Заневич Ольга Євгенівна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Заневич (Рим’як) Ольга Євгенівна (м. Львів) — мовознавець, кандидат філологічних наук (2011).

Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (2004) та аспірантуру у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (2009). 

2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Перехідні та неперехідні дієслова в пам’ятках української мови XVI – I половини XVII ст.» (науковий керівник — кандидат філолологічних наук, старший науковий співробітник Н.В. Хобзей).

В Інституті від 2005 р.: здобувач (2005), аспірант (2006–2009), молодший науковий співробітник (2010–2015), науковий співробітник відділу української мови (2016–2019), старший науковий співробітник (від 2020 року).

Наукові зацікавлення: історія української мови; історична лексикологія, історична граматика та історичний синтаксис; теоретична граматика (у контексті слов’янських мов, зокрема східнослов’янських).

Стипендії, нагороди:

2006 — стипендіат Kasу im. J. Mianowskіego, Instytut Języka Polskiego PAN (Варшава)

2007 — лауреат Фонду ім. Меланії Денис-Ковалюк (Канадсько-Українська Фундація)

2008 — стипендіат Kasу im. J. Mianowskіego, Instytut Języka Polskiego PAN (Варшава)

2012–2014 рр. — стипендія Президента України для молодих вчених (Постанова Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 27.09.2012 №4)

2018 р. — лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова ВР України №2503-VIII від 11.07.2018 р.).

Монографія «Українська мова XVI-XVIIст.: дієслово. Семантика, перехідність, об’єкт» (Львів, 2015) за версією Всеукраїнського рейтингу «Книжка року – 2017» ввійшла до десятки найкращих книжок у номінації «Обрії» (підномінація «Спеціальна література/довідкові видання»).

Член лексикографічної групи, яка працює над укладанням і редагуванням «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.».

ORCID 0000-0002-7513-2150

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TDoJAKIAAAAJ&hl=uk

Е-mail: olgazanevych@gmail.com

Монографії, автореферати:

1.      Заневич О. Українська мова XVI–XVII ст.: дієслово. Семантика, перехідність, об’єкт. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2015 (Серія «Історія мови»). – 308 с. 

2.      Заневич О.Є. Перехідні та неперехідні дієслова в пам’ятках української мови XVI – І половини XVII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». – Львів, 2011. – 20 c.

Статті:

 • Заневич О. Власне зворотні дієслова: статус, особливості, концепції // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – С. 466–473. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/mov.pdf
 • Заневич О. Відсуб’єктні зворотні дієслова деструктивної семантики в українській мові XVI–XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2017. – Вип. 64. – Ч. І. – С. 378–384. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2017_64%281%29__45
 • Заневич О. Функціонування відмінкових форм іменника в заперечних конструкціях: родовий чи знахідний / О. Заневич, М. Гнатюк // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. І.С. Попової. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2016. – Вип. 17. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2016_17_10
 • Заневич О. Відсуб’єктні зворотні дієслова із загальним значенням ‘задовольняти потреби’ в українській мові XVI–XVII ст. // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство» ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2016. – С. 46–50. – Режим доступу: http://linguistics.chdu.edu.ua/article/view/88162
 • Заневич О. Знахідний відмінок в українській мові XVI–XVII ст.: основні засоби вираження // Писемні пам’ятки: текст і контекст / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 139–146.
 • Заневич О. Родовий відмінок об’єкта в українській мові: особливості та значення // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20–21 березня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 10–15. 
 • Заневич О. Терміни на позначення перехідних дієслів: особливості номінації // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / відп. ред. В.Л. Іващенко. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. ІХ. – С. 70–74.
 • Заневич О. Родовий прямого об’єкта в конструкціях із дієсловами конкретної фізичної дії (в українській мові XVI – І половини XVII століть) // Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги / відп. ред. О. Сімович. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – С. 76–90. 
 • Заневич О. Семантичні зміни в структурі перехідних дієслів (на матеріалі пам’яток української мови XVI–XVII ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. Мовознавство / гол. ред. О.Н. Данилюк. –  № 1 (250). – Луцьк, 2013. – С. 30–34. –Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5578/1/30-34.pdf
 • Заневич О. Акузатив при запереченні в українській мові кінця ХІХ – початку ХХ ст.: типи структурних моделей // Дослідження з лексикології та граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. А.М. Поповського. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2012. – Вип. 12. – С. 80–86. – Режим доступу: https://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-12/akuzativ-pri-zaperechenni-v-ukra%D1%97nskij-movi-kincya-xix-pochatku-xx-st-tipi-strukturnix-modelej/
 • Заневич О. Типи генітивних моделей при запереченні в українській мові XVI – І половини XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: зб. наук. праць / гол. ред. Л. І. Шевченко. – Вип. 23. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 105–114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2011_23_14 
 • Заневич О. Імпліцитна перехідність: абсолютивне вживання та семантичне стягнення (в українській мові XVI – І половини XVII ст.) // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія «Історія мови»). – с. 69–83.
 • [Заневич О.] Рим’як О. Прямий об’єкт у конструкціях із дієсловами конкретної фізичної дії. ІІ (на матеріалі пам’яток української мови XVI – першої половини XVII ст.) // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / red. nacz. S. Gala. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. – T. LIV. – S. 163–170.
 • [Заневич О.] Рим’як О. Українські граматики XVI – початку ХХІ ст.: категорія перехідности/неперехідности дієслова // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Т. CCLVII: Праці Філологічної секції / ред. О. Купчинський. – Львів: Наукове Товариство імені Шевченка, 2009. – С. 432–460.

Пов'язані публікації

Українська мова XVI–XVII ст.: дієслово. Семантика, перехідність, об’єкт
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово