Колб Наталія Михайлівна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народилася 7 жовтня 1977 р. у м. Львів.

У 1996–2001 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від 2001 р.: аспірант (2001–2004),  молодший науковий співробітник (2004–2016), науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крипʼякевича (2016–).

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХІХ століття”.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Наукові зацікавлення: історія Греко-католицької церкви в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст., діяльність греко-католицького духовенства, релігійні практики населення, біографії представників Церкви, громадсько-політичні аспекти церковного життя, проблема релігійної ідентичності українців Галичини.

Участь у міжнародних наукових проектах

З 2015 р. – “Galicja 1772 – 1918” (“Галичина 1772–1918”) спільно з Інститутом історії Жешівського університету.

e-mail: nata_kolb@ukr.net

Основні праці

Монографія

“З Богом за Церкву і вітчизну”: греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХІХ століття: монографія. Жовква: “Місіонер”, 2015. 324 с. + іл.

Статті

·                   Матеріальне становище греко-католицьких парохів у Галичині на початку ХХ століття (на прикладі львівської архиєпархії) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001. – Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія. – С. 465–479.

·                   Проблема патронату й конкуренції в житті греко-католицького духовенства Галичини початку ХХ століття // Історія релігій в Україні. – Львів, 2003. – Кн. І. – С. 285–292.

·                   Митрополит Юліан Сас-Куїловський: шлях зі Станіслава до Львова // Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. – Kraków, 2005. – T. V: Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka. – S. 172–184.

·                   Практика проведення духовних місій і реколекцій греко-католицьким парафіяльним духовенством Галичини у 90-х рр. ХІХ ст. // Історія релігій в Україні. – Львів, 2007. – Кн. І. – С. 505–520.

·                   Громадські акції Греко-католицької церкви у Львові в 90-х роках ХІХ століття // Львів: місто – суспільство – культура. Зб. наук праць за ред. О. Аркуші і М. Мудрого. – Львів, 2007. – Т. 6. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2007]. – С. 359–387.

·                   Дискусії про соціальний статус і матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині наприкінці ХІХ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. – С. 191–206.

·                   Греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть: соціальна характеристика, майновий стан, спроби самоорганізації // Галицька митрополія: 1303–1807–2007. – Львів, 2008. – С. 17–30.

·                   Греко-католицьке парафіяльне духовенство у читальняному русі в Галичині (кінець ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2010. – Вип. 19. – С. 329–335.

·                   Чи повинне греко-католицьке духовенство бути учасником суспільно-політичного руху: бачення українських світських і духовних кіл Галичини кінця ХІХ ст. // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 68–79.

·                   Греко-католицьке парафіяльне духовенство у Львові наприкінці ХІХ ст. // Львів: місто, суспільство, культура: Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Том 8. – Частина 2: Культура, освіта, наука, церква. – С. 85–135

·                   Парламентська діяльність греко-католицького парафіяльного духовенства Галичини в 90-х роках ХІХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів, 2013. Кн. І. С. 290–304.

·                   Греко-католицьке парафіяльне духовенство Східної Галичини початку ХХ ст. // Український Мойсей (до 150-ліття від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького): Статті та матеріали / Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2015. С. 16–32 .

·                   Дяківська верства в Галичині наприкінці ХІХ століття: станові єпархіальні товариства // З історії західноукраїнських земель. Львів, 2015. Вип. 10–11. С. 155–165.

·                   Роль жінки (матері/дружини) в житті греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі о. Ісидора Глинського) // Galicja i jej dziedzictwo. T. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja / pod red. Jolanty Kamińskiej Kwak, Szczepana Kozaka i Dariusza Opalińskiego. Rzeszów 2016. – S.199–213

·                   “Хочемо Мужів для Церкви, а не для продовження політичних експериментів з Церквою”: призначення Галицького греко-католицького митрополита і Станіславівського єпископа (1898–1899 рр.) // Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича. Львів, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 198–216.

·                   “Якû мы Греки?”: дискусія щодо назви Церкви й обряду галицьких українців (друга половина ХІХ ст. – 1914 р.) // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма). Львів, 2016. С. 250–275.

·                   “…вітцеві нічо не є чуже, що синів, дітей єго обходить”: внесок греко-католицького духовенства у формування засад громадянського суспільства в Галичині (кінець ХІХ ст.) // Формування громадянського суспільства на західноукраїнських землях у ХІХ–ХХІ ст.: історичні моделі, міжетнічна взаємодія та виклики сучасності. Львів, 2017. С. 493–512.

·                   “…втікаємо під Твій покров, Дівице Ченстоховська, прохаючи Тебе про зламання кайданів і розірвання пут…”: відзначення обітниць Яна Казимира у Львові (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів, 2018. Вип. 28. Ч. І. С. 181–196.

·                   The Great War in the Light of Documents and Correspondence of the Galician Greek Catholic Parish Priest Isydor Hlynskyi // Intellectuals and the First World War. Krakow, 2018, p. 185–200.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово