Руда Оксана Василівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Біографія

2001 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001–2002 роках навчалася в магістратурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002–2005 роки – аспірантка кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Леонід Опанасович Зашкільняк).

2006–2007 роки – доцент кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.

 

В Інституті від 2007 року: молодший науковий співробітник (2007–2013), науковий співробітник (2014–2017), старший науковий співробітник (з 2017 і дотепер).

2014–2017 роки – докторантка Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Микола Романович Литвин).

2019 року захистила докторську дисертацію на тему “Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції” (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Микола Романович Литвин).

Авторка понад 80 наукових публікацій.

Наукові зацікавлення: українсько-польські відносини ХХ–XXI ст.; етнокультурні та освітні процеси у країнах Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст.; польська й українська історіографія.

 

Стипендії, гранти, стажування:

2015–2016 роки – Visegrad Scholarship Program

2013–2014 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2009–2011 роки – Стипендія Президента України для молодих учених.

2008–2009 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2008 рік – Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (Instytut historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

2003–2004 роки – Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

2011 рік нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за монографію “Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття”.

Участь у міжнародних наукових проєктах:

2010–2015 роки – “Галичина 1772–1918” (“Galicja 1772–1918”).

2006–2010 роки – “Історія – ментальність – ідентичність: роль історії та істориків у формуванні національної свідомості українського і польського народів у ХІХ і ХХ ст.” (“Historia–mentalność–tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku”).

2003–2006 роки – “Багатокультурне історичне середовище Львова ХІХ і ХХ ст.” (“Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.”)


Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZMIxPgMAAAAJ&hl=uk

e-mail

oxana.ruda@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4361-8313

Web of Science ResearcherID*

AAD-4620-2020


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Індивідуальні монографії:

Руда О. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції. Монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с.

Руда О. Історія як навчальний предмет у початкових школах Галичини (1867–1918) / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2015. 146 с.

Руда О. Освальд Бальцер: наукова та громадська діяльність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2012. 132 с. (Серія: Історики України № 9).

Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2010. 418 с.

Розділи у колективних монографіях:

Руда О. В., Піх О. М. Польща на шляху системної трансформації: зовнішньополітичні виклики та внутрішньополітичні реформи (1989–2004). Central Eastern Europe under 1989–2022 socio-economic, political, and cultural-educational transformations: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. P. 176–203.

Руда О. Ситуативні союзники: польсько-українська співпраця з освітніх питань у сеймі міжвоєнної Польщі. За свободу. Українсько-польський діалог та спроби порозуміння / відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. С. 305–342.

Руда О. Єврейське питання в міжвоєнній Польщі у контексті освітніх процесів. Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. І. Патер, упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. С. 78–118.

Руда О. Проблеми функціювання української мови в шкільництві польсько-українського пограниччя у 20–30-х роках ХХ ст. Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення / відп. ред. І. Соляр; упоряд. О. Муравський; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. С. 231–244.

Руда О. Єврейське початкове шкільництво міжвоєнної Галичини та Підрадянської України: порівняльний аналіз. Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / відп. ред. І. Соляр; упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 224–241.

Руда О. Освітні процеси в Галичині в контексті українсько-польських відносин. Українсько-польські відносини. Новітня доба / відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 337–353.

Руда О. Роль культурно-освітніх товариств у формуванні національної свідомості населення міжвоєнної Галичини. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): колективна монографія / відп. ред. І. Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 573–614.

Збірники матеріалів (упорядкування):

Історичне краєзнавство (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби). Ч. 1: Історичне краєзнавство, історична географія та картографія українських земель / упоряд. О. Піх, О. Руда. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. 316 с.

Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / упоряд. О. Піх, О. Руда. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. 366 с.

Автореферати:

Руда О. В. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції: автореф. дис. … д-ра істор. наук: 07.00.01 та 07.00.02 / Національна академія наук України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 40 с.

Руда О. В. Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. 18 с.

Статті:

Руда О., Піх О. Освітнє питання в діяльності німецьких депутатів у парламенті Другої Речі Посполитої (1928–1930). Wieki Stare i Nowe. Katowice, 2022. T. 17. Nr 22. S. 1–15.

Руда О. Наступ на українське шкільництво: діяльність кураторії Львівського шкільного округу в 1921–1926 рр. Новітня доба / відп. ред. М. В. Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2021. С. 30–49.

Руда О. Роль політичної партії «Мізрахі» у розвитку єврейського приватного шкільництва в міжвоєнній Польщі. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2020. Вип. 33. С. 69–80.

Ruda O. Educational issue in the Polish Socialist Party activities during the interwar years. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2019. Вип. 32. С. 86–96.

Піх О., Руда О. Політика «критичного діалогу» у відносинах між Польщею та Білоруссю (1996–2004). Сторінки історії. Київ, 2019. Вип. 48. С. 238–251.

Ruda O. Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia). Wrocławskie Studia Politologiczne / za red. D. Moroń. 2017. Nr 23. S. 131–142.

Пов'язані публікації

Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття
Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби)
Оголошення:
Новини:

Круглий стіл «Як сприймати тексти неоднозначних українських радянських письменників»

Відділ української літератури Інституту українознавства ім.І.Крипʼякевича 17 жовтня об 11:00 проводить круглий стіл «Як сприймати тексти неоднозначних українських радянських письменників». 

Спогади про традиції інституту

26 вересня 2023 р. інститут відвідав колишній вчений секретар інституту, кандидат історичних наук Богдан Грабовецький (нині мешкає у Канаді) й зустрівся із давніми колегами  Володимирем Петегиричем, Юрієм Лукомським, Миколою Литвином, Дарією Романовою. У спогадах розповів про взаємини батька, доктора історичних наук Володимира Грабовецького із Іваном Крип’якевичем, Ярославом Дашкевичем, Ярославом Ісаєвичем. Принагідно зауважив, що у Львові побував на презентації фільму «Довбуш», де режисер Олесь Санін ствердив, що до роботи над цим історичним трилером його заохотив у свій час історик Володимир Грабовецький.
Видання:

Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення