Стасюк Олександра Йосипівна

cтарший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народилася 8 травня 1962 р. у м. Антрацит Луганської обл.

У 1980‒1984 рр. навчалася на філологічному факультеті Державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ).

2004 року захистила кандидатську дисертацію  на тему «Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН 1941-1953 рр.» (науковий керівник ‒ проф. Ю.Ю.Сливка)

В Інституті від 1990 р.:  інженер (1990), молодший науковий співробітник (1991-2005), науковий співробітник (2006‒2007), старший науковий співробітник (від січня 2008)  відділу новітньої історії України, завідувач сектору досліджень національно-визвольного руху середини ХХ століття (2008‒2015), докторант 2014‒2017.

Член редколегії журналу «Український визвольний рух» (2009-2019).

Заступник головного редактора журналу «Новітня Доба» (2013-2019).

Авторка понад 100 наукових та науково-популярних публікацій.

Наукові зацікавлення: історія України середини ХХ століття, соціологія, політологія, мікроісторія, біографістика.

Викладацька діяльність: старший викладач та доцент кафедри історії України Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. З.С.Гжицького (2006‒2010).

Стипендії

2011 ‒ стипендіат Канадського інституту українських студій Альбертського університету

2017 ‒ стипендіат Наукового товариства ім. Т. Шевченка а Америці

https://scholar.google.com.ua/citations?user=km_5zlwAAAAJ&hl=uk

orcid.org/0000-0002-2957-0432

E-mail: ol_stasuk@ukr.net


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії, розділи в колективних монографіях

·                Видавничо–пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953рр.) ‒ Львів, 2006. – 386с.

·                Підпільні друкарні ОУН (1941–1953 рр.) / Олександра Стасюк. – Львів, 2011. – 295с.

·                Взаємодія інституцій суспільства в Україні у другій половині ХІХ – ХХ ст. Західні землі. Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. (Розділи: День виборів до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 року у західноукраїнських областях УРСР;  Статус радянського депутата та його становище в суспільстві.

·                Освіта національних  меншин в Україні. Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Розділ: Питання національних меншин у політиці ОУН (С. 302-314).

Статті:

·                The Peculiarities of formation of the representative branch of power in the west Ukrainian regions of the Ukrainian soviet socialist republic in the post war period (Особливості формування представницької гілки влади у західноукраїнських областях Української РСР повоєнного періоду ) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 7. С. 151-160. 

·                Вибори до т. зв. Народних зборів Західної України у світлі електорального досвіду населення регіону // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – С. 136-144

·                Виборчі кампанії 1950-1951 років у західноукраїнських областях УРСР // Емінак: науковий щоквартальник. К., 2018. № 3 (23) (липень-вересень). Т. 2. С.58-64. 

·                День виборів до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 року у західноукраїнських областях УРСР // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018.  Вип. 136 (9).  С.77-81. 

·                Життєвий шлях Петра Карманського (громадсько-політичний аспект)//Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народна республіка: до 90-річчя утворення. – Львів, 2009. Ч.18. С.535-543.

·               Заходи режиму з підготовки виборів до ВР СРСР 9 лютого 1946 року в західних областях Української РСР та реакція населення // Молодий вчений. Херсон, 2018. №7. С.28-31. 

·                Митці у лавах ОУН-УПА // Українська повстанська армія інакше (в літературі, мистецтві, культурі). (Упор. А.Лукачова) -- Прага, 2011. -- С.83-93.

·                Невідомий нарис підпільниці ОУН з Київщини Людмили Фої (М.Перелесник) / Олександра Стасюк // Український археографічний щорічник. Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип.16 / 17. -- С.531–544.

·                Організаційно-технічна складова виборів в Українській РСР // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 1. Ч. 1. С. 81-85.

·                Позиція ОУН стосовно українсько-польських взаємин//Сторінки воєнної історії України: збірник наукових статей/ НАН України, Інститут історії України. – К., 2006. Вип.10. Ч.2, С.124-146.

·                Проблема соблюдения законности во время проведения избирательных кампаний сталинского периода в западноукраинских областях // Legea si Viata (Закон и жизнь). Международный научно-практический правовой журнал /гл.ред Л.Арсене. – Республика Молдова, 2016. -- №12/2. – С.97-101. рос. мов.

·                Радянські виборчі кампанії як вияв політичних репресій режиму (1936-1989 роки) // Масавыя рэпрэсіі СССР у гістарчных даследаваннях і калектнай памяці: навуковы зборнік / Пад рэд. д-ра гіст. н. А.Смаленчука і канд. гіст. н. А.Кандрацюк. ‒ Мінськ: Зміцер Колас, 2018. С.275-289. ‒ 608с., іл.

·                Радянські виборчі кампанії як засіб індоктринації суспільства (на прикладі Української РСР повоєнного періоду)  // Український історичний журнал. Національна академія наук України / Гол. наук. ред. В.А.Смолій // К., 2018. Вип.4. С.84-97.

·                Степан Федак – штрихи до портрета львівського адвоката і громадського діяча / Олександра Стасюк // Львів: місто, суспільство, культура / Вісник Львівського університету . Серія історична. Спеціальний випуск. Львів–Краків¸ 2012. – Т.8. – Ч.1 (Влада і суспільство). -- С.115–128.

·                Українська інтелігенція та націоналістичне підпілля під час Другої світової війни / О. Стасюк // Боротьба за Україну в 1943-1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій (гол. редкол.), О.Є. Лисенко (відп.ред.), С.В.Віднянський, О.І.Гуржій та ін. НАН України Інститут історії України; Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941-1945 років»; Національний університет оборони ім.. І.Черняхівського. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 467-475. 

Оголошення:
Новини:

У Львові з'явиться вулиця Академіка Ярослава Ісаєвича

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 18 серпня, перейменували 20 вулиць Львова.

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).