Українська еліта у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми: монографія.

DOI монографії 10.33402/elita.2023

ISBN монографії - 978-617-554-181-4

Українська еліта у другій половині ХІХ - на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми: монографія / від. ред. Ігор Соляр, упоряд.: Олег Муравський, Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. Кн. 1. 536 с.

Схарактеризовано суперечливі процеси формування та еволюції української еліти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ - на початку XXI ст. Ретроспективно проаналізовано сутність, соціально-історичний генезис, етапи й моделі елітоутворення кінця ХІХ - початку ХХ ст., періоду Визвольних змагань, міжвоєнного періоду ХХ ст. і сучасної України. Досліджено особливості процесів ротації політичної еліти в Укра­їні, показано її етнічно-соціальні особливості, генераційний потенціал. Значну увагу зо­середжено на проблемі взаємодії центральної та регіональних політико-управлінських еліт сучасної України, схарактеризовано вплив регіоналізації на державотворчі процеси, з’ясовано роль партійних структур у процесі елітотворення. Акцентовано увагу на важ­ливій ролі еліт у час російсько-української війни.


ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал
DOI of the monograph - 10.33402/elita.2023

ISBN of the monograph - 978-617-554-181-4

Ukrainian elite in the second half of the 19th to the beginning of the 21st century: formation features, transformation of ideas and intellectual potential. Western Lands: monograph / Ed. by Ihor Soliar, order.: Oleg Muravskyi, Mykhailo Romaniuk; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2023. Book 1. 536 p.

In a collective monograph, the contradictory processes of formation and evolution of the Ukrainian elite in Western Ukrainian lands from the second half of the 19th century to the beginning of the 21st century are characterized. The essence, socio-historical genesis, stages, and models of elite formation at the end of the 19th to the beginning of the 20th century, during the period of Liberation Struggles, the interwar period of the 20th century, and contemporary Ukraine are retrospectively analyzed. The features of the political elite rotation processes in Ukraine are investigated, showing its ethnic and social characteristics, generational potential. Significant attention is focused on the issue of interaction between central and regional politi­cal-administrative elites in contemporary Ukraine, characterizing the influence of regionaliza­tion on state-building processes, and clarifying the role of party structures in the elite formation process. Emphasis is placed on the important role of elites during the Russian-Ukrainian war.


CONTENTS

Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту українознавства взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують»

У березні 2024 року науковці відділу української мови Інституту українознавства Національної академії наук України взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують», які ініціювала катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовано проєкт відеороликів спільно з ініціативами «#ШоТам» та «Локальна історія»

Упродовж лютого-квітня 2024 р. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України долучився до реалізації проєкту мультимедійних ініціатив «#ШоТам» та «Локальна історія» зі створення 8 відеороликів рубрики «Нація підприємців: як українці бізнес будували».