Руда Оксана Василівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

2001 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001–2002 роках навчалася в магістратурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002–2005 роки – аспірантка кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Леонід Опанасович Зашкільняк).

2006–2007 роки – доцент кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.

В Інституті від 2007 року: молодший науковий співробітник (2007–2013), науковий співробітник (2014–2017), старший науковий співробітник (з 2017 і дотепер).

2014–2017 роки – докторантка Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Микола Романович Литвин).

Авторка понад 60 наукових публікацій.

 

Наукові зацікавлення: українсько-польські відносини ХХ ст.; етнокультурні та освітні процеси у країнах Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст.; польська й українська історіографія.

Стипендії, гранти, стажування

2015–2016 роки – Visegrad Scholarship Program

2013–2014 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2009–2011 роки – Стипендія Президента України для молодих учених.

2008–2009 роки – Scholarship holder of the Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.

2008 рік – Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (Instytut historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

2003–2004 роки – Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

2011 рік нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за монографію “Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття”.

Участь у міжнародних наукових проектах

2010–2015 роки – “Галичина 1772–1918” (“Galicja 1772–1918”).

2006–2010 роки – “Історія – ментальність – ідентичність: роль історії та істориків у формуванні національної свідомості українського і польського народів у ХІХ і ХХ ст.” (“Historia–mentalność–tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku”).

2003–2006 роки – “Багатокультурне історичне середовище Львова ХІХ і ХХ ст.” (“Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.”)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZMIxPgMAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0003-4361-8313

E-mail: oxana.ruda@gmail.com


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Індивідуальні монографії

·           Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції. Монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с.

·           Історія як навчальний предмет у початкових школах Галичини (1867–1918) / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – 146 с.

·           Освальд Бальцер: наукова та громадська діяльність. – Львів, 2012. – 132 с. (Серія: Історики України № 9)

·           Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. – Львів, 2010. – 418 с.

Підрозділи у колективних монографіях

·                Єврейське початкове шкільництво міжвоєнної Галичини та Підрадянської України: порівняльний аналіз // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. І. Соляр; упоряд. М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 224–246.

·           Національне питання в Польщі в 20–30-х роках ХХ століття (С. 305–329); Освітні процеси в Галичині в контексті українсько-польських відносин (С. 337–354) // Українсько-польські відносини. Новітня доба / [відп. ред. М. Литвин]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017.

·           Мультикультурний простір Галичини // Проект “Україна”. Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі / В. Вісин, Р. Голик, В. Голубко та ін. – Харків: Фоліо, 2017. – С. 363–407.

·                Роль культурно-освітніх товариств у формуванні національної свідомості населення міжвоєнної Галичини // Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): колективна монографія / [відп. ред. І. Соляр]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 573–614.

·           До джерел міфологізації українсько-польських відносин // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні. Колективна монографія / за ред. Л. Зашкільняка. – Львів, 2009. – С. 289–333.

·           Козаччина та польсько-козацькі відносини в науковій творчості Тадеуша Корзона (1839–1918) // Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Historia / Red. M. Franz, K. Pietkiewicz. – Toruń, 2009. – S. 359–376.

Збірники матеріалів (упорядкування)

·           Історичне краєзнавство (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби). Ч. 1: Історичне краєзнавство, історична географія та картографія українських земель / упоряд. О. Піх, О. Руда. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 316 с.

·                Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / упоряд. О. Піх, О. Руда. – Львів, 2009. – 366 с.

Статті

·                Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia) // Wrocławskie Studia Politologiczne / za red. D. Moroń. – 2017. – Nr 23. – S. 131–142.

·                Релігійні чинники у процесі формування національної ідентичності населення українсько-польсько-чехословацького пограниччя (1918–1939) (на прикладі українців Галичини та Закарпаття) // Wieki Stare i Nowe. Katowice, 2017. – T. 12(17). – S. 128–144.

·                Мовний утраквізм як спроба асиміляції українського населення міжвоєнної Галичини // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 10. – С. 56–71.

·                Освітнє питання в діяльності єврейських політичних партій міжвоєнної Галичини // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. пр. ДДПУ / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка; [редкол. Н. Скотна (голов. ред.) та ін.]. – Вип. 40: Історія. – Дрогобич, 2017. – С. 115–130

·                Особливості мовної політики Другої Речіпосполитої в освітній сфері // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – С. 374–386.

·                Роль українських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923–1939) // Rocznik Lubelski. – 2016. – T. 42. – S. 95–104.

Пов'язані публікації

Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття
Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби)
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).