Багнюк Наталія В'ячеславівна

завідувач відділу, кандидат філологічних наук

Багнюк Наталія В’ячеславівна– мовознавець, кандидат філологічних наук (2011 р.).

Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2003) та аспірантуру на кафедрі української мови цього університету (2006).

2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Середньошрифтове Четвероєвангеліє: лінгвістичний та палеографічний аналіз» (науковий керівник – проф. Лідія Коць-Григорчук).

В Інституті від 2007 року: молодший науковий співробітник (2007–2015), науковий співробітник (2015–2018), в.о. завідувача (2018), завідувач відділу української мови (від 2019 р.).

Член колективу авторів «Словника української мови XVI–XVII століть».

Наукові зацікавлення: історія української мови, історична лексикологія та лексикографія, палеографія, антрополінгвістика.

Викладач курсів «Українська мова: академічне письмо», «Українська мова: публічний виступ» в Українському Католицькому університеті (2014– до сьогодні).

 Членство у редколегіях збірників, комітетів, спецрад

Член редколегії наукової серії «Історія мови», від 2010 року –в оргкомітеті наукового семінару «Тимченківські наукові читання» (Засідання 1-6).

Стипендії, нагороди:

2008 – стипендія за успішне завершення вищих студій Фонду ім. Меланії Денис-Ковалюк (Канадсько-Українська Фундація).

2011 – Премія Львівської обласної ради та обласної державної адміністрації.

E-mail: natalyabahnyuk@ukr.net

ORCID 0000-0001-6821-2227

Основні наукові праці:

Словники (авторські частини у словниках):

МАЛОБАЧНИЙ–МАСЛИЧНИЙ. Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / Відп. ред. М.І. Чікало; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2017. С. 29–61.

ЛИСИЧИЙ–ЛИЧИТИСЯ. Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст./ Відп.ред. М.І. Чікало; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Вип. 16. Львів, 2013. С. 45–77.

Автореферат:

Середньошифтове Четвероєвангеліє: лінгвістичний і палеографічний аналіз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Наталія В’ячеславівна Багнюк. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. 16 с.

Статті у збірниках наукових праць (основні):

Homo Lingualis ХVІ–ХVІІ століть: сучасні дослідження (теоретичний аспект). Лінгвістика: Збірник наукових праць. Луганський національний університет ім. Т.Шевченка / гол. ред. К. Д. Глуховцева. Старобільськ, 2018. № 2 (39). С. 158–166.

[Із наукової хроніки]: Міжнародна наукова конференція «Книжки про слова: Історична та діалектна лексикографія». Українська мова. 2017. № 4. С. 150–153.

Дослідження писемних пам’яток у контексті зміни наукових парадигм. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. Київ: Центр пам’яткознавстваНАН України і УТОПІК, 2016.С. 445–449.

Середньошрифтове Четвероєвангеліє в лінгвістичному вимірі. У координатах мови: збірник наукових праць на пошану Професора Лідії Коць-Григорчук / відп. за вип. О.М. Костів. Львів: ПАІС, 2016. С. 129–145.

Українська пасійна проповідь ХVІ століття: мовні контрасти. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці, 2016. С. 159–162.

Мовні засоби впливу на слухача / читача в українській пам’ятці XVI ст. «Страсті Христові». Ucrainistica: Збірник наук. праць / Криворізький держ. педагогічний ун-т ; відп. ред. М. Вербовий. Кривий Ріг, 2015. С. 39–49 .

Українська рукописна пам’ятка другої половини XVI століття «Страсті Христові»: з історії дослідження. Писемні пам’ятки: текст і контекст / відп.ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015 (Серія «Історія мови»). С. 22–30.

Повтор як стилетворчий засіб у мові українських проповідей кінця XVI – початку XVII ст. Лінгвістика: Збірник наукових праць. Луганський національний університет ім. Т.Шевченка / гол. ред. К. Д. Глуховцева. Старобільськ, 2015. № 2 (33). С. 71–79.

Наукова цінність покрайніх записів на стародруках у візії Ярослава Ісаєвича. З історії західноукраїнських земель:Збірник наукових праць / Гол.ред. М. Литвин. Львів, 2013. Вип. 9. С. 120–124.

Зі спостережень над мовою українських пам’яток проповідницького жанру кінця XVI – початку XVII століть. Писемні пам’ятки: від картотеки до словника: Збірник наукових праць / відп. ред. Г. Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. С. 161–170. (Серія «Історія мови»).

Особливості графіки середньошрифтового Євангелія. Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги. / відп. ред. О. Сімович. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013. С. 24–33 (Серія «Історія мови»).

Особливості системи займенників у тексті середньошрифтового Євангелія. Писемні пам’ятки: сучасне прочитання / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2011. С. 84–90. (Серія «Історія мови»).

Синтаксичні особливості тексту середньшрифтового Євангелія. У силовому полі мови (Інні Петрівні Чепізі). Київ: Інститут української мови НАНУ, 2011. С. 33–36.


Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ