Вацеба Ростислав Миролюбович

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 1 березня 1994 року у м. Львові.

2010–2015 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2011–2015 рр. студент програми Міжінституційних Індивідуальних Гуманітарних Студій (МІГуС).

2015–2018 рр. аспірант кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2019 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Ранні держави дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII – перша третина Х ст.): система влади і її трансформації” (науковий керівник – д.і.н., проф. Леонтій Вікторович Войтович)

В Інституті від 2020 року: молодший науковий співробітник.

Автор понад 15-ти наукових публікацій.

Наукові зацікавлення: політична історія середніх віків, етногенез та історія полабських слов’ян; міграційні процеси, державотворчі трансформації і політико-інституційний розвиток слов’янських держав у Центрально-Східній Європі раннього середньовіччя.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=_Uj9b0EAAAAJ

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0276-8131

Academia.edu: https://lviv.academia.edu/RostyslavVatsebaРостиславМиролюбовичВацеба

E-mail: rvatseba@gmail.com

Основні наукові праці

·               Вацеба Р., До питання про участь білих хорватів в етногенезі верхньолужичан. Україна і Хорватіяісторичні паралеліМатеріали Другої Міжнародної хорватсько-української наукової конференціїДрогобич, 2019. С. 127–151.

·               Вацеба Р., Система влади у сербських князівствах Ельбо-Заальського межиріччя у ІХ–на початку Х ст. Проблеми слов’янознавства. 2018. Вип. 67. С. 81–103.

·               Waceba R., Zagadnienie struktury etnicznej i politycznej południowego Połabia w końcu VI—pierwszej ćwierci X wieku. Średniowiecze PolskiePowszechne. 2018. Tom 14. S. 13–35.

·               Вацеба Р., Розселення племен слов’янського Полаб’я у VIII–X століттях. Записки НТШ. Т. 271: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. 2018. С. 603–623.

·               Вацеба Р. Північні велети у ІХ–Х ст. і формування політичних інституцій Лютицького союзу. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2018. Вип. 137. С. 98–103.

·               Вацеба Р., Етнокультурна структура слов’янського Полаб’я у VII–ІX ст. i вплив порубіжжя на державотворчі процеси. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 51. С. 383–395.

·               Вацеба Р., Проблема формування держави у полабських слов’ян: концептуальний вимір історіографії. Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. Миколаїв, 2017. Вип. 19. С. 20–28.

·               Waceba R., Dryżyna książęca w systemie ustrojowym państwa obodrzyckiego (IX–XII wiek). Wojna–Wojsko–Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki: studia i materiały / red.A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Galaj-Dempniak, D. Okoń, A. Smoliński, H. Walczak, A. Wojtaszak. Szczecin, 2017. T. 2.        S. 305–317.

·               Вацеба Р., Внешняя торговля Полабья в VIII–IX веках. Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. Минск, 2016. Вып. 8. С. 7–15.

·               Вацеба Р., Генріх Готшалкович – “король” слов’ян і нордальбінгів: політичний портрет правителя і його держави. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Історичні науки. Чернігів, 2015. Вип. 134. С. 145–154.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ