Руда Оксана Василівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

2001 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001–2002 роках навчалася в магістратурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002–2005 роки – аспірантка кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Леонід Опанасович Зашкільняк).

2006–2007 роки – доцент кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.

В Інституті від 2007 року: молодший науковий співробітник (2007–2013), науковий співробітник (2014–2017), старший науковий співробітник (з 2017 і дотепер).

2014–2017 роки – докторантка Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Микола Романович Литвин).

Авторка понад 60 наукових публікацій.

 

Наукові зацікавлення: українсько-польські відносини ХХ ст.; етнокультурні та освітні процеси у країнах Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст.; польська й українська історіографія.

Стипендії, гранти, стажування

2015–2016 роки – Visegrad Scholarship Program

2013–2014 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2009–2011 роки – Стипендія Президента України для молодих учених.

2008–2009 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2008 рік – Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (Instytut historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

2003–2004 роки – Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

2011 рік нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за монографію “Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття”.

Участь у міжнародних наукових проектах

2010–2015 роки – “Галичина 1772–1918” (“Galicja 1772–1918”).

2006–2010 роки – “Історія – ментальність – ідентичність: роль історії та істориків у формуванні національної свідомості українського і польського народів у ХІХ і ХХ ст.” (“Historia–mentalność–tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku”).

2003–2006 роки – “Багатокультурне історичне середовище Львова ХІХ і ХХ ст.” (“Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.”)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZMIxPgMAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0003-4361-8313

E-mail: oxana.ruda@gmail.com


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Індивідуальні монографії

·           Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції. Монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с.

·           Історія як навчальний предмет у початкових школах Галичини (1867–1918) / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – 146 с.

·           Освальд Бальцер: наукова та громадська діяльність. – Львів, 2012. – 132 с. (Серія: Історики України № 9)

·           Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. – Львів, 2010. – 418 с.

Підрозділи у колективних монографіях

·                Єврейське початкове шкільництво міжвоєнної Галичини та Підрадянської України: порівняльний аналіз // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. І. Соляр; упоряд. М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 224–246.

·           Національне питання в Польщі в 20–30-х роках ХХ століття (С. 305–329); Освітні процеси в Галичині в контексті українсько-польських відносин (С. 337–354) // Українсько-польські відносини. Новітня доба / [відп. ред. М. Литвин]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017.

·           Мультикультурний простір Галичини // Проект “Україна”. Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі / В. Вісин, Р. Голик, В. Голубко та ін. – Харків: Фоліо, 2017. – С. 363–407.

·                Роль культурно-освітніх товариств у формуванні національної свідомості населення міжвоєнної Галичини // Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): колективна монографія / [відп. ред. І. Соляр]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 573–614.

·           До джерел міфологізації українсько-польських відносин // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні. Колективна монографія / за ред. Л. Зашкільняка. – Львів, 2009. – С. 289–333.

·           Козаччина та польсько-козацькі відносини в науковій творчості Тадеуша Корзона (1839–1918) // Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Historia / Red. M. Franz, K. Pietkiewicz. – Toruń, 2009. – S. 359–376.

Збірники матеріалів (упорядкування)

·           Історичне краєзнавство (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби). Ч. 1: Історичне краєзнавство, історична географія та картографія українських земель / упоряд. О. Піх, О. Руда. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 316 с.

·                Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / упоряд. О. Піх, О. Руда. – Львів, 2009. – 366 с.

Статті

·                Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia) // Wrocławskie Studia Politologiczne / za red. D. Moroń. – 2017. – Nr 23. – S. 131–142.

·                Релігійні чинники у процесі формування національної ідентичності населення українсько-польсько-чехословацького пограниччя (1918–1939) (на прикладі українців Галичини та Закарпаття) // Wieki Stare i Nowe. Katowice, 2017. – T. 12(17). – S. 128–144.

·                Мовний утраквізм як спроба асиміляції українського населення міжвоєнної Галичини // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 10. – С. 56–71.

·                Освітнє питання в діяльності єврейських політичних партій міжвоєнної Галичини // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. пр. ДДПУ / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка; [редкол. Н. Скотна (голов. ред.) та ін.]. – Вип. 40: Історія. – Дрогобич, 2017. – С. 115–130

·                Особливості мовної політики Другої Речіпосполитої в освітній сфері // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – С. 374–386.

·                Роль українських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923–1939) // Rocznik Lubelski. – 2016. – T. 42. – S. 95–104.

Пов'язані публікації

Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття
Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби)
Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Дидик-Меуш Г. Мокряни. Говірка маминого села. Словник.