ГРАВЮРА ІВАНА ФИЛИПОВИЧА З ЛЬВІВСЬКОГО «СЛУЖЕБНИКА» 1759 РОКУ – ОРИГІНАЛ ІКОНИ «СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ» 1779 РОКУ

Автор
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ
DOI
https://doi.org/10.33402/zuz-2020-3-16
Анотація
Описано віднайдену в одній із сільських церков Дрогобиччини ікону святого Василія Великого 1779 р. Встановлено і доведено, що оригіналом для неї слугувала ілюстрація львівського друкаря і гравера Івана Филиповича до «Служебника», виданого в друкарні Львівського Успенського братства 1759 р. Підкреслено, що непересічність постаті І. Филиповича для культурного життя Львова XVIIІ ст. науковці визнавали ще у ХІХ ст. Однак тільки протягом останніх десятиліть дослідники взялися до реконструкції справжнього творчого обличчя львівського майстра, суттєво розширивши уявлення про І. Филиповича як гравера, зокрема майстра портретної гравюри та автора принаймні чотирьох графічних циклів. Вказано, що поштовхом для глибшого пізнання постаті митця стало відкриття численних, раніше не відомих об’єктів його творчої спадщини та повʼязаних з його життям документів. Також зазначено, що саме в останніх дослідженнях вдалося остаточно утвердити факт українського етнічного походження І. Филиповича. Ікону святого Василія Великого проаналізовано у зіставленні з її графічним взірцем, показано особливості його використання та авторські зміни в композиції і виконанні. Це перша ідентифікована ікона, виконана за оригіналом найвидатнішого західноукраїнського гравера XVIIІ ст. І. Филиповича
Ключові слова
гравер Іван Филипович, ілюстрації «Служебника» 1759 р., ікона святого Василія Великого 1779 р., Дрогобиччина.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Volodymyr ALEKSANDROVYCH
DOI
https://doi.org/10.33402/zuz-2020-3-16
Annotation
An icon of St. Basil the Great of 1779 found in one of the village churches of the Drohobych region is published. It is established and proved that the original for it was the illustration by the Lviv printer and engraver Ivan Fylypovych to «Sluzhebnyk», published in the Lviv Assumption Brotherhood’s printing house in 1759. It is emphasized that the uniqueness of the figure of I. Fylypovych for the cultural life of Lviv in the 18th century was recognized by the scientific community in the 19th century. However, only in recent decades, researchers have begun to reconstruct the true creative face of the Lviv master. Thus, the idea of I. Fylypovych as an engraver, in particular a master of portrait engraving and the author of at least four graphic cycles, has been significantly expanded. It is stated that the impetus for a deeper understanding of the artist’s figure was the discovery of numerous previously unknown objects of his creative heritage and documents related to his life. It is also noted that in recent studies it was possible to finally establish the fact of Ukrainian ethnic origin of I. Fylypovych. The icon of St. Basil the Great is analyzed in comparison with its graphic sample, the traits of its use and the author’s changes in the composition and execution are shown. This is the first icon identified so far, made according to the original of the most prominent Western Ukrainian engraver of the 18th century I. Fylypovych.
Keywords
engraver Ivan Fylypovych, illustrations of «Sluzhebnyk» of 1759, icon of St. Basil the Great of 1779, Dorohobych region.
Оголошення:
Новини:

Мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура»

21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Відбувся науковий семінар Тараса Пастуха "Метафори та коди пам'яті"

20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії