Шелеп Юлія Ігорівна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народилась 31 січня 1990 р. в с. Бутини Сокальського р-ну Львівської обл.

2007–2012 – навчалась на історичному та юридичному факультетах Львівського національного університету ім. І. Франка.

В Інституті від 2012 року: аспірант (2012–2015), молодший науковий співробітник відділу новітньої історії (2015–2018), молодший науковий співробітник відділу «Центр досліджень українсько-польських відносин» (2019–).

У червні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію і отримала ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України (тема дисертації: «Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х років» (науковий керівник – с. н. с., к. і. н. Аркуша О.Г.))

Наукові зацікавлення: усна та соціальна історія, формування історичної пам’яті, візуальна історія, етносоціальні процеси та міжнаціональні взаємини

е-mail: julijashelep@gmail.com

Нагороди

2017 р – Премія Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, що сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії, колективні монографії, автореферати

·         У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів: Довідник / [кол. авторів О. Аркуша, Ю. Гудима, О. Гуль та ін.]; упоряд. І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів: Центр міської історії та ін.; Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. – 84 с.: іл. (Розділ: голови виконкому Львівської міської ради ‑ С. 61-71).

·         Навчальні матеріали до запису поглиблених інтерв’ю в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ століття” / Упорядники Г. Боднар, В. Качмар, О. Лукачук. – Львів, 2017. – 76 с. Розділ: Повсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-х рр.. – поч. 1990-х рр.) – С. 21-31. Режим доступу: http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.pdf

·         Взаємодія інституцій держави і громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): колективна монографія/ [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – 748 с. Підрозділ: Конструювання образів партійно-державної номенклатури в українській громадській думці останньої третини ХХ – початку ХХІ століття. – С. 69-82.

·         Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х рр. – Автореф. дис. кандидата іст. наук. – Львів, 2016. – 20 с.

Статті

1.    Шелеп Ю. Пам’ять про радянське минуле в середовищах «ровесників незалежності»: джерела, відбір та інтерпретації інформації // Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства (Із циклу «Повсякденність: візії та смисли): зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.- теорет. семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. кол.: О. А. Коляструк (відп. ред.), Н. В. Жмуд (відп. секрет.), Т. Р. Кароєва; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Коцюбинського. – Вінниця: ФОП «Корзун Д. Ю.», 2017. – С. 312-318.

2.    Шелеп Ю. Архівні та усноісторичні джерела до вивчення партійних працівників радянської України 1970 – початку 1980-х рр.: інформаційний потенціал і досвід інтерпретації // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. – С. 203‑214.

2.    Шелеп Ю. Джерела до вивчення партійно-радянської номенклатури в УРСР у 70-першій половині 80-х рр. ХХ ст. / Юлія Шелеп // Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2015. – Вип. 9. – С. 174‑187.

3.    Шелеп Ю. Інтерв’ю з О. Г. Бандровським. Доля однієї людини в контексті дослідження партійних працівників УРСР // Новітня доба [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015.

4.    Шелеп Ю. Конструювання образів партійних працівників в українській радянській літературі 1960 – 1980-х рр. / Юлія Шелеп // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. – Ч. 27. – С. 150‑158.

5.    Шелеп Ю. Образ партійного працівника УРСР  1970 ‑ першої половини 1980-х рр. в колективній пам’яті населення сучасної України // Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 жовтня 2014 р., м. Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. ін.-т після диплом. освіти пед. працівників, ГО «Асоц. б-к Вінничини». – Вінниця, 2015. – С. 36‑43.

6.    Шелеп Ю. Партийная номенклатура Украинской ССР 1970 – начала 1980-х годов: карьерные практики // Перекрёстки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2015. – С. 121‑136.

7.    Шелеп Ю. Службова етика радянського чиновника 1970-х – першої половини 1980-х рр. // Історичні та культурологічні студії; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014‑2015. – Вип. 6‑7. – С. 304‑316. 

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти