Reformaci w Sądowej Wiszni w czasie I Wojny śiatowej oczami o. Józefa Minettiego OFM

Автор
Tomasz PUDŁOCKI
DOI
https://doi.org/10.33402/zuz-2020-185-194
Анотація
Autor przytacza nieznane źródła z Archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej ojców Franciszkanów (Reformatów) OFM w Krakowie. Są to trzy listy i dzieje konwentu franciszkanów (zwyczajowo zwanych reformatami) pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej w Sądowej Wiszni, pióra o. Józefa Minettiego – gwardiana klasztoru, napisane na prośbę ówczesnego prowincjała Zakonu Zygmunta Janickiego. Ojciec Janicki, świadom znaczenia wojny rosyjsko-austriackiej i jej przebiegu w Galicji, polecił gwardianom klasztorów franciszkańskich spisywanie historii klasztorów i przeżyć pracujących w nich zakonników. Źródła znajdują się w zbiorze pt. Akta prowincjalne ojca Zygmunta Janickiego, 20 V 1914 – 4 VII 1924, gdzie znajdują się ich odpisy. Oryginalne dokumenty nie zachowały się. Pomimo skromnej objętości to interesujące i ważne źródło oddające problemy małej galicyjskiej miejscowości, jaką była Sądowa Wisznia. Napisane one zostały przez starszego zakonnika, gwardiana klasztoru i pomimo swojej proweniencji, wykraczają poza mikrokosmos franciszkański. Dotyczą one nie tylko życia klasztornego, ale przede wszystkim realiów życia codziennego w małej miejscowości, przy głównym szlaku między Lwowem i Przemyślem przed okupacją rosyjską, podczas jej trwania i bezpośrednio po wejściu do Galicji wojsk austriacko-niemieckich. Relacja uzupełnia wcześniejszą edycję odnoszącą się do dziejów tego klasztoru w czasie Wielkiej Wojny, którą edytor wydał przed kilku laty i stanowi uzupełnienie jest o tyle cenne, że źródeł do dziejów Sądowej Wiszni zachowało się niewiele.
Ключові слова
Sądowa Wisznia (Судова Вишня), I wojna światowa, franciszkanie-reformaci, o. Józef Minetti.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Tomasz PUDŁOCKI
DOI
https://doi.org/10.33402/zuz-2020-185-194
Annotation
The author cites unknown sources from the Archives of the Province of Our Lady of the Angels of the Franciscan Fathers (OFM) in Kraków (Poland). The collection consists of three letters and the history of the convent of the Franciscans (usually called Riformati – Ordo Fratrum Minorum Reformatorum) dedicated to Our Lady of the Assumption in Sudova Vyshnia, written by Fr. Józef Minetti – guardian of the monastery, written at the request of the provincial minister Zygmunt Janicki. The sources are in the collection entitled Provincial files of Father Zygmunt Janicki, May 20, 1914 – July 4, 1924. The original documents have not survived – only copies are available right now. Despite its modest volume, it is an interesting and important source presenting the problems of a small Halychyna town, Sudova Vyshnia. Being aware of the importance of the Russo-Austrian war and its course in Halychyna, Father Janicki ordered the guardians of the Franciscan monasteries to write down the history of the monasteries and the experiences of the friars working in them. The documents were written by an elderly friar, guardian of the monastery, and despite their provenance, go beyond the Franciscan microcosm. They concern not only the monastic life, but most of all the realities of everyday life in a small town, on the main route between Lviv and Przemyśl before the Russian occupation, during its duration and immediately after the Austro-German army entered Halychyna. The report complements the earlier edition relating to the history of this monastery during the Great War, which the editor published a few years ago and is a supplement, so valuable as there are not many sources for the history of Sudova Vyshnia.
Keywords
Sudova Vyshnia, World War I, Franciscans (Riformati), Father Józef Minetti.
Оголошення:
Новини:

Мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура»

21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Відбувся науковий семінар Тараса Пастуха "Метафори та коди пам'яті"

20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії