Ястремська Тетяна Олександрівна

заступник директора з наукової роботи, кандидат філологічних наук

1997 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від 1997 року: аспірант (1997–2001), молодший науковий (2001–2003), науковий (2003–2009), старший науковий співробітник відділу української мови (2009–2018), заступник директора з наукової роботи (від 2018).

2002 року в Інституті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору» (науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Павло Гриценко).

2015 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Член редколегії наукового збірника «Діалектологічні студії».

Член редколегії серії видань «Діалектологічна скриня» та «Історія мови».

Від 2000 року – член оргкомітету Міжнародного наукового семінару «Актуальні проблеми діалектології».

Авторка понад 90 наукових публікацій. Учасниця діалектологічних експедицій на Гуцульщину та Бойківщину.

Наукові зацікавлення: діалектологія, лексикографія, лексикологія, семасіологія, словотвір, мотивація.

Стипендії

2003–2004 роках – стипендіат Президії НАН України для молодих науковців.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FN53GoEAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9619-7730

Е-mail: tetyana.yastremska@gmail.com

Список основних наукових праць

Монографія

·       Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2008 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 424 с.

Словники

·       Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 672 с.; 2-е вид. – Львів, 2012. – 852 с.; 3-е вид. – Львів, 2015. – 897 с.

·       Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 667 с.

·       Гнатишак Ю., Сімович О, Хобзей Н., Ястремська Т. Слова з Болехова. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2017 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 635 с.

Статті

·      Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання // Prace filologiczne. – T. LXXIV. – Warszawa, 2019 – S. 67–78.

·      Проблема частиномовного (не)розрізнення: прислівник чи конструкція «прийменник + іменник»? // Філологічний часопис / [гол. ред. О.Ю. Зелінська]. – №1(13). – Умань. 2019. – С. 165–175; режим доступу: http://fch.udpu.edu.ua/article/view/169404

·      Прислівники місця в говорах української мови: статична локалізація // Лінгвістика : Зб. наук. праць. – №1 (38) / [гол. ред. К.Д. Глуховцева]. – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – С. 70–84.

·      Епідигматичний діалектний словник: ідея, концепція, засади // Діалектологічні студії. 11. Слово – словник – корпус / [відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей]. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ,  2018. – С. 273–301.

·      Система дериватів у контексті лексикографії // ІХ Міжнародний конгрес україністів. мовознавство: Зб.  наук ст. (До 100-річчя Національної академії наук України) /  [гол. ред. Г. Скрипник]. – Київ: Вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 588–599.

·      Динаміка словотвірного гнізда з вершиною -верх- // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : VII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики [Herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier, P. Hilkes]. – München: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017.С. 183–190, 794–802; режим доступу: https://epub.ub.uni-muenchen.de/41248/1/slawistik_virtuelle-konferenz_2016_WEB.pdf

·      Динаміка семантичних змін у гуцульських говірках // Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku [рod red. D.K. Rembiszewskiej]. – Warszawa, 2017. – S. 81–96; режим доступу: http://ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/126/Dynamika_rozwoju_gwar_slowanskich_w_XX_wieku.pdf?sequence=1#page=83

·      До проблеми кореляції формальної і семантичної структури дериватів із коренем -верх- // Język w regionie – region w języku. II. – Poznań, 2017. – S. 121–140.

·      Словотвірне гніздо: проблема множинної мотивації // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 64. – Ч. 1 [відп. за вип. О.М. Костів]. – Львів, 2017. – С. 119–129.

·      Словотвірне гніздо з вершиною -верх- у говорах південно-західного наріччя: моделі деривації // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наукових праць. – Вип. 21 [відп. ред. І.В. Сабадош]. – Ужгород, 2016. – С. 192–197.

·      Межі діалектного простору: південно-західне наріччя // У координатах мови : збірник наукових праць на пошану Професора Лідії Коць-Григорчук [відп. за вип. О.М. Костів]. – Львів : ПАІС, 2016. – С. 108–126.

·      «Біблійні історії» у контексті становлення української мови початку ХХ століття // Цінності та виклики. – értékek és kihívások. A 2015. március 26-28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. – I. kötet: Nyelvtudomány [szerk. V. Gazdag, Z. Karmacsi, E. Tóth]. – Ужгород (Ungvár): Autdor-Shark, 2016. – С. 71–77.

·      Деривати з коренем -верх- у говорах південно-західного наріччя: семантичний аспект // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Вип. 10 / [гол. ред. М.Є. Скиба; відп. за випуск М.М. Торчинський]. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І. – Т. 3. – С. 278–282.

·      Динаміка діалектних явищ у тексті // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій [відп. ред. П. Гриценко]. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2015.– С. 476–488.

·      Деривати з коренем -верх-: українсько-польські паралелі // Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych [pod. red. L. Frolak]. – Т. Х. – Lublin: PAN OL, 2015. – S. 105–114.

·      The lexeme верх : its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian // LingVaria. – Rok X (2015). – №1(19). – S. 221–239.

·      Система дериватів із коренем -верх- : історичний та діалектний виміри // Діалектологічні студії. 10 : Традиції і новаторство [відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2015. – С. 370–392.

·      Діалектне підґрунтя "Біблійної історії" (початок ХХ ст.): фонетичний аспект // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [за ред. П. Гриценка]. – Київ : КММ, 2014. – С. 518–522.

·      Текст як джерело дослідження діалектної системи // Badania dialektologiczne: Stan, perspektywy, metodologia [рod. red. M. Raka, K. Sikory]. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – S. 123–135.

·      До проблеми членування говорів південно-західного наріччя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – №1021. – Серія : Філологія. – Вип. 66. – С. 185–189.

·      Збереження другого повноголосся в говірках південно-західного наріччя // Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych [рod. red. M. Borciuch, L. Frolak]. – PAN OL. – T. VII. – Lublin, 2012. – S. 64–72.

·      Рефлексація сполук на зразок *trъt у говірках південно-західного наріччя : кров // Мовознавчий вісник [зб. наук. праць]. – Вип. 12–13. – Черкаси, 2011. – С. 72–79.

·      Діалектний простір Галичини : говірки української мови // Українська мова в Галичині : історичний вимір [відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей]. – Львів : Інститут української мови ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2011. – С. 55–106.

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо до участи у сьомому засіданні Тимченківських наукових читань

Відділ української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (Львів) у співпраці з Інститутом української мови НАН України (Київ) та з Мовознавчою комісією НТШ запрошують Вас до участи в Тимченківських наукових читаннях (засідання 7): «АКАДЕМІЧНА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Многая літа!

Сьогодні, 21 жовтня 2021 р. свій 90-річний ювілей святкує Феодосій Іванович Стеблій, відомий український історик, багатолітній завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, заслужений працівник культури України.
Видання:

Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія