Осінчук Юрій Васильович

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Осінчук Юрій Васильович – мовознавець, кандидат філологічних наук (2008), науковий співробітник. Народився 4 грудня 1980 року в смт Лопатин Радехівського району Львівської області.

Закінчив філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2003 р.) та аспірантуру у відділі української мови НАН України (м. Київ, 2006 р.). Учень чл.-кор. Німчука Василя Васильовича.

2008 року в Інституті української мови НАН України захистив кандидатську дисертацію «Історія богослужбово-обрядової лексики української мови» (науковий керівник – чл.-кор. В.В. Німчук).

В Інституті від 1 вересня 2009 року: науковий співробітник (2009-2019), старший науковий співробітник (від 2020 року).

Член лексикографічної групи, яка працює над укладанням і редагуванням «Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.».

Автор понад 70 наукових публікацій.

Наукові зацікавлення: релігійний стиль, пам’ятки української писемності, історична лексикологія та лексикографія, ономастика.

Співпраця з іншими установами: старший викладач кафедри філології Гуманітарного факультету Українського католицького університету.

E-mail: osinchuk@gmail.com

Основні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях, автореферати

Історія богослужбово-обрядової лексики української мови: автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 – українська мова / Інститут української мови НАН України. Київ, 2008. 20 с.

Історія української богослужбово-обрядової лексики: монографія / відп. ред. В.В. Німчук. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. 176 с.

Словопокажчик до тексту А. “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А. Смолій, упорядники М.С. Трофимук, Т.В. Чухліб. НАН України. Інститут історії України; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Державна архівна служба України; Центральний державний історичний архів, м. Київ. Львів, 2011. С. 425–439.

Добрилове Євангеліє 1164 року / відп. ред. В.В. Німчук, упор. Ю.В. Осінчук. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012 (Серії: «Історія мови», «Пам’ятки української мови»). 804 с.

ЛУТЧЕ–ЛѦЧИ. Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / ред.: М. Чікало, Г. Войтів. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. Вип. 16. С. 115–199.

Словник мікротопонімів Радехівського району Львівської області. Діалектологічністудії. 10: Традиції і новаторство / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2015. С. 519–535.

Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст. / відп. ред. В.В. Німчук, підгот. до видання Ю.В. Осінчук. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. (Серія “Пам’ятки української мови”). 360 с.

МИСА – МНЕЙ. Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / ред.: М. Чікало, Г. Войтів. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. Вип. 17. С. 201–220. (Співавт. Тріль О.).

Статті

Із спостережень над мовою Євангелія 1164 року. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі: зб. наук. пр. / упоряд. Г.А. Аркушин. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. Вип. 9. С. 122–126.

Північноукраїнські діалектні риси у Крехівському Апостолі. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир, 2010. № 22(І). С 126–132.

Антропонімікон давньоукраїнського періоду: народномовні вкраплення (на матеріалі Добрилового Євангелія 1164 року). Писемні пам’ятки: сучасне прочитання / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія «Історія мови»). С. 156–170.

Картотека "Історичного словника українського язика": минуле і сучасне. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С.494–503.

Староукраїнські переклади богослужбових текстів: Крехівський Апостол. Писемні пам’ятки: від картотеки до словника / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013 (Серія «Історія мови»). С. 171–186.

Особові та зворотний займенники у давніх перекладних канонічних текстах: морфологічний аспект. Писемні пам’ятк: текст і контекст / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015 (Серія “Історія мови”). С.146–165.

Назви свят в “Історичному словнику українського язика” за ред. Є. Тимченка. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей. Присвячується світлій пам’яті Д.Я. Телігіна. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. С. 477–483.

Церковнослов’янізми в українській поезії ХVІ–ХVІІ ст. (на матеріалах “Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.”). Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiуgo. Studia leksykalne / red. Anna Budziak, Wiktoria Hojsak. Kraków: Skriptum, 2016. С. 315–328.

Лексика на позначення виконавців та учасників богослужіння в “Історичному словнику українського язика” за ред. Є. Тимченка. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. / О.М. Титова (відп. ред.), Біляєва С.О., Виногродська Л.І. [та ін.]. Вип. 26. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. С. 455–465.

Структурні типи мікротопонімів Радехівщини (двослівні, багатослівні та прийменникові мікротопоназви). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. 1 (27) 2017. С. 231–234.

Структурні типи мікротопонімів Радехівщини (однослівні назви). Вісник Львівського університету. Серія філологічна / гол. ред.: Т. Салига. Відп. за вип.: О. Костів. 2017. Вип. 64. Ч. ІІ. С. 82–90.

Лексичні особливості давньоукраїнських пам’яток. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упоряди.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. Київ: КММ, 2017. С. 222–230.

Апостол Апракос повний (Бибельський Апостол). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових статей / О.М. Титова (відп. ред.), Біляєва С.О., Виногродська Л.І. [та ін.]. Вип. 27. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. С. 379–383.

Церковнослов’янізми, пов’язані з церковними таїнствами в українському письменстві ХVІ–ХVІІІ століть. RozprawyKomisjiJęzykowej ŁódzkiegoTowarzystwaNaukowego. Łоdz, 2018. Том LXVI. С. 351–369.

Історія неопублікованої частини словника за редакцією Євгена Тимченка. Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус. Світлій пам’яті Наталі Хобзей / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2018. С. 249–262.

Церковнослов’янізми з богослужбово-обрядовою семантикою в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 2018. Volume 63, Number 2. P. 297–306.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ