КЕРАМІЧНА ЗБІРКА ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ ШИПИНЦІ А В КОНТЕКСТІ ВИДОЗМІНИ РОЗПИСНОГО ПОСУДУ НА МЕЖІ ЕТАПІВ ВІ ТА ВІ–ВІІ

Автор
Яна ЯКОВИШИНА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-299-308
Анотація

Приділено увагу керамічному посуду трипільського поселення Шипинці А, яке відноситься до часу ВІ. Частину матеріалів опрацьовано у Львівському історичному музеї, ще частину взято з робіт Олега Кандиби. Зазначено, що пам’ятка цікава тим, що належить до фіналу Трипілля ВІ і перспективна для спостережень видозміни форм та орнаментації посуду наприкінці етапу ВІ – початку ВІ–ВІІ та визначення підоснови формування заліщицької групи пам’яток.

Відзначено, що у збірці присутній винятково «столовий» посуд, як правило, мальований. У фондах музею відсутні зразки із заглибленим орнаментом, проте про його наявність у керамічному комплексі Шипинців А писав Олег Кандиба. Стверджено, що мальований посуд має такі форми: кубки, покришки, миски, грушоподібні посудини, чаші на піддоні, біноклеподібні посудини, ложки або черпаки. Для аналізу орнаменту на посуді використано класифікаційну схему стилів розпису, яку розробив Губерт Шмідт та доповнили інші дослідники. В орнаментальних композиціях кераміки Шипинців А виокремлено такі стилі: АВα, αα², α¹, α², α³, β², із них найдавніші АВα, αα². Зазначено, що серед мотивів переважають волюти, спіралі, кола, меандри й ламані лінії, які утворюють підтрикутні фігури.

Визначено, що частина орнаментальних мотивів, притаманних для Шипинців А, присутня і на кераміці пізніших заліщицьких пам’яток. Вказано, що підгрупи стилів розпису α, β, які виникли на етапі Трипілля ВІ – Кукутень А4, певний час продовжували побутувати на заліщицькій кераміці, поряд із новими. Констатовано, що на етапі Трипілля ВІ–ВІІ відбулися зміни й у формі кераміки – відмова від посудин на піддонах і поява нових форм посуду, видозміна грушоподібних посудин та кубків, але паралельно ще використовували старі варіанти як грушоподібних посудин, так і кубків. Форми покришок та мисок Шипинців А віднайдено і на заліщицькій кераміці. Висновано, що Шипинці А належить до поселень кінця ВІ, які мали вплив на формування заліщицьких пам’яток часу ВІ–ВІІ.

Ключові слова

Шипинці А, Трипілля, розписний посуд, етап ВІ, етап ВІ–ВІІ.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Yana YAKOVYSHYNA
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-299-308
Annotation

Attention is paid at the article to ceramic ware of Trypillia settlement of Shypyntsi A, which belongs to stage BI. Some of the materials were processed in Historical Museum of Lviv, other part are taken from O. Kandyba's works. This site is interesting because it belongs to the final period of Trypillia BI and is promising for examination of changes in the shape and ornamentation of tableware during the end of stage BI – beginning of BI–BII and determining basis for the formation of Zalishchyky group of sites.

Only «tableware», usually painted, is represented at the collection. There are no finds with deepened ornaments among the collections of museum, but O. Kandyba wrote about its presence in the ceramic complex of Shypyntsy A. Painted ceramic ware are represented by the following forms: goblets, lids, bowls, pear-shaped ware, cups on a pallet, binocular-shaped ware, spoons or scoops. To analyze the ornament on ceramic ware classification scheme of styles of painting, developed by G. Schmidt and supplemented by other researchers is used. The following styles are distinguished among the ornamental compositions of ceramics of Shypyntsy A: АВα, αα², α¹, α², α³, β². Among them АВα, αα² are the oldest. Volutes, spirals, circles, meanders and broken lines that form triangular shaped figures are dominated among the motifs.

Some of the ornamental motifs characteristic for Shypyntsi A are also represented on the ceramic ware of later Zalischyky sites. Subgroups of styles of painting α, β, which appeared at the stage of Trypillia BI – Kukuten` A4, for some time continued to exist on Zalischyky ceramics, along with new styles of painting. On stage of Trypillia ВІ–ВІІ changes of shapes of ceramic ware took place – rejection of ceramic ware on a pallet and appearance of new forms of ceramics. Pear-shaped ware and goblets have changed, but in parallel the old versions of both pear-shaped ware and goblets were used. Forms of lids and bowls from Shypyntsi A can be also found on Zalischyky ceramics. It is obvious that Shypyntsi A belongs to the settlements of the end of BI, which influenced formation of Zalischyky sites of BI–BII stage.

Keywords
Shypyntsi A, Trypillia, painted tableware, stage ВІ, stage ВІ–ВІІ.
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.