Войтів Ганна Володимирівна

cтарший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

1974 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.

1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Назви одягу в пам’ятках української мови XIV–XVIII ст.».

В Інституті від 1980 року: старший лаборант (1980–1986), молодший науковий (1986–1987), науковий (1987–1999), старший науковий співробітник (2000–)

Працювала над створенням Картотеки «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» та Картотеки гуцульського словника.

Учасниця діалектологічних експедицій на Гуцульщину.

Співавтор, редактор «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.».

Викладацька діяльність: від 1996 до 2004 рр. за сумісництвом – доцент кафедри української мови Львівського національного університету ім. І. Франка.

Від 2010 р. керівник лекторію «Мова і суспільство» у Львівському обласному Будинку вчителя.

Наукові зацікавлення: історична лексикографія, діалектологія, семасіологія, ономасіологія, лексичний словотвір.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автореферат

·         Назви одягу в пам’ятках української мови XIV–XVIII cт.: Автореф. дис. … наук. ступеня канд. філол. наук. Львів, 1995. 24 с.

Статті

·           Нас єднала любов до давніх книг і їхніх авторів. Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. Ужгород: «Карпати», 2018. С. 37–42.

·           Семантична історія слова «мир» в українській мові XVI – І пол. XVII ст. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць, присвячений 100-річчю від дня народження І.К. Свєшнікова. Вип. 24. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. С. 400–406.

·           Семантичний компонент «благодать» у значеннєвій структурі абстрактних іменників української мови XVI – І пол. XVII ст. Писемні пам’ятки: текст і контекст / відп.ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015 (Серія «Історія мови»). С. 30–40.

·           Геральдична поезія XVI–XVII століть як джерело історичного словника. Тимченківські наукові читання 2: Писемні пам’ятки: від картотеки до словника: Збірник наукових праць / відп. ред. Г. Меуш. Львів, 2013. С. 187–209. [Співавтор – О. Кровицька].

·           Критерії добору ілюстративного матеріалу в історичному словнику. Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги / відп. ред. О. Сімович. Львів, 2013. С. 34–48. [Співавтор – О. Кровицька].

·           Євангельський текст і «Словник української мови XVI – першої половини XVII століття». У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі. Київ, 2011. С. 47–55. [Співавтор – О. Кровицька].

·           Група слів зі значенням «скатерть» в українській мові засади. Українська історична та діалектна лексика. Вип. 5. Львів, 2007. С. 229–239.

·           Назви одягу духівництва в Картотеці «Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.». Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2005. С. 123–134.

·           Назви головних уборів у пам’ятках української мови (історія, семантика, функціонування). Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ССХLVІ. Львів, 2003. С. 271–299.

·           Слово пояс і його семантична еволюція в українській мові. Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2003. С. 113–120.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).