Гупало Віра Дeонізівна

старший науковий співробітник, старший дослідник, доктор історичних наук

Народилася 31 жовтня 1958 року в м. Львів.

1981 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 1986 року: аспірант відділу археології (1986–1989),– молодший науковий (1989–1997), науковий (1997–2000), старший науковий співробітник відділу археології (від 2000).

1993 року захистила кандидатську дисертацію «Середньовічна кераміка заходу України в кінці VIII–XV ст.» (у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова), 1998 –переатестація кандидатської дисертації в Інституті археології НАН України.

2015 року захистила дисертацію «Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ ст. (соціоісторична реконструкція)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія (в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

Член редколегії щорічника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині».

Член редколегії щорічника «Записки Львівського медієвістичного клубу».

Член Національної експертної керамологічної ради НАН України з проведення щорічного Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства в Україні «КеГоКе».

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Наукові зацікавлення: археологія Середньовіччя та нової доби: гончарне виробництво Х–XVIII ст., матеріальна культура та поховальна обрядовість, урбанізаційні процеси княжої доби; фунеральна культура Західної, Центральної та Східної Європи у XVI–XVIII ст.

 

Стипендії

1998 – Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego

 

Участь у міжнародних наукових проектах

2012–2015 – «Фунеральна культура еліт Речі Посполитої у XVI–XVIII ст. на території Корони і Великого Литовського князівства. Спроба міждисциплінарного аналізу» (керівник – професор, доктор габілітований Анна Дронжковська, Інститут археології Торунського університету Миколая Коперніка)

2013–2017 – «Культурно-поселенські перетворення в басейні річки Вишні в епоху бронзи і в ранньозалізну добу в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени» (виконавці НДЦ «Рятівна археологічна служба та Інститут археології Жешівського університету)

2013–2017 – «Пошук, ідентифікація та наукове ототожнення найдавнішого храму Богородиці, побудованого у Холмі королем Данилом Галицьким (керівники: професор, доктор історичних наук М. Бевз (Національний університет «Львівська Політехніка»), професор, доктор габілітований А. Буко (Інститут археології і етнології ПАН)

 

Участь у міжнародних експедиціях

1992–2002 – польсько-українська Карпатська експедиція (дослідження історії заселення Карпатського регіону)

1993–1995, 1998–1999, 2013–2017 – словацько-польська експедиція (дослідження курганного могильника епохи бронзи біля с. Ганковце, розвідка на території Північно-східної Словаччини)

1996–1997 – експедиція Словацької Академії наук (дослідження ранньосередньовічного городища та пізньо середньовічного замку у м. Кошице)

1996, 1998 – казахсько-російська експедиція (дослідження храму V ст. до н. е. та скіфо-сарматського могильника)

1999–2000 – експедиція Інституту археології Російської Академії наук (дослідження багатошарової пам’ятки VI–II до н. е., XIII–XV ст. біля с. Настасьїно)

2004–2005 – польсько-українська експедиція (керівник експедиції від України; розвідкові дослідження у межиріччі ВишніДністра і Щирця)

Експедиції:

2020 р., 2 листопада – 28 грудня – дослідження на території дитинця та пригородів городища літописного Звенигорода (пам’ятка національного значення), с. Звенигород Давидівська територіальна громада Львівської області;

2. 2020 р., 7 вересня –1 жовтня – дослідження поховань у крипті у костелі Різдва Пресвятої Діви Марії, сер. XVII ст. (пам’ятка національного значення) у м. Комарно Львівської області.

Участь у проекті «Історико-культурний парк «Древній Звенигород».

Стажування:
“Dziedzictwo kulturowe w zbiorach muzealnych kolekcje archeologiczne ze średniowiecznych grodzisk i nekropolii Podkarpacia” 22–26 lipca 2019 roku, w Muzeum Historycznym w Sanoku

“Metódy pamiatkového výskumu stredovekej sakrálnej architektúry na severovýchodnom Slovensku” na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, pracovisko Levoča, 26–28 júla 2019

Нагороди

2007 – грамота Митрополита Рівненського і Острозького Української православної церкви Київського патріархату

2016 – диплом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради

2018 – ювілейна Почесна грамота Президії Національної Академії наук України

Орден Святителя і чудотворця Миколая (№ 918). Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. 10 грудня 2022 р., за відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у суспільне благо.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ihScsLsAAAAJ

Е-mail: gupaloarcheo@ukr.net

ORCID 0000-0002-9946-8935 (https://orcid.org/0000-0002-9946-8935)

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58647811100&fbclid=IwAR2mEUHnAQYCWQEHKlfVjVn0HjtLq_pGYiIu3GwTc2qazZhntQD00L0AXic

Web of Science ResearcherID ABB-1220-2020

Основні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях

·         Берестянські курганні могильники кінця X–XII ст. Львів, 2006.

·         Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). Львів, 2014 . 532 с.

·         Hupało W. Wyposażenie grobowe pochówków z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marzi Panny w Dubnie na Wołyniu na Ukrainie [в:] Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej /pod. Red. Anny Drążkowskiej. Toruń, 2015. S. 104–116.

·         Hupało W. Pochówki osób duchownych w kryptach [в:] Od cerkwi katedralnej króla Daniela Roma-nowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014. S. 154–178.

·         Гупало В. Поховання у криптах і склепах храмів доби пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу. Частина 2, розділ 7. В: Методичні рекомендації з польової антропології /Козак О.Д., Потєхіна І.Д., Слободян Т.І., Гупало В.Д. Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2019. С. 60–68, ISBN 978-617-7810-05-5 (серія), ISBN 978-617-7810-06-2. http://ras.gov.ua/diyalnist/publikacii/knyhy/31-tsentr-pidhotuvav-ta-vydav/435-metodychni-rekomendatsii-z-polovoi-antropolohii-kozak-o-d-potiekhina-i-d-slobodian-t-i-hupalo-v-d-lviv-ndts-riativna-arkheolohichna-sluzhba-ia-nan-ukrainy-2019-108-s-seriia-arkhemet

·         Гупало В. Релігійне життя княжого Звенигорода: релікти храмів і монастирів, предмети християнського культу. В: Духовна культура населення Прикарпаття, Волині і Закарпаття від найдавніших часів до середньовіччя (вибрані проблеми) /відп. ред. Н. Булик; упорядн. О. Томенюк. Львів, 2020. С. 429–493. ISBN 978-966-02-9445-5.

·         Гупало В. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття (за матеріалами археологічних досліджень). Львів: Простір-М, 2022. 704 с., іл. ISBN 978-617-8055-32-5.

Статті у наукометричних базах:

·      Hupalo V. Cult St. Ioan Nepomutskyj in Ukraine in early modern era (historical, archaeological aspects). Східноєвропейський історичний вісник. 2019. Вип. 11. С. 17–28 (WoS) (DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.11.170697), http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/10277 http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2019_11_4

·      Hupalo V., Bulyk N. New view on the beginning of the history of the annalistic Plisnesk. Східноєвропейський історичний вісник. 2020. Вип. 14. С. 225–228. (WoS) (UDC 930.1(477):94(477.8)(049.32), DOI: 10.24919/2519-058x.14.197193) http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/197193/198758

·      Hupalo V., Lutsyk I. On the issue of dating Christian burials (Review) Андрій Филипчук, Археологія християнських некрополів літописного Пліснеська. Львів: Растр-7, 2020. 136 с. [Andrii Fylypchuk, Archaeology of Christian necropolises of the chronicle’s Plisnesk]. Lviv: Rastr-7, 2020. 136 pp. Sprawozdania archeologiczne. 2021. Т. 73/2.S. 403–410.  https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2599 Q2;

·      Гупало В., Войцещук Н. Презентація проекту історико-культурного парку «Древній Звенигород». Український історичний журнал. 2021. № 1. С. 225–227
URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/179930

·      Hupalo V., Moizhes V. Rare anti-epidemic medallions of 17th century from the church of Uzhhorod castle. Archaeologia historica,  48. 1.2023 P. 287–301/. (DOI: 10.5817/ AH2023-1-13. https://doi.org/10.5817/AH2023-1-13 Q2.


Статті у фахових виданнях:

·      Гупало В. Археологія шкіри або археологія ремесла (штрихи до портрету Віктора Войнаровського). Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2018. Вип. 22. С. 11–22.
URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001024050

·      Гупало В. Відображення культу св. І. Непомуцького у релігійному медальєрстві (за матеріалами археологічних розкопок у Дубно). Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2018. Вип. 22. С. 416–425.
URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001024071

·      Гупало В., Мойжес В. Культові предмети з поховань замкової церкви в Ужгороді: іконографія, зміст символіки, походження. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2020. Вип.  4. С. 396–423.
DOI https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-396-423

·      Гупало В. Княже місто Звенигород: інноваційні методи у вивченні та збереженні історичної пам’яті. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 грудня 2020 року. Вісник НАНУ. 2021. № 1. С. 33-41

Статті

·      Хрест-Релікварій «Хресна Дорога» XVII // Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, colleges et discipulis oblate. Ressoviae, 2010. – S. 445–449.

·      Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Dźwinogrodu (Ukraina): kwestia periodyzacji i chronologii // In silvis, campis et urbe. – Rzeszów-Sanok, 2010. – S. 233–245.

·      Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 397–414.

·      До питання про технологічні особливості однієї керамологічної колекції з Дубна // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. 2008. Експеримент у сучасній керамології. – Опішне: Українське народознавство, 2011. – Кн. IV. – Т.1.

·      Один різновид застібок до шкіряної сумки з літописного Звенигорода // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2012. – Вип. VI. – С. 280–289.

·      Christian devotional objects from early medieval Zvenigorod (now Zvenygorod, Ukraine) // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and historical evidence. – Krakow–Leipzig–Rzeszow–Warszawa, 2012. – S. 591–610.

·      Исследование южного посада Звенигорода Галицкого (за материалами раскопок 2010 года) // Есенни четения. От находката до витрината. – Сборяново, 2014. – Т. 10. – С. 99–123 [співавт.: Н. Войцещук].

·      Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 291–321.

·      Кам’яний хрест зі Звенигорода: історія, морфологія та реставрація // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 20. – 2016. – С. 362– 374 [співавт.: О. Мамчур].

·      Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 20. – 2016. – С. 209–219.

·      Христианские реликвии паломников из княжеского Звенигорода // В камне и бронзе. Сборник статей в честь Анны Песковой / Ред.: А.Е. Мусин, О.В. Щеглова // Труды ИИМК РАН. – 2017. – Т. XLVIII. – СПб., 2017. – С. 117–123.

·      Hupało Vira. The princely city Zvenyhorod: the state of conservation, the concept of protective measures and the prospect of scientific research. Analecta archaeological Ressoviensia. Rzeszow, 2018. Volume 13. P. 401-415, DOI:10.15584/anarres.2018.13.19

·      Hupało V. Ikonografia przedstawień na medalikach religijnych z grobów w kościele poberdyńskim w Dubnie na Wołyniu (Ukraina). Notae Numizmatica. 2018. T. XIII. S. 275–303.

·      Пєскова  А., Миська Р., Мусін О., Гупало В. Хрест-енколпіон із розкопок наскельної фортеці Тустань. Фортеця. 2018. Т. ІІІ. С. 47–70.

·      Гупало В. Кераміка Тустані: впровадження до проблеми датування. Фортеця. 2020. Т. IV. С. 40–56.

·      Hupalo V., Voitseshchuk N. Ancient Zvenyhorod historical and cultural reserve: research and promotion of the forgotten princely capital. Skanseny archeologiczne. Rekostrukcje i odtwórnictwo – rzeczywistość czy fikcja? Krosno, 2022. S. 201-217.

·      Гупало В. Пізньосередньовічні шкіряні вироби з Тустані. Фортеця, 2022. Вип. V. С. 160-203.

·      Hupało W. Fortyficacje książęcego Dźwinogrodu: nowe odkrycia. Wczesne średniowiecze w Karpatach. Krosno. 2023. S. 43-71

Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.
Видання:

За свободу: українсько-польський діалог та спроби порозуміння