Луцький Олександр Іванович

cтарший науковий співробітник, кандидат історичних наук

 Народився 27. 05. 1955 р.   в м. Вінниця.

В 1976 р. закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту.

В Інституті від 1977р.: старший лаборант відділу історії України (1977-1978), аспірант без відриву від виробництва (1977-1981). Молодший науковий співробітник (1978-1986), науковий співробітник (1986-1991), старший науковий співробітник з 1991 р. 

В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему « Підвищення культурно-технічного рівня робітників машинобудування в роки дев’ятої п’ятирічки (1971-1975)» (керівник - доктор історичних наук Ю.О. Курносов).

Наукові зацікавлення:  соціально-культурні та національні процеси в західному регіоні Україні кінця першої і другої половини ХХ ст., політику тоталітарних режимів щодо західноукраїнської інтелігенції, історію Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.

Автор понад 100 наукових публікацій.

Основні наукові праці

Розділи в колективних монографіях

·         Соціальна активність робітничого класу Української РСР (70-80 – і рр.) // Ю.Д.Зайцев, О.І.Луцький, В.П.Іськів , В.Д.Баран, Т.Ю.Галайчак. – К., Наукова думка, 1988 (Розділ ІІ Культурно-пізнавальна активність робітничого класу – С.26-74)

·         Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.. / АН України, Інститут історії України: у 3-х кн..3. К., 1994. (розділ : Інтелігенція західних областей на початку суспільних перетворень – С.19-42.)

·         Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. Західні землі України /Інститут українознавства ім. І.Крипякевича НАН України. – Львів, 1999. (розділ: Приєднання – С.96-148)

·         Історія Львова. У 3-х т. – Львів, 2007. – Т.3. – (розділи: «Радянізація» - С.170-178; «Повсякденне життя у окупованому Львові - С.218-226)

·         Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) / Колективна монографія / За редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи / Львів: ПАІС. 2015 (розділ: Історичні дослідження Інституту суспільних наук Львівського державного університету ім. І. Франка (1963-1969) - С. - 193-203

·         Взаємодія інституцій держави громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): кол. монографія [ відп. ред. І. Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. (розділи : «Радянізація» Західної України (1939-1941)

·         «Просвіта» і українські освітні товариства в Галичині під час Другої світової війни; Спроби реалізації громадських ініціатив в Галичині в роки радянсько-німецької війни (Участь української війни в допомоговій акції населенню Прикарпаття восени 1941-влітку 1942 рр.)

·         Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції,правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія /відп. ред. І. Соляр; упоряд. М.Романюк): Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2018. – Кн.1. (розділ: Організація освіти українців і поляків у Галичині в роки нацистської окупації: паралелі та розбіжності).

·         Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі,тенденції,перспективи : колективна монографія; Відп. ред.. І.Г. Патер, упор. О.Муравський. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. (розділ: Нацистський режим в Галичині (1941-1944): особливості функціонування (у співавторстві з П.Росіцьким).

Збірники документів

·         Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т.1: 1939-1953./ НАН України, Ін-т українознавства ім.І.Крипякевича Київ: Наукова думка, 1995, 750 с. (співупорядник, член редколегії, автор передмови); Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т.2: 1953 -1966./ НАН України, Ін-т українознавства ім..І.Крипякевича Львів, 1998, 537 с. (співупорядник, член редколегії, автор передмови); Культурне життя в Україні: західні землі. Документи і матеріали. Т.3: 1966- 1971./ НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крипякевича   Львів, 2006, 856 с. (співупорядник, відп. редактор);

·         Депортації. Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. Документи , матеріали, спогади: у 3-х тт. : Т 1: 1939-1945 рр. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича. Львів, 1996. 751 с. (співупор.); Т.2: 1946-1947 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича. Львів, 1998. 537 с. (співупор.); Т.3: Спогади / / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича. Львів, 2002ю 418 с. (співупор.)

Статті

·         Радянська академічна наука в західних областях України 1940–1951 рр.: від відділів до інститутів // О.Луцький / Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Зб. статей / Інститут історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 11-25

·         Львівський відділ Інституту історії Україні АН УРСР : від створення до ліквідації / Історіографічні дослідження в Україні. Доповіді і матеріали міжнародної наукової конференції «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій і перетворень. 75 років інституційного буття», 20-21 жовтня 2011 р. м. Київ.) (гол. ред. кол. В.Смолій). Київ, 2012. – Вип.22. - С.85-104

·         Інститут суспільних наук АН УРСР у другій половині 80-х на початку 90-х років ХХ століття: пошуки нових орієнтирів. // / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23: Львів. 2014. - С.653-670

·         Наукові дослідження істориків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (90- ті роки ХХ століття): основні публікації, тематика, ідеї. / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. Вип. 27. Львів. 2015. С.400-421

·         Іван Крип’якевич та Інститут суспільних наук: директорський період діяльності /Україна: культурна спадщина,національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип.28: Іван Крипякевич в родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів. 2016. – С.516 – 517

·         Національно-культурні процеси в західних областях України (кінець 60-х – середина 70-х років ХХ ст.. : загальні тенденції і особливості / Україна: культурна спадщина,національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип.30. – Львів. 2017.  - С.280–315.

Оголошення:
Новини:

Наукова доповідь А. Боляновського на вебінарі Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку

30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Співробітниця Інституту Ольга Заневич пройшла стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université

Упродовж січня-травня 2023 року в рамках стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université (Париж, Франція) кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, історик-лексикограф Ольга Заневич ознайомилася з унікальним фондом Бібліотеки Центру славістичних досліджень (CES – Bibliothèque du Centre d’études slaves, Paris)
Видання:

Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського історичного музею