Гупало Віра Дeонізівна

старший науковий співробітник, старший дослідник, доктор історичних наук

Народилася 31 жовтня 1958 року в м. Львів.

1981 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 1986 року: аспірант відділу археології (1986–1989),– молодший науковий (1989–1997), науковий (1997–2000), старший науковий співробітник відділу археології (від 2000).

1993 року захистила кандидатську дисертацію «Середньовічна кераміка заходу України в кінці VIII–XV ст.» (у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова), 1998 –переатестація кандидатської дисертації в Інституті археології НАН України.

2015 року захистила дисертацію «Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ ст. (соціоісторична реконструкція)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія (в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

Член редколегії щорічника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині».

Член редколегії щорічника «Записки Львівського медієвістичного клубу».

Член Національної експертної керамологічної ради НАН України з проведення щорічного Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства в Україні «КеГоКе».

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Наукові зацікавлення: археологія Середньовіччя та нової доби: гончарне виробництво Х–XVIII ст., матеріальна культура та поховальна обрядовість, урбанізаційні процеси княжої доби; фунеральна культура Західної, Центральної та Східної Європи у XVI–XVIII ст.

 

Стипендії

1998 – Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego

 

Участь у міжнародних наукових проектах

2012–2015 – «Фунеральна культура еліт Речі Посполитої у XVI–XVIII ст. на території Корони і Великого Литовського князівства. Спроба міждисциплінарного аналізу» (керівник – професор, доктор габілітований Анна Дронжковська, Інститут археології Торунського університету Миколая Коперніка)

2013–2017 – «Культурно-поселенські перетворення в басейні річки Вишні в епоху бронзи і в ранньозалізну добу в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени» (виконавці НДЦ «Рятівна археологічна служба та Інститут археології Жешівського університету)

2013–2017 – «Пошук, ідентифікація та наукове ототожнення найдавнішого храму Богородиці, побудованого у Холмі королем Данилом Галицьким (керівники: професор, доктор історичних наук М. Бевз (Національний університет «Львівська Політехніка»), професор, доктор габілітований А. Буко (Інститут археології і етнології ПАН)

 

Участь у міжнародних експедиціях

1992–2002 – польсько-українська Карпатська експедиція (дослідження історії заселення Карпатського регіону)

1993–1995, 1998–1999, 2013–2017 – словацько-польська експедиція (дослідження курганного могильника епохи бронзи біля с. Ганковце, розвідка на території Північно-східної Словаччини)

1996–1997 – експедиція Словацької Академії наук (дослідження ранньосередньовічного городища та пізньо середньовічного замку у м. Кошице)

1996, 1998 – казахсько-російська експедиція (дослідження храму V ст. до н. е. та скіфо-сарматського могильника)

1999–2000 – експедиція Інституту археології Російської Академії наук (дослідження багатошарової пам’ятки VI–II до н. е., XIII–XV ст. біля с. Настасьїно)

2004–2005 – польсько-українська експедиція (керівник експедиції від України; розвідкові дослідження у межиріччі ВишніДністра і Щирця)

Участь у проекті «Історико-культурний парк «Древній Звенигород».

 

Нагороди

2007 – грамота Митрополита Рівненського і Острозького Української православної церкви Київського патріархату

2016 – диплом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради

2018 – ювілейна Почесна грамота Президії Національної Академії наук України

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ihScsLsAAAAJ

Е-mail: gupaloarcheo@ukr.net

ORCID 0000-0002-9946-8935 (https://orcid.org/0000-0002-9946-8935)

Web of Science ResearcherID ABB-1220-2020

Основні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях

·         Берестянські курганні могильники кінця X–XII ст. – Львів, 2006. – 12,5 д.а.

·         Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). – Львів, 2014 . – 532 с. – 30,92 д.а.

·         Hupało W. Wyposażenie grobowe pochówków z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marzi Panny w Dubnie na Wołyniu na Ukrainie [в:] Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej /pod. Red. Anny Drążkowskiej. – Toruń, 2015. – S. 104–116.

·         HupałoW. Pochówki osób duchownych w kryptach [в:] Od cerkwi katedralnej króla Daniela Roma-nowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014. – S. 154–178.

Статті

·      Хрест-Релікварій «Хресна Дорога» XVII // Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, colleges et discipulis oblate. Ressoviae, 2010. – S. 445–449.

·      Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Dźwinogrodu (Ukraina): kwestia periodyzacji i chronologii // In silvis, campis et urbe. – Rzeszów-Sanok, 2010. – S. 233–245.

·      Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 397–414.

·      До питання про технологічні особливості однієї керамологічної колекції з Дубна // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. 2008. Експеримент у сучасній керамології. – Опішне: Українське народознавство, 2011. – Кн. IV. – Т.1.

·      Один різновид застібок до шкіряної сумки з літописного Звенигорода // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2012. – Вип. VI. – С. 280–289.

·      Christian devotional objects from early medieval Zvenigorod (now Zvenygorod, Ukraine) // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and historical evidence. – Krakow–Leipzig–Rzeszow–Warszawa, 2012. – S. 591–610.

·      Исследование южного посада Звенигорода Галицкого (за материалами раскопок 2010 года) // Есенни четения. От находката до витрината. – Сборяново, 2014. – Т. 10. – С. 99–123 [співавт.: Н. Войцещук].

·      Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 291–321.

·      Кам’яний хрест зі Звенигорода: історія, морфологія та реставрація // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 20. – 2016. – С. 362– 374 [співавт.: О. Мамчур].

·      Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 20. – 2016. – С. 209–219.

·      Христианские реликвии паломников из княжеского Звенигорода // В камне и бронзе. Сборник статей в честь Анны Песковой / Ред.: А.Е. Мусин, О.В. Щеглова // Труды ИИМК РАН. – 2017. – Т. XLVIII. – СПб., 2017. – С. 117–123.

Оголошення:
Новини:

Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка»

28 листопада 2023 р. старша наукова співробітниця відділу нової історії України, к.і.н. Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка» на засіданні щомісячного міждисциплінарного франківського наукового семінару «Перехресні стежки» в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Запрошуємо до участі у VII Всеукраїнській конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених»

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.

Видання:

Воєнно-політичні інтереси України в ієрархії суспільних пріоритетів (кінець ХХ – початок ХХІ століття)