Аркуша Олена Георгіївна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народилася 27 квітня 1970 р. в м. Львові.

1992 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 1992 року: аспірантка відділу новітньої історії (1992–1995), історик-архівіст (1995–1997), молодший науковий співробітник (1997–1998), науковий співробітник (1998–2000), старший науковий співробітник відділу новітньої історії (2001–2018), старший науковий співробітник відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин (2019–).

1997 року захистила кандидатську дисертацію «Українське представництво в Галицькому сеймі (1889–1901 роки).

У 1995–2005 рр. – голова Ради молодих учених Інституту, член Вченої ради Інституту (до 2013 року).

2013 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Член редколегій наукових збірників «Історичні та культурологічні студії», «Krakowskie Pismo Kresowe».

Співредакторка томів видавничої серії «Львів: місто, суспільство, культура», що видаються внаслідок міжнародного наукового проекту, співорганізаторами якого є Львівський національний університет імені Івана Франка та Педагогічний університет імені Коміії національної освіти у Кракові.

Авторка понад 100 наукових публікацій.

Викладацька діяльність: 2002–2019 рр. – доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). Керівник наукового семінару для студентів 4-го курсу історичного факультету спеціалізації «новітня історія Україна». Викладала лекційні курси «Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ – початку ХХ ст. та «Голос і мовчання: джерела з історії України ХІХ–ХХ ст.».

Науковий керівник п’яти захищених кандидатських дисертацій.

Наукові зацікавлення: історія України кінця XVIII – початку ХХ ст., формування модерної політичної культури та національної ідентичності, українсько-польські відносини, історія українського парламентаризму, культурно-інтелектуальна історія України ХІХ ст., історична біографістика, історія повсякденного життя, джерела та методологія досліджень з історії України ХІХ–ХХІ ст. історія сучасної російсько-української війни, підручникотворення.

Стипендії: Каси ім. Ю. Мяновського, фонду Королеви Ядвіґи, Музею історії Польщі, Студій Східної Європи Варшавського університету, Президента України та Президії НАН України для молодих учених, Американської ради наукових товариств. Неодноразово проходила наукові стажування в Яґеллонському університеті, Педагогічному університеті ім. Комісії національної освіти у Кракові, Варшавському університеті.

У 1997 р. монографія «Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр.» була відзначена премією НАН України для молодих учених.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=k0tQiZ8AAAAJ&hl=uk

ORCID 0000-0003-2541-6603

е-mail: o_arkusha@yahoo.com.

Основні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях

 • Громадські дискусії про формування модерної національної ідентичності українців Галичини в середині ХІХ – на початку ХХ століття. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.: колективна монографія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2017. С. 17–48.
 • Статус краю. Галицький політикум. Галичина: історія, політика, культура: В 11 т. Т. 6: Перша світова війна /гол. ред. ради М. Литвин; відп. ред. І. Патер; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів–Тернопіль, 2016. С. 17–100.
 • «Найсильніший інтелект з-поміж політичних діячів Галицької України»: громадсько-політична біографія Євгена Олесницького. Вступ. стаття. Олесницький Є. Сторінки з мого життя / упоряд. М. М. Мудрий, Б. О. Савчик. Львів: Медицина і право, 2011. С. 15–129.
 • Українці у представницьких інституціях Габсбурзької монархії. Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / голова ред. ради В. М. Литвин, кер. авт. колективу В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. Київ: Видавництво «Дніпро», 2010. Т. 1. С. 203–240.
 • Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Історія державної служби в Україні / відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій / НАН України, Інститут історії України; Головне управління державної служби України: У 5 т. Київ, 2009.  Т. 1. С. 319–403.
 • Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1996. 173 с.

Підручники, посібники

 • Час народів. Історія України ХІХ століття: Навчальний посібник / За заг. ред. М. М. Мудрого. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; [Вид-во «Літопис»], 2016. 408 с. (співавт.: Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М.)
 • Історія. Україна і світ. Інтегрований курс, рівень стандарту. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Київ: Генеза, 2018. 288 с. (співавт. М. Мудрий)
 • Історія: Україна і світ. Інтегрований курс, рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Київ: Генеза, 2019. 304 с. (співавт. М. Мудрий)

Статті

 • Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości narodowej. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne. Kraków, 2017. Nr 144. Z. 2.: Kształty galicyjskich tożsamości / pod red. A. Świątka. S. 277–302.
 • Stosunki ukraińsko-polskie w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. O czym mówi i o czym milczy ukraińska historiografia. Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbicie w historiografii / red. A. Cetnarowicz, S. Pijaj. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. S. 69–93.
 • Представники політичної еліти Галичини у Львові початку ХХ століття: між офіційним і приватним просторами. Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Том 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / за ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Частина 1 [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2016]. С. 272–309.
 • «Ми не знаємо кордонів»: моделі поведінки польських землевласників у Східній Галичині зламу ХІХ–ХХ століть щодо українців. Історичні та культурологічні студії / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 5–61.
 • Повсякденне життя українського інтелігента у Львові кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами фонду родини Грушкевичів). Lwów: miastospołeczeństwokultura. Studia z dziejów miasta / red. naukowa Kazimierz Karolczak i Łukasz T. Sroka. Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. T. IX: Życie codzienne miasta. S. 210–243.
 • Політичні настрої селянства в гуцульських повітах Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Łemkowie, Bojkowie, Rusinihistoria, współczesność, kultura materialna duchowa / red. naukowa B. Halczak, S. Dudra, Roman Drozd i in. Słupsk Zielona Góra – Świdnik: Uniwersytet Zielonogórski, 2014. Т. 5. S. 19–38.
 • Образ Австрії у висвітленні українських істориків Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Historia – mentalność – tożsamość. RosjaiEuropaZachodniawpolskiejiukraińskiejhistoriografiiXIXiXX wieku / pod red. Eugeniusza Koko, Magdaleny Nowak i Leonida Zaszkilniaka. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2013. S. 182–195.
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти