НОВІ КОМПЛЕКСИ З КІНСЬКОЮ УПРЯЖЖЮ ПОЧАТКУ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА ЗІ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТЕР’Я

Автор
Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Михайло БІЛИК
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-241-248
Анотація

Уперше до наукового обігу введено попереднє повідомлення про комплекс колісничної упряжі з с. Устя на Західному Поділлі та два з подібними за призначенням, але ранішими, комплектами металевих деталей кінської упряжі зі Сокирян і Василівки на Північній Буковині. Зазначено, що унікальність знахідок з Усті полягає в тому, що всі 20 металевих предметів, пов’язаних із колісничним транспортом, на лицевій стороні вкриті фольгою з жовтого металу, чого раніше на пам’ятках такого типу не було відомо. З огляду на близькість речей з Усті до металевих елементів колісничних запрягів із Передкавказзя (вуздечний комплект із псаліями типу Жаботин 524 із кургану 1 могильника Хаджох) і Середнього Придніпров’я (поховання в Ольшані й Бутенках), висловлено припущення про певну спорідненість окремих елементів тогочасної вершницької елітарної культури з центрально-східноєвропейським колом культур новочеркаського часу.

З’ясовано, що комплекс бронзових речей кінської упряжі з Василівки, до якого входило 11 предметів, – це один із небагатьох, які фіксують появу зразків звіриного стилю у такому ранньому часі та прямих паралелей до великої лунницеподібної нашивної бляхи, що має на собі рельєфно випуклу та детально модельовану голову звіра з двома настовбурченими вухами й мордочкою з виразно зазначеними очима та стуленим ротом, досі невідомих. Висловлено припущення, що овальні кільця із комплексів у Сокирянах і Василівки, виконували в колісничному запрягу приблизно ту ж функцію, що й пізніші за часом бронзові кільця з рухомими підвісами з нещодавно виявленого комплексу в Усті.

Підсумовано, що з початком періоду НаС2 на територію західної частини Середнього Придністер’я просунулося нове населення зі соціально стратифікованою структурою, зокрема вершницькою аристократією, колісним транспортом тощо, яке, мабуть, не було споріднене з місцевим підґрунтям.

Ключові слова

період раннього заліза, кінська упряж, колісничний запряг, Західне Поділля, Середнє Придністров’я.

 

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Mykola BANDRIVSKYI1, Mykhailo BILYK
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-241-248
Annotation

For the first time, a preliminary report on the chariot harness complex from the village of Ustya in Western Podillya and two sets of metal parts of horse harness of similar purpose, but earlier, from Sokyryany and Vasylivka in Northern Bukovyna. It is noted that the uniqueness of the finds from Ustya is that all 20 metal objects related to the chariot transport are covered with yellow metal foil on the front side, which was not previously known on sites of this type. Taking into account the similarity of items from Ustya to the metal elements of chariots from the Caucasus (bridle set with psaliyas such as Jabotyn 524 from the barrow 1 of the Hajoh cemetery) and the Middle Dnipro (burials in Olshana and Butenky), it is suggested that some elements of the elite culture of this time related with the Central and Eastern European circle of cultures of Novocherkassk period.

It was found that the complex of bronze items of horse harness from Vasylivka, which included 11 artifacts, is one of the few that record the appearance of patterns of animal-style at such an early time and direct parallels to a large lunica-shaped sewn-in plate with well pronounced and finely modeled head of an animal with two raised ears and face with clearly marked eyes and closed mouth, still unknown. It has been suggested that the oval rings from the complexes of Sokyryany and Vasylivka performed approximately the same function in the chariot harness as the later bronze rings with movable suspensions from the recently discovered complex in Ustya.

It is concluded that with the beginning of the HaC2 period, a new population with a socially stratified structure, including the horse aristocracy, wheeled transport, etc., which was probably not related to the local background, moved into the western part of the Middle Dnister region.

Keywords
Early Iron Age, horse harness, chariot harness, Western Podillya, Middle Dnister region.
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України