ЕКСПОЗИЦІЯ КРАЙОВОГО МУЗЕЮ ДО- І РАННЬОЇ ІСТОРІЇ У КИЄВІ (1942–1943)

Автор
Світлана СОРОКІНА, Тетяна РАДІЄВСЬКА, Оксана ЗАВАЛЬНА
DOI
Анотація

У 1942 р. співробітники Оперативного штабу райхсляйтера Розенберґа спакували і перевезли археологічні колекції Центрального історичного музею в Києві (тепер – Національний музей історії України) з Києво-Печерської Лаври до приміщень колишнього Музею Леніна (вул. Володимирська, 57). У цій будівлі розмістили Музей до- і ранньої історії, в якому відкрилася експозиція з 9 великих залів, що охоплювала історичний період від палеоліту до Київської Русі. Останній зал присвячений українській етнографії і мав демонструвати сліди доісторичних епох у традиційній культурі українських селян. Експозиція базувалася на концепції, згідно з якою германські племена впливали на культурний розвиток народів, що жили на території України з доісторичних часів. Музейна експозиція була відкрита лише для німецьких відвідувачів і служила меті ідеологічного навчання німецьких солдат і службовців. Документальні свідоцтва про експозицію можуть допомогти з’ясувати долю археологічних колекцій під час гітлерівської окупації Києва.

Ключові слова

Крайовий музей до- і ранньої історії, музейна експозиція, музейна концепція, Київ, нацистська окупація.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 24 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 38 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 40a (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3206. Op. 5. Spr. 7 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 52 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 58 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 138 (in Ukrainian).

Belenko, M.M., & Radiievska, T.M. (2010). Paleolitychni doslidzhennia V.V. Khvoiky. Vikentii V’iacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u doslidzhennia davnoi istorii Ukrainy (do 160-richchia vid dnia narodzhennia). Kyiv, 30–43 (in Ukrainian).

Zalizniak, L.L. (1999). Finalnyi paleolit pivnichnoho zakhodu skhidnoi Yevropy. Kyiv, 283 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 1(Dzhereloznavche doslidzhennia). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014a). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 2(Dokumenty). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2005). Obgruntuvannia istorychnykh prav na ukrainski terytorii v ideolohichnii doktryni natsyzmu: promova hauptainzatsfiurera Oskara Vendnagelia na vidkrytti istoryko-arkheolohichnoi vystavky u Kharkovi 1 lystopada 1942 r. Arkhivy Ukrainy, 1–3, 221–232 (in Ukrainian).

Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: Doslidzhennia. Dokumenty. Spohady. Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

Korotkyi dovidnyk. Narodnyi komisariat osvity URSR; Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T.H. Shevchenka v m. Kyievi. (1941). Kyiv, 56 pp. (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N., & Shovkoplias, H. (1999). Skarbnytsia istorychnoi pam’iati Ukrainy. Kyivska starovyna, 4, 63–80 (in Ukrainian).

Kozlovska, V.Ie. (1928). Providnyk po arkheolohichnomu viddilu Vseukrainskoho istorychnoho muzeiu im. T. Shevchenka u Kyivi. Kyiv, 1–39 (in Ukrainian).

Koziuba, V.K. (2012). Do 130-richchia Illi Mykhailovycha Samoilovskoho. Arkheolohiia, 1, 125–127 (in Ukrainian).

Kurinnyi, P. (1994). Istoriia arkheolohichnoho znannia pro Ukrainu. Poltava, 140 pp. (in Ukrainian).

Malolietova, N. (2007). Diialnist nimetskoho bibliotekaria ta knyhoznavtsia Yozefa Bentsinha pid chas natsystskoi okupatsii Ukrainy (1941–1944). Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva. Derzhkomarkhiv Ukrainy, 15. Kyiv, 159–164 (in Ukrainian).

Mohylov, O. (2014). Pro pochatok arkheolohichnykh rozkopok na Ukraini. Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Kam’ianets-Podilskoho derzhavnoho istorychnoho muzeiu-zapovidnyka. Kam’ianets-Podilskyi, 332–338 (in Ukrainian).

Nuzhnyi, D.Iu. (2015). Verkhnii paleolit Zakhidnoi i Pivnichnoi Ukrainy (tekhniko-typolohichna variabelnist ta periodyzatsiia). Kyiv, 478 pp. (in Ukrainian).

Otroshchenko, V.V., & Korpusova, V.M. (2003). Svastyka v znakovykh systemakh doby midi-bronzy Ukrainy. Mahisterium, 11(Arkheolohichni studii). Kyiv, 13–18 (in Ukrainian).

Radievskaja, T.N., & Belenko, N.N. (2011). Pervyj arheologicheskij opyt Vikentija Hvojki. Istorija arheologii: lichnosti i shkoly. Sankt-Peterburg, 32–40 (in Russian).

Radiievska, T.M., Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2016). Mandry arkheolohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy v 1930-ti roky. Pratsi Tsentru pam’iatkoznavstva. Zbirnyk naukovykh prats, 29. Kyiv, 183–200 (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (u drutsi). Kyievo-Pecherska Lavra na pochatku Nimetsko-radianskoi viiny ta pid chas natsystskoi okupatsii (1942–1943).in Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: doslidzhennia, dokumenty, spohady. Kyiv (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (2009). Kraiove upravlinnia arkhiviv, bibliotek i muzeiv pry Raikhskomisari Ukrainy: istorychnyi narys. Arkhivy Ukrainy, 3–4(264), 111–127 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2014). Nimetskyi arkheoloh doktor Paul Grimm i stvorennia u Kyievi Muzeiu do- i rannoi istorii u 1942 r. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, 28. Kyiv, 440–464 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., Zavalna, O.M., & Radiievska, T.M. (2015). Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (Za materialamy Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy). Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 288–296 (in Ukrainian).

Stanytsina, H.O. (2011). Malovidomi dokumenty v naukovomu arkhivi Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Muzeini chytannia. Materialy naukovoi konferentsii “Iuvelirne mystetstvo – pohliad kriz viky” 15–17 lystopada 2010 r. Kyiv, 25–40 (in Ukrainian).

Tkachenko, M.I. (1996). Muzei Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny (1939–1945 rr.). Doctoral Dissertation. Kyiv, 223 pp. (in Ukrainian).

Fettikh, N. (2004). Kyivskyi shchodennyk (3.II.1941 – 19.I.1942). Kyiv, 168 pp. (in Ukrainian).

Shovkopljas, I.G. (1952). Kievskij gosudarstvennyj istoricheskij muzej. Kratkie soobshhenija Instituta arhelogii Akademii nauk USSR, 1, 103–107 (in Russian).

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna, perevydannia v Ukraini, 1. (1993). Lviv, 400 pp. (in Ukrainian).

Yakubenko, O.O. (2004). Kolektsiia V.V. Khvoiky. Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii, 2. Kyiv, 230–231 (in Ukrainian).

Grimm, P. (1942). Nordische Funde der Jungsteinzeit aus der Ukraine. GermanenErbeMonatsschriftfürDeutscheVorgeschichteHeft 9/10, September/Oktober 1942, 141–148 (in German).

Seitz, R.H. (2009). Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a. d. Donau – seine Baugeschichte und seine (ost)europäischen Bezüge (in German).

Stampfuss, R. (1942). Germanen in der Ukraine. GermanenErbeMonatsschriftfürDeutscheVorgeschichteHeft 9/10, September/Oktober 1942, 130–139 (in German).

REFERENCES

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 24 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 38 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 40a (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3206. Op. 5. Spr. 7 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 52 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 58 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 138 (in Ukrainian).

Belenko, M.M., & Radiievska, T.M. (2010). Paleolitychni doslidzhennia V.V. Khvoiky. Vikentii V’iacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u doslidzhennia davnoi istorii Ukrainy (do 160-richchia vid dnia narodzhennia). Kyiv, 30–43 (in Ukrainian).

Zalizniak, L.L. (1999). Finalnyi paleolit pivnichnoho zakhodu skhidnoi Yevropy. Kyiv, 283 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 1(Dzhereloznavche doslidzhennia). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014a). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 2(Dokumenty). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2005). Obgruntuvannia istorychnykh prav na ukrainski terytorii v ideolohichnii doktryni natsyzmu: promova hauptainzatsfiurera Oskara Vendnagelia na vidkrytti istoryko-arkheolohichnoi vystavky u Kharkovi 1 lystopada 1942 r. Arkhivy Ukrainy, 1–3, 221–232 (in Ukrainian).

Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: Doslidzhennia. Dokumenty. Spohady. Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

Korotkyi dovidnyk. Narodnyi komisariat osvity URSR; Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T.H. Shevchenka v m. Kyievi. (1941). Kyiv, 56 pp. (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N., & Shovkoplias, H. (1999). Skarbnytsia istorychnoi pam’iati Ukrainy. Kyivska starovyna, 4, 63–80 (in Ukrainian).

Kozlovska, V.Ie. (1928). Providnyk po arkheolohichnomu viddilu Vseukrainskoho istorychnoho muzeiu im. T. Shevchenka u Kyivi. Kyiv, 1–39 (in Ukrainian).

Koziuba, V.K. (2012). Do 130-richchia Illi Mykhailovycha Samoilovskoho. Arkheolohiia, 1, 125–127 (in Ukrainian).

Kurinnyi, P. (1994). Istoriia arkheolohichnoho znannia pro Ukrainu. Poltava, 140 pp. (in Ukrainian).

Malolietova, N. (2007). Diialnist nimetskoho bibliotekaria ta knyhoznavtsia Yozefa Bentsinha pid chas natsystskoi okupatsii Ukrainy (1941–1944). Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva. Derzhkomarkhiv Ukrainy, 15. Kyiv, 159–164 (in Ukrainian).

Mohylov, O. (2014). Pro pochatok arkheolohichnykh rozkopok na Ukraini. Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Kam’ianets-Podilskoho derzhavnoho istorychnoho muzeiu-zapovidnyka. Kam’ianets-Podilskyi, 332–338 (in Ukrainian).

Nuzhnyi, D.Iu. (2015). Verkhnii paleolit Zakhidnoi i Pivnichnoi Ukrainy (tekhniko-typolohichna variabelnist ta periodyzatsiia). Kyiv, 478 pp. (in Ukrainian).

Otroshchenko, V.V., & Korpusova, V.M. (2003). Svastyka v znakovykh systemakh doby midi-bronzy Ukrainy. Mahisterium, 11(Arkheolohichni studii). Kyiv, 13–18 (in Ukrainian).

Radievskaja, T.N., & Belenko, N.N. (2011). Pervyj arheologicheskij opyt Vikentija Hvojki. Istorija arheologii: lichnosti i shkoly. Sankt-Peterburg, 32–40 (in Russian).

Radiievska, T.M., Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2016). Mandry arkheolohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy v 1930-ti roky. Pratsi Tsentru pam’iatkoznavstva. Zbirnyk naukovykh prats, 29. Kyiv, 183–200 (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (u drutsi). Kyievo-Pecherska Lavra na pochatku Nimetsko-radianskoi viiny ta pid chas natsystskoi okupatsii (1942–1943).in Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: doslidzhennia, dokumenty, spohady. Kyiv (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (2009). Kraiove upravlinnia arkhiviv, bibliotek i muzeiv pry Raikhskomisari Ukrainy: istorychnyi narys. Arkhivy Ukrainy, 3–4(264), 111–127 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2014). Nimetskyi arkheoloh doktor Paul Grimm i stvorennia u Kyievi Muzeiu do- i rannoi istorii u 1942 r. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, 28. Kyiv, 440–464 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., Zavalna, O.M., & Radiievska, T.M. (2015). Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (Za materialamy Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy). Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 288–296 (in Ukrainian).

Stanytsina, H.O. (2011). Malovidomi dokumenty v naukovomu arkhivi Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Muzeini chytannia. Materialy naukovoi konferentsii “Iuvelirne mystetstvo – pohliad kriz viky” 15–17 lystopada 2010 r. Kyiv, 25–40 (in Ukrainian).

Tkachenko, M.I. (1996). Muzei Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny (1939–1945 rr.). Doctoral Dissertation. Kyiv, 223 pp. (in Ukrainian).

Fettikh, N. (2004). Kyivskyi shchodennyk (3.II.1941 – 19.I.1942). Kyiv, 168 pp. (in Ukrainian).

Shovkopljas, I.G. (1952). Kievskij gosudarstvennyj istoricheskij muzej. Kratkie soobshhenija Instituta arhelogii Akademii nauk USSR, 1, 103–107 (in Russian).

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna, perevydannia v Ukraini, 1. (1993). Lviv, 400 pp. (in Ukrainian).

Yakubenko, O.O. (2004). Kolektsiia V.V. Khvoiky. Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii, 2. Kyiv, 230–231 (in Ukrainian).

Grimm, P. (1942). Nordische Funde der Jungsteinzeit aus der Ukraine. GermanenErbeMonatsschriftfürDeutscheVorgeschichteHeft 9/10, September/Oktober 1942, 141–148 (in German).

Seitz, R.H. (2009). Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a. d. Donau – seine Baugeschichte und seine (ost)europäischen Bezüge (in German).

Stampfuss, R. (1942). Germanen in der Ukraine. GermanenErbeMonatsschriftfürDeutscheVorgeschichteHeft 9/10, September/Oktober 1942, 130–139 (in German).

ISSN 2223-1218
Author
Svitlana SOROKINA, Tetiana RADIEVSKA, Oksana ZAVALNA
DOI
Annotation

In 1942, the archaeological collections of the Central Historical Museum in Kyiv (now – National Museum of History of Ukraine) were packed by employees of the Reichsleiter Rosenberg Taskforce and transported from the territory of Kyiv Pechersk Lavra to the premises of former Lenin’s Museum (at the address Volodymirska 57). In this building was organized the Museum for Prehistory and Protohistory. In this museum archaeological exposition was established, which included nine big exposition halls and covered the historical period from Paleolithic to Kyivan Rus. The last hall was devoted to Ukrainian ethnography, which had to demonstrate vestiges of prehistoric ages in the traditional way of life of Ukrainian peasants. The exposition was based on the concept that German tribes influenced on the cultural development of peoples who lived on the territory of Ukraine from prehistoric times. The Museum exposition was opened only for German visitors, and had a purpose to be a part of ideological training for German soldiers and employees. Documentary evidences about that exposition could help to create more clear view of the destiny of the archaeological collections during Hitler’s occupation of Kyiv.

Keywords

Museum for Prehistory and Protohistory, museum exposition, museum conception, Kyiv, Nazi occupation

Reference

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 24 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 38 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 40a (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3206. Op. 5. Spr. 7 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 52 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 58 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 138 (in Ukrainian).

Belenko, M.M., & Radiievska, T.M. (2010). Paleolitychni doslidzhennia V.V. Khvoiky. Vikentii V’iacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u doslidzhennia davnoi istorii Ukrainy (do 160-richchia vid dnia narodzhennia). Kyiv, 30–43 (in Ukrainian).

Zalizniak, L.L. (1999). Finalnyi paleolit pivnichnoho zakhodu skhidnoi Yevropy. Kyiv, 283 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 1(Dzhereloznavche doslidzhennia). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014a). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 2(Dokumenty). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2005). Obgruntuvannia istorychnykh prav na ukrainski terytorii v ideolohichnii doktryni natsyzmu: promova hauptainzatsfiurera Oskara Vendnagelia na vidkrytti istoryko-arkheolohichnoi vystavky u Kharkovi 1 lystopada 1942 r. Arkhivy Ukrainy, 1–3, 221–232 (in Ukrainian).

Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: Doslidzhennia. Dokumenty. Spohady. Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

Korotkyi dovidnyk. Narodnyi komisariat osvity URSR; Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T.H. Shevchenka v m. Kyievi. (1941). Kyiv, 56 pp. (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N., & Shovkoplias, H. (1999). Skarbnytsia istorychnoi pam’iati Ukrainy. Kyivska starovyna, 4, 63–80 (in Ukrainian).

Kozlovska, V.Ie. (1928). Providnyk po arkheolohichnomu viddilu Vseukrainskoho istorychnoho muzeiu im. T. Shevchenka u Kyivi. Kyiv, 1–39 (in Ukrainian).

Koziuba, V.K. (2012). Do 130-richchia Illi Mykhailovycha Samoilovskoho. Arkheolohiia, 1, 125–127 (in Ukrainian).

Kurinnyi, P. (1994). Istoriia arkheolohichnoho znannia pro Ukrainu. Poltava, 140 pp. (in Ukrainian).

Malolietova, N. (2007). Diialnist nimetskoho bibliotekaria ta knyhoznavtsia Yozefa Bentsinha pid chas natsystskoi okupatsii Ukrainy (1941–1944). Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva. Derzhkomarkhiv Ukrainy, 15. Kyiv, 159–164 (in Ukrainian).

Mohylov, O. (2014). Pro pochatok arkheolohichnykh rozkopok na Ukraini. Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Kam’ianets-Podilskoho derzhavnoho istorychnoho muzeiu-zapovidnyka. Kam’ianets-Podilskyi, 332–338 (in Ukrainian).

Nuzhnyi, D.Iu. (2015). Verkhnii paleolit Zakhidnoi i Pivnichnoi Ukrainy (tekhniko-typolohichna variabelnist ta periodyzatsiia). Kyiv, 478 pp. (in Ukrainian).

Otroshchenko, V.V., & Korpusova, V.M. (2003). Svastyka v znakovykh systemakh doby midi-bronzy Ukrainy. Mahisterium, 11(Arkheolohichni studii). Kyiv, 13–18 (in Ukrainian).

Radievskaja, T.N., & Belenko, N.N. (2011). Pervyj arheologicheskij opyt Vikentija Hvojki. Istorija arheologii: lichnosti i shkoly. Sankt-Peterburg, 32–40 (in Russian).

Radiievska, T.M., Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2016). Mandry arkheolohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy v 1930-ti roky. Pratsi Tsentru pam’iatkoznavstva. Zbirnyk naukovykh prats, 29. Kyiv, 183–200 (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (u drutsi). Kyievo-Pecherska Lavra na pochatku Nimetsko-radianskoi viiny ta pid chas natsystskoi okupatsii (1942–1943).in Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: doslidzhennia, dokumenty, spohady. Kyiv (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (2009). Kraiove upravlinnia arkhiviv, bibliotek i muzeiv pry Raikhskomisari Ukrainy: istorychnyi narys. Arkhivy Ukrainy, 3–4(264), 111–127 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2014). Nimetskyi arkheoloh doktor Paul Grimm i stvorennia u Kyievi Muzeiu do- i rannoi istorii u 1942 r. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, 28. Kyiv, 440–464 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., Zavalna, O.M., & Radiievska, T.M. (2015). Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (Za materialamy Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy). Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 288–296 (in Ukrainian).

Stanytsina, H.O. (2011). Malovidomi dokumenty v naukovomu arkhivi Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Muzeini chytannia. Materialy naukovoi konferentsii “Iuvelirne mystetstvo – pohliad kriz viky” 15–17 lystopada 2010 r. Kyiv, 25–40 (in Ukrainian).

Tkachenko, M.I. (1996). Muzei Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny (1939–1945 rr.). Doctoral Dissertation. Kyiv, 223 pp. (in Ukrainian).

Fettikh, N. (2004). Kyivskyi shchodennyk (3.II.1941 – 19.I.1942). Kyiv, 168 pp. (in Ukrainian).

Shovkopljas, I.G. (1952). Kievskij gosudarstvennyj istoricheskij muzej. Kratkie soobshhenija Instituta arhelogii Akademii nauk USSR, 1, 103–107 (in Russian).

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna, perevydannia v Ukraini, 1. (1993). Lviv, 400 pp. (in Ukrainian).

Yakubenko, O.O. (2004). Kolektsiia V.V. Khvoiky. Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii, 2. Kyiv, 230–231 (in Ukrainian).

Grimm, P. (1942). Nordische Funde der Jungsteinzeit aus der Ukraine. GermanenErbe. MonatsschriftfürDeutscheVorgeschichte, Heft 9/10, September/Oktober 1942, 141–148 (in German).

Seitz, R.H. (2009). Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a. d. Donau – seine Baugeschichte und seine (ost)europäischen Bezüge (in German).

Stampfuss, R. (1942). Germanen in der Ukraine. GermanenErbe. MonatsschriftfürDeutscheVorgeschichte, Heft 9/10, September/Oktober 1942, 130–139 (in German).

REFERENCES

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 24 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 38 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Od zb. 40a (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3206. Op. 5. Spr. 7 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 52 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 58 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 3676. Op. 1. Spr. 138 (in Ukrainian).

Belenko, M.M., & Radiievska, T.M. (2010). Paleolitychni doslidzhennia V.V. Khvoiky. Vikentii V’iacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u doslidzhennia davnoi istorii Ukrainy (do 160-richchia vid dnia narodzhennia). Kyiv, 30–43 (in Ukrainian).

Zalizniak, L.L. (1999). Finalnyi paleolit pivnichnoho zakhodu skhidnoi Yevropy. Kyiv, 283 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 1(Dzhereloznavche doslidzhennia). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2014a). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), 2(Dokumenty). Kyiv, 552 pp. (in Ukrainian).

Kashevarova, N. (2005). Obgruntuvannia istorychnykh prav na ukrainski terytorii v ideolohichnii doktryni natsyzmu: promova hauptainzatsfiurera Oskara Vendnagelia na vidkrytti istoryko-arkheolohichnoi vystavky u Kharkovi 1 lystopada 1942 r. Arkhivy Ukrainy, 1–3, 221–232 (in Ukrainian).

Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: Doslidzhennia. Dokumenty. Spohady. Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

Korotkyi dovidnyk. Narodnyi komisariat osvity URSR; Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T.H. Shevchenka v m. Kyievi. (1941). Kyiv, 56 pp. (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N., & Shovkoplias, H. (1999). Skarbnytsia istorychnoi pam’iati Ukrainy. Kyivska starovyna, 4, 63–80 (in Ukrainian).

Kozlovska, V.Ie. (1928). Providnyk po arkheolohichnomu viddilu Vseukrainskoho istorychnoho muzeiu im. T. Shevchenka u Kyivi. Kyiv, 1–39 (in Ukrainian).

Koziuba, V.K. (2012). Do 130-richchia Illi Mykhailovycha Samoilovskoho. Arkheolohiia, 1, 125–127 (in Ukrainian).

Kurinnyi, P. (1994). Istoriia arkheolohichnoho znannia pro Ukrainu. Poltava, 140 pp. (in Ukrainian).

Malolietova, N. (2007). Diialnist nimetskoho bibliotekaria ta knyhoznavtsia Yozefa Bentsinha pid chas natsystskoi okupatsii Ukrainy (1941–1944). Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva. Derzhkomarkhiv Ukrainy, 15. Kyiv, 159–164 (in Ukrainian).

Mohylov, O. (2014). Pro pochatok arkheolohichnykh rozkopok na Ukraini. Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Kam’ianets-Podilskoho derzhavnoho istorychnoho muzeiu-zapovidnyka. Kam’ianets-Podilskyi, 332–338 (in Ukrainian).

Nuzhnyi, D.Iu. (2015). Verkhnii paleolit Zakhidnoi i Pivnichnoi Ukrainy (tekhniko-typolohichna variabelnist ta periodyzatsiia). Kyiv, 478 pp. (in Ukrainian).

Otroshchenko, V.V., & Korpusova, V.M. (2003). Svastyka v znakovykh systemakh doby midi-bronzy Ukrainy. Mahisterium, 11(Arkheolohichni studii). Kyiv, 13–18 (in Ukrainian).

Radievskaja, T.N., & Belenko, N.N. (2011). Pervyj arheologicheskij opyt Vikentija Hvojki. Istorija arheologii: lichnosti i shkoly. Sankt-Peterburg, 32–40 (in Russian).

Radiievska, T.M., Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2016). Mandry arkheolohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy v 1930-ti roky. Pratsi Tsentru pam’iatkoznavstva. Zbirnyk naukovykh prats, 29. Kyiv, 183–200 (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (u drutsi). Kyievo-Pecherska Lavra na pochatku Nimetsko-radianskoi viiny ta pid chas natsystskoi okupatsii (1942–1943).in Uporiad. T.M. Sebta, R.I. Kachan. Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: doslidzhennia, dokumenty, spohady. Kyiv (in Ukrainian).

Sebta, T.M. (2009). Kraiove upravlinnia arkhiviv, bibliotek i muzeiv pry Raikhskomisari Ukrainy: istorychnyi narys. Arkhivy Ukrainy, 3–4(264), 111–127 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., & Zavalna, O.M. (2014). Nimetskyi arkheoloh doktor Paul Grimm i stvorennia u Kyievi Muzeiu do- i rannoi istorii u 1942 r. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, 28. Kyiv, 440–464 (in Ukrainian).

Sorokina, S.A., Zavalna, O.M., & Radiievska, T.M. (2015). Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (Za materialamy Natsionalnoho Muzeiu Istorii Ukrainy). Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 288–296 (in Ukrainian).

Stanytsina, H.O. (2011). Malovidomi dokumenty v naukovomu arkhivi Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Muzeini chytannia. Materialy naukovoi konferentsii “Iuvelirne mystetstvo – pohliad kriz viky” 15–17 lystopada 2010 r. Kyiv, 25–40 (in Ukrainian).

Tkachenko, M.I. (1996). Muzei Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny (1939–1945 rr.). Doctoral Dissertation. Kyiv, 223 pp. (in Ukrainian).

Fettikh, N. (2004). Kyivskyi shchodennyk (3.II.1941 – 19.I.1942). Kyiv, 168 pp. (in Ukrainian).

Shovkopljas, I.G. (1952). Kievskij gosudarstvennyj istoricheskij muzej. Kratkie soobshhenija Instituta arhelogii Akademii nauk USSR, 1, 103–107 (in Russian).

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna, perevydannia v Ukraini, 1. (1993). Lviv, 400 pp. (in Ukrainian).

Yakubenko, O.O. (2004). Kolektsiia V.V. Khvoiky. Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii, 2. Kyiv, 230–231 (in Ukrainian).

Grimm, P. (1942). Nordische Funde der Jungsteinzeit aus der Ukraine. GermanenErbe. MonatsschriftfürDeutscheVorgeschichte, Heft 9/10, September/Oktober 1942, 141–148 (in German).

Seitz, R.H. (2009). Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a. d. Donau – seine Baugeschichte und seine (ost)europäischen Bezüge (in German).

Stampfuss, R. (1942). Germanen in der Ukraine. GermanenErbe. MonatsschriftfürDeutscheVorgeschichte, Heft 9/10, September/Oktober 1942, 130–139 (in German).

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.