких українців у  культуpній пам’яті  й громадському житті  Східної  Євpoпи // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст. Львів,2016. С.30-74.
 • Голик P. «Центр українського  Сходу»  й  « Національний П’ємонт»: « донбаські» сюжети галицької культурної  пам’яті // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та  Кpиму. Західноукpаїнський вектоp. Львів,2017. С.89-144.
 • Голик Р.  ( Не)знане місто: княжий Львів у середньовічній, ранньомодерній і модерній культурній пам’яті ( // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2017. С.129- 156
 • Голик Р. Ворожнеча і / як/ чи толерантність?: дилеми культурної пам’яті галицьких українців та поляків у міжвоєнний час// Українсько-польські відносини :новітня доба. Львів, 2017. С.384-405.
 • Голик Р. Рідна мова й рідна школа: соціолінгвістичний статус, книжна культура й уявлення про роль національних мов у Галичині ХІХ – початку ХХІ ст.// Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики ( ХХ- початок ХХІ ст.): монографія/ Упор. М. Романюк, І. Соляр.- Львів, 2018. - С.52-75.
 • Голик Р. Військові й цивільні в час війни та миру: моделі взаємовідносин у культурній та історичній пам’яті// Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей.( 2014-2018)/ Відп. ред. І. Патер, О. Муравський, Львів,2018.  С.8-36.
 • Голик Р. Книжний світ “Просвіти”: культурна пам'ять і національна ідентичність української Галичини ХІХ – першої половини ХХ століття. Товариство “Просвіта”: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-ти літнього ювілею) / Наук. ред. І. Орлевич. Львів: Логос, 2019. С. 23–63.
 • Голик Р.   Місто радостей і страждань: Львів у художньому, науковому, (авто)біографічному  та публіцистичному дискурсах  Івана  Франка   //Українське літературознавство. 2019. Випуск 84. С. 12–31. 
 • Голик Р.  Люди у війні: міжетнічні  взаємини і стереотипи 1939-1944 // Українсько- єврейське співжиття під час Голокосту: на матеріалі Західної України./ Зб. наук. Праць./ Наук. редактор  А. Боляновський. Дніпро- Львів: Ткума,2019. С. 52-84.
 • Голик Р. Літературно-писемна спадщина Галичини й етнокультурні ідентичності Карпатського регіону//Slavica  Slovacs , 2020 , Čislo 1.  S. 97-109. (Scopus)
 • Голик  Р. Згадати час і простір: мемуаристика й література подорожей в галицькій культурній традиції // Стратегії мемуарної і мандрівної літератур західноукраїнських письменників  ХІХ – першої половини ХХ ст.,  відп. ред.  Т. Пастух, Львів 2020. С. 472- 562.
 • Holyk R., Artymyshyn P., From “One’s Own” to Foreign: Categories and Texts of Soviet Folkloristics and Ethnography//  Letonica , 2021. No 43.P.92-112. ( Scopus)
 • Голик Р. Й., Орлевич І. В Школа Львівського Ставропігійського інституту в міжвоєнний період// Сторінки  історії. 2021. Т.53. С.173-183. (WOS)
 • Голик Р.  Віра і зброя: релігія та війна в історії культурної пам’яті// З історії західноукраїнських земель / наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича. Львів, 2020. Вип.16. С.82-110.
 • Голик Р. Й., Надрага М. С. Селянин, інтелігент: "новела життя" Василя Стефаникa.//Українська біографістика -  Biographistica Ukrainica, 2021. Вип.22. С.116-137.
 • Голик Р.  Зброя і віра:  війна та релігія в  культурній пам’яті  першої половини ХХ ст. //  З історії західноукраїнських земель.  Львів, 2021.  Вип. 17.С. 40-67.
 • Голик  Р.  Віpа як зброя: війна та релігія в культурній пам’яті ХХ – початку ХХІ ст. //Науковий щорічник Історія релігій в Україні. Львів, 2022.   С. 51-63.
 • Голик Р. Система, мозаїка, калейдоскоп?: мовна, літературна та культурна історія Львова й Галичини як інтелектуальна проблема// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2022.  Вип. 35.  C. 256-274.
 • Народився 6 квітня 1970 р. у м. Самбір Львівської області.
 •  У 1987–1993 р. навчався на українському відділенні філологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка.
 • У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Уявлення про надприродне в українській культурі Х–ХѴІІІ ст.» (науковий керівник - академік НАНУ Ярослав Ісаєвич), у 2016 р. – докторську дисертацію «Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині».
 •  В Інституті від   1993 р.: аспірант (1993–1996), стажист- дослідник, молодший науковий співробітник,   науковий співробітник відділу історії середніх віків, докторант (2012–2015), старший науковий співробітник відділу нової історії України (2013–).
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.
 • Автор   близько 100 наукових праць.
 • Наукові зацікавлення: світська й релігійна ментальність українського суспільства, історія та культура Львова й Галичини, історія української літератури, історія писемної культури, історія ідей, теоретичні питання семіотики культури, літературознавства, методології та історії гуманітарних наук.
 • Монографії:
 • Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування   суспільних уявлень в Галичині / Р. Голик. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2015.
 • Статті:
 • Війна і Русь: Еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній та ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2011. Вип. 20. С.212 – 236.
 • (Уявне) минуле: стереотипи історії в ментальності галичан ХІХ – першої половини ХХ ст. // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам'ять   українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст. / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Серженґи. Львів, 2011. С.376 –384.
 • “Тоземльцы и иноплємєнникы”: “руський патріотизм”, “образ світу” та етнічні стереотипи середньовічної Галичини й Волині // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2011. Вип.4. С.100–118.
 • Геніальний дух: образ Івана Франка в літературі та культурі Галичини ХІХ – поч.. ХХ століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна.Львів, 2011. Вип.55. С.195-208.
 • Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2012. С.209–224
 • Lviv: the myth of time and space // The Monuments of Ukraine: history and culture – No.5. – May 2012. – P.26–34.
 • ALMA MATER LEOPOLITANA: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Випуск 49. С. 78–92
 • Чудотворці, літературознавці й зачаровані душі: стереотип дивовижного у релігійній, науковій та художній уяві // Парадигма. Львів, 2013. Вип.7. С.181− 196.
 • Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в Галичині ХІХ–ХХ ст. // Український історичний журнал. 2014. №3. C.90–105.
 • Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях   галицьких селян // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С.494.–501.
 • Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи історії читання в Галичині// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. Львів, 2015.– С.118-129.
 • Delicate Souls between the Veil and the Habit: Images of Galician Ukrainian Women from 1890 to 1950 // East/West: Journal of Ukrainian Studies –2015.Volume II. No. 2 Р. 29-52.
 • Ґенеза слов’янської душі: рецепція киpило-мефодіївської спадщини в Галичині ХІХ – ХХ ст. // Slavica Slovaca. Вratislava, 2015.No. 1. S. 14–27.
 • Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі франкової поетики у синхронії та діахронії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2015. Вип. 62. С. 35–44.
 • Між різними етнічними світами?: міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20-30-х рр. ХХ ст. // Народознавчі зошити. Львів, 2015. № 4 (124). С. 767–776.
 • Anima galiciana і / іli fatamorgana: realna і imaginarna Galicija w knijiżevnosti i svijesti // Ukrajinska Galicija. ( Prijevodi z ukrajinskoga). Uredio J. Paščеnko. Zagreb, 2015. S. 193-203.
 • Голик P. Лабіpинтами назв: етноніми, уявлення та стеpеотипи галицьких українців у культуpній пам’яті й громадському житті Східної Євpoпи // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст. Львів,2016. С.30-74.
 • Голик P. «Центр українського Сходу» й « Національний П’ємонт»: « донбаські» сюжети галицької культурної пам’яті // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Кpиму. Західноукpаїнський вектоp. Львів,2017. С.89-144.
 • Голик Р. ( Не)знане місто: княжий Львів у середньовічній, ранньомодерній і модерній культурній пам’яті ( // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2017. С.129- 156
 • Голик Р. Ворожнеча і / як/ чи толерантність?: дилеми культурної пам’яті галицьких українців та поляків у міжвоєнний час// Українсько-польські відносини :новітня доба. Львів, 2017. С.384-405.
 • Голик Р. Рідна мова й рідна школа: соціолінгвістичний статус, книжна культура й уявлення про роль національних мов у Галичині ХІХ – початку ХХІ ст.// Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики ( ХХ- початок ХХІ ст.): монографія/ Упор. М. Романюк, І. Соляр.- Львів, 2018. - С.52-75.
 • Голик Р. Військові й цивільні в час війни та миру: моделі взаємовідносин у культурній та історичній пам’яті// Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей.( 2014-2018)/ Відп. ред. І. Патер, О. Муравський, Львів,2018. С.8-36.
 • Голик Р. Книжний світ “Просвіти”: культурна пам'ять і національна ідентичність української Галичини ХІХ – першої половини ХХ століття. Товариство “Просвіта”: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-ти літнього ювілею) / Наук. ред. І. Орлевич. Львів: Логос, 2019. С. 23–63.
 • Голик Р.   Місто радостей і страждань: Львів у художньому, науковому, (авто)біографічному та публіцистичному дискурсах Івана Франка   //Українське літературознавство. 2019. Випуск 84. С. 12–31.
 • Голик Р. Люди у війні: міжетнічні взаємини і стереотипи 1939-1944 // Українсько- єврейське співжиття під час Голокосту: на матеріалі Західної України./ Зб. наук. Праць./ Наук. редактор А. Боляновський. Дніпро- Львів: Ткума,2019. С. 52-84.
 • Голик Р. Літературно-писемна спадщина Галичини й етнокультурні ідентичності Карпатського регіону//Slavica Slovacs , 2020 , Čislo 1. S. 97-109. (Scopus)
 • Голик Р. Згадати час і простір: мемуаристика й література подорожей в галицькій культурній традиції // Стратегії мемуарної і мандрівної літератур західноукраїнських письменників ХІХ – першої половини ХХ ст., відп. ред. Т. Пастух, Львів 2020. С. 472- 562.
 • Holyk R., Artymyshyn P., From “One’s Own” to Foreign: Categories and Texts of Soviet Folkloristics and Ethnography// Letonica , 2021. No 43.P.92-112. ( Scopus)
 • Голик Р. Й., Орлевич І. В Школа Львівського Ставропігійського інституту в міжвоєнний період// Сторінки історії. 2021. Т.53. С.173-183. (WOS)
 • Голик Р. Віра і зброя: релігія та війна в історії культурної пам’яті// З історії західноукраїнських земель / наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича. Львів, 2020. Вип.16. С.82-110.
 • Голик Р. Й., Надрага М. С. Селянин, інтелігент: "новела життя" Василя Стефаникa.//Українська біографістика - Biographistica Ukrainica, 2021. Вип.22. С.116-137.
 • Голик Р. Зброя і віра: війна та релігія в культурній пам’яті першої половини ХХ ст. // З історії західноукраїнських земель. Львів, 2021. Вип. 17.С. 40-67.
 • Голик Р. Віpа як зброя: війна та релігія в культурній пам’яті ХХ – початку ХХІ ст. //Науковий щорічник Історія релігій в Україні. Львів, 2022.   С. 51-63.
 • Голик Р. Система, мозаїка, калейдоскоп?: мовна, літературна та культурна історія Львова й Галичини як інтелектуальна проблема// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2022. Вип. 35. C. 256-274.
 • Голик Р. Дві дороги еволюції писемної культури та культурної пам’яті України та Росії // Росія–Україна: зради, союзи, війни., відп. ред. М. Литвин. Львів: «Астон», 2022, С. 102-130.
 • Голик Р. Традиція і модернізація: постаті, коди й практики в західноукраїнській літературній та культурній пам’яті // Модернізм в українській літературі ХХ – початку ХХІ ст. Пам'ять, коди, практики, відп. ред. Т. Пастух. Львів, 2023. С. 50- 183.
 • Голик Р. Галичина 1772 - 1918 рр.: трансформація суспільних уявлень про край і його книжкову культуру // Трансформація суспільно-політичних процесів у Галичині (ХVIII – початок ХХ ст.)., відп. ред. І. Орлевич. Львів, 2023. С.254-323.
 • Artymyshyn P., Holyk R. New Song for a New Life: Soviet Folklore and Folkloristics in Western Ukraine // Folklore and Ethnology in Soviet Western Borderland: Socialist in Form, National in Content. Ed. by Tom Kencis, S.J. Bronner, Elo-Hanna Seljamaa, Lanham Boulder,   New York, London, 2024, Pp. 211-229.
Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.
Видання:

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження