СЕРГІЙ ГАМЧЕНКО (1860–1932): ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ З ОСОБОВОГО АРХІВУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНЬОГО РОЗГЛЯДУ ТВОРЧОГО ЖИТТЄПИСУ ВЧЕНОГО

Автор
Андрій ФРАНКО , Оксана ФРАНКО
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-424-457
Анотація

Крізь призму сучасного розгляду науково-творчої біографії українського археолога, історика, етнолога, краєзнавця, публіциста, музеєзнавця, «товариша голови» Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАКу) при Всеукраїнській академії наук (ВУАН) Сергія Спиридоновича (Свиридовича) Гамченка ґрунтовно досліджено, проаналізовано та переосмислено матеріали його особистого архіву, які зберігаються в особовому фонді (ф. № 3) Наукового архіву Інституту археології Національної академії наук України (НА ІА НАНУ) (Київ, фонд № 3). А також представлено в широких межах позачасового полілога вчених й епох відомості про діяльність невтомного науковця з інших офіційних архівів, рукописних збірок, численних публікацій відомих фахівців з історії, археології, джерелознавства. Зазначено, що архівний фонд С. Гамченка складається здебільша із зібрання наукових рукописів, пов’язаних переважно з археологічними дослідженнями пам’яток на теренах України та Росії, присвячених питанням організації і проведення археологічних розкопок. Тут виявлено також епістолярій С. Гамченка, службові та доповідні записки з організації музейної справи в Україні, роботи ВУАКу, записники, службові документи, фото- й інші «візуальні» матеріали, колекції книжково-журнальних і газетних текстів тощо. Констатовано, що левова частка цих джерелознавчих «паперів» досі не опублікована.

Опрацьовано також маловідомі архівні матеріали С. Гамченка з Наукового архіву Санкт-Петербурзького відділення Інституту археології Російської академії наук (ІА РАН). На основі студіювання архівних та історіографічних джерел зроблено спробу правдивого, комплексного, цілісного відтворення суспільно-біографічних аспектів і творчих особливостей літопису життя та наукової діяльності неординарного вченого. Приділено значну увагу конкретним, подекуди контроверсійним питанням науково-джерельної «біографістики», насамперед важливим просопографічним нюансам остаточного з’ясування точних дат та місць народження і смерті С. Гамченка (а також встановлення її медичної причини).

Окреслено проблемно-тематичне коло наукових інтересів С. Гамченка: від палеоліту, неоліту, доби бронзи до часів Київської Русі. Акцентовано значну увагу на тому, що вчений відкрив 45 пам’яток трипільської культури на Південному Бузі, проводив різноманітні археологічні розкопки на Східній і Південно-Східній Волині, Поділлі, Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, а також на Харківщині, Одещині, Бессарабії та в інших місцях України і на теренах Росії (район Фінської затоки поблизу м. Сестрорецька неподалік Санкт-Петербурга).

Стверджено, що документи й архівні матеріали, пов’язані з життєписом С. Гамченка, – невід’ємна складова української культурної спадщини і слугують важливим автентичним, фактологічним джерелом для повноцінного цілісного студіювання багатогранної історії розвитку археології, етнографії, етнології та музеєзнавства на теренах України наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст.

Ключові слова
Сергій Гамченко, історія археології, музеєзнавство, етнографія, краєзнавство, етнологія, Всеукраїнський археологічний комітет (ВУАК), епістолярій, інтелектуальна спільнота.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Аndriy FRANKO, Oksana FRANKO
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-424-457
Annotation

Through the prism of the latest, modern review of the scientific and creative biography of Ukrainian archaeologist, historian, ethnologist, publicist, museologist, vice-president of the All-Ukrainian Archaeological Committee (VUAK) of the All-Ukrainian Academy of Sciences (VUAN) Serhiy Spyrydonovych (Svyrydovych) Hamchenko his personal archive, which are stored in his personal fund (f. № 3) of the Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine (NA IA NASU) (Kyiv, fund № 3) are researched, analyzed and rethought.

Also information is represented (in a broad framework of timeless polylogue of scientists and epochs) about the activities of a tireless scientist from other official archives, manuscript collections, numerous publications of well-known experts in history, archaeology and source studying. Emphasized that archive fund of S. Hamchenko consists mostly of a collection of scientific manuscripts related mainly to archaeological research of sites located in Ukraine and Russia, which are devoted more to organization and conduct of archaeological excavations. There was also found S. Hamchenko’s epistolary, official and report notes on the organization of museum study in Ukraine, works of the All-Ukrainian Archaeological Committee, notebooks, official documents, photographs and other «visual» materials, collections of books, magazines and newspapers, etc. It is confirmed that the significant share of these source studies «papers» has not been published to date.

Also the little-known archival materials of S. Hamchenko, which contained in the Scientific Archive of the St. Petersburg Branch of the Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences (IA RAS) were processed. On the base of studying of archival and historiographical sources an attempt is made to truthfully, comprehensively, holistically reproduce the socio-biographical aspects and creative features of the chronicle of the life and scientific activity of the extraordinary scholar. It was paid considerable attention to specific, sometimes controversial issues of scientific and source «biography», primarily important prosopographic nuances of adequate, final clarification of the exact dates and places of S. Hamchenko’s birth and death (as well as the establishment of its medical cause).

The problem-thematic range of scientific interests of S. Hamchenko is extended from the Paleolithic, Neolithic, Bronze Age to the times of Kyivs’ka Rus’. The scholar have discovered 45 sites of Trypillia culture on the Southern Bugh river, conducted various archeological excavations mainly in Eastern and South-Eastern Volhyn’, Podillya, Kyiv, Cherkasy, Dnipropetrovs’k, Kharkiv, Odessa, Bessarabia regions and other places of Ukrainian and Russian territory (Gulf of Finland area near Sestrorets’k near St. Petersburg).

It is confirmed that documents and archival materials related to the biography of S. Hamchenko is an integral part of the national cultural heritage and serve as an important authentic, factual source for a full, holistic study of the multifaceted history of archeology, ethnography, ethnology and museum studies in Ukraine at the end of the XIX th century – in the first third of the XX th century
Keywords
Serhiy Hamchenko, history of archeology, museum studies, ethnography, local history, ethnology, All-Ukrainian Archaeological Committee (VUAK), epistolary, intellectual community
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.