Руда Оксана Василівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Біографія

2001 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001–2002 роках навчалася в магістратурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002–2005 роки – аспірантка кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Леонід Опанасович Зашкільняк).

2006–2007 роки – доцент кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.

 

В Інституті від 2007 року: молодший науковий співробітник (2007–2013), науковий співробітник (2014–2017), старший науковий співробітник (з 2017 і дотепер).

2014–2017 роки – докторантка Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Микола Романович Литвин).

2019 року захистила докторську дисертацію на тему “Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції” (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Микола Романович Литвин).

Авторка понад 80 наукових публікацій.

Наукові зацікавлення: українсько-польські відносини ХХ–XXI ст.; етнокультурні та освітні процеси у країнах Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст.; польська й українська історіографія.

 

Стипендії, гранти, стажування:

2015–2016 роки – Visegrad Scholarship Program

2013–2014 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2009–2011 роки – Стипендія Президента України для молодих учених.

2008–2009 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2008 рік – Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (Instytut historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

2003–2004 роки – Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

2011 рік нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за монографію “Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття”.

Участь у міжнародних наукових проєктах:

2010–2015 роки – “Галичина 1772–1918” (“Galicja 1772–1918”).

2006–2010 роки – “Історія – ментальність – ідентичність: роль історії та істориків у формуванні національної свідомості українського і польського народів у ХІХ і ХХ ст.” (“Historia–mentalność–tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku”).

2003–2006 роки – “Багатокультурне історичне середовище Львова ХІХ і ХХ ст.” (“Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.”)


Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZMIxPgMAAAAJ&hl=uk

e-mail

oxana.ruda@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4361-8313

Web of Science ResearcherID*

AAD-4620-2020


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Індивідуальні монографії:

Руда О. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції. Монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с.

Руда О. Історія як навчальний предмет у початкових школах Галичини (1867–1918) / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2015. 146 с.

Руда О. Освальд Бальцер: наукова та громадська діяльність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2012. 132 с. (Серія: Історики України № 9).

Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2010. 418 с.

Розділи у колективних монографіях:

Руда О. В., Піх О. М. Польща на шляху системної трансформації: зовнішньополітичні виклики та внутрішньополітичні реформи (1989–2004). Central Eastern Europe under 1989–2022 socio-economic, political, and cultural-educational transformations: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. P. 176–203.

Руда О. Ситуативні союзники: польсько-українська співпраця з освітніх питань у сеймі міжвоєнної Польщі. За свободу. Українсько-польський діалог та спроби порозуміння / відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. С. 305–342.

Руда О. Єврейське питання в міжвоєнній Польщі у контексті освітніх процесів. Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. І. Патер, упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. С. 78–118.

Руда О. Проблеми функціювання української мови в шкільництві польсько-українського пограниччя у 20–30-х роках ХХ ст. Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення / відп. ред. І. Соляр; упоряд. О. Муравський; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. С. 231–244.

Руда О. Єврейське початкове шкільництво міжвоєнної Галичини та Підрадянської України: порівняльний аналіз. Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / відп. ред. І. Соляр; упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 224–241.

Руда О. Освітні процеси в Галичині в контексті українсько-польських відносин. Українсько-польські відносини. Новітня доба / відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 337–353.

Руда О. Роль культурно-освітніх товариств у формуванні національної свідомості населення міжвоєнної Галичини. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): колективна монографія / відп. ред. І. Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 573–614.

Збірники матеріалів (упорядкування):

Історичне краєзнавство (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби). Ч. 1: Історичне краєзнавство, історична географія та картографія українських земель / упоряд. О. Піх, О. Руда. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. 316 с.

Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / упоряд. О. Піх, О. Руда. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. 366 с.

Автореферати:

Руда О. В. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції: автореф. дис. … д-ра істор. наук: 07.00.01 та 07.00.02 / Національна академія наук України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 40 с.

Руда О. В. Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. 18 с.

Статті:

Руда О., Піх О. Освітнє питання в діяльності німецьких депутатів у парламенті Другої Речі Посполитої (1928–1930). Wieki Stare i Nowe. Katowice, 2022. T. 17. Nr 22. S. 1–15.

Руда О. Наступ на українське шкільництво: діяльність кураторії Львівського шкільного округу в 1921–1926 рр. Новітня доба / відп. ред. М. В. Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2021. С. 30–49.

Руда О. Роль політичної партії «Мізрахі» у розвитку єврейського приватного шкільництва в міжвоєнній Польщі. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2020. Вип. 33. С. 69–80.

Ruda O. Educational issue in the Polish Socialist Party activities during the interwar years. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2019. Вип. 32. С. 86–96.

Піх О., Руда О. Політика «критичного діалогу» у відносинах між Польщею та Білоруссю (1996–2004). Сторінки історії. Київ, 2019. Вип. 48. С. 238–251.

Ruda O. Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia). Wrocławskie Studia Politologiczne / za red. D. Moroń. 2017. Nr 23. S. 131–142.

Пов'язані публікації

Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття
Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби)
Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту українознавства взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують»

У березні 2024 року науковці відділу української мови Інституту українознавства Національної академії наук України взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують», які ініціювала катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовано проєкт відеороликів спільно з ініціативами «#ШоТам» та «Локальна історія»

Упродовж лютого-квітня 2024 р. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України долучився до реалізації проєкту мультимедійних ініціатив «#ШоТам» та «Локальна історія» зі створення 8 відеороликів рубрики «Нація підприємців: як українці бізнес будували».

Видання:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: історія, імена, ідеї