МОДЕЛЬКИ ГЛИНЯНИХ СОКИРОК ІЗ ПОСЕЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ ЗИМНЕ НА ВОЛИНІ

Автор
Андрій ГАВІНСЬКИЙ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-40-55
Анотація

Одними з найбільш рідкісних і загадкових знахідок у культурі лійчастого посуду названо мініатюрні глиняні сокирки. У науковій літературі їх згадано побіжно, переважно в контексті публікації матеріалів із висловленими припущеннями щодо ймовірного їхнього призначення. Зазначено, що історіографія цих предметів незначна – зводиться до кількох ґрунтовних статей з різними, часто дискусійними трактуваннями. Встановлено, що мініатюрні сокирки появляються в добу енеоліту і трапляються на широкій території в різних археологічних культурах, часто не пов’язаних між собою ні в часі, ні в просторі.

Зазначено, що виробництво цих предметів найбільш притаманне для культури лійчастого посуду, особливо для східної та південно-східної груп. Наголошено, що в межах цих груп сокирки поширені в певних локальних територіях. Визначено, що в південно-східній групі основні поселення із знахідками глиняних модельок сокирок – це Зимне та Грудек. Стверджено, що це були стабільні центральні поселення із розвинутими духовними традиціями, які поширювалися й підтримувалися серед родичів найближчої околиці. Констатовано, що поява глиняних сокирок у трипільській культурі на Волині – вплив культури лійчастого посуду, адже вони активно контактували між собою, особливо на пограниччі.

Ключові слова

культура лійчастого посуду, культ сокири, ритуал, модельки, імпорти.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-40-55
Annotation

Miniature clay axes are among the rarest and most mysterious finds in the culture of Funnelbeaker culture. In the scientific literature, they are mentioned briefly, mainly in the context of the publication of materials with assumptions about their probable purpose. The historiography of these subjects is insignificant; it is limited by several thorough articles with different, often debatable interpretations. Miniature axes appeared in the Eneolithic era and were found over a wide area in various archaeological cultures, often unrelated in time or space. The production of these items is most characteristic of the Funnelbeaker culture, especially for its eastern and south-eastern groups. Importantly, within these groups, small axes are common in particular local areas. In the south-eastern group, the main settlements, with the findings of clay models of axes, are Zymne and Gródek. It can be considered that these were permanent, central settlements, with developed spiritual traditions, which were spread and maintained among the relatives from the adjacent areas. It is obvious that the appearance of clay axes in the Trypillia culture in Volhynia was influenced by Funnelbeaker culture. Both cultures contact actively with each other, especially on the borderlands.

Keywords
Funnelbeaker culture, a cult of ax, ritual, models, imports.
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України