Артимишин Павло Іванович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 6 липня 1992 року у м. Львові. У 1999–2009 рр. навчався у Львівському НВК міжнародних відносин ім. В. Стуса. Упродовж 2009 – 2014 рр. був студентом історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом маґістра історії, викладача історії з відзнакою).

Упродовж 2014-2017 рр. – аспірант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Працював над дисертацією «Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000–2012)» (науковий керівник – доктор історичних наук Ігор Соляр), яку захистив у березні 2018 р.

Від 1 листопада 2017 р. по 31 березня 2021 р. – молодший науковий співробітник, з 1 квітня 2021 р. – науковий співробітник відділу нової історії України Інституту.

Від 29 травня 2018 р. – голова Ради молодих вчених Інституту.

Випускник XXVIII Східної літньої школи Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету (липень, 2018).

Сфера наукових зацікавлень: русистика, історія України та Росії рубежа XX – XXI ст., розвиток українсько-російських відносин у XXI ст., проблематика національної ідентичності та історичної пам’яті, історія СРСР, історія Львова.

Адреса електронної пошти (e-mail) для листувань: p.artymyshyn[at]gmail.com

Web of Science ResearcherID AAA-2403-2022

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7501-797X

Список наукових праць

Автореферат:

Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000-2012): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Павло Іванович Артимишин ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут народознавства. Львів: [б.в.], 2018. 20 с.

Аналітична доповідь

Артимишин П. І. “Ідеологема «Русского міра»: виникнення, генеза, сприйняття в Україні»: аналіт. доп. / П. І. Артимишин, О. А. Костюк. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 84 с. (у співавторстві з О. А. Костюком).

Статті та розділи в колективних монографіях

Статус ОРДЛО в суспільно-політичній думці України (2014–2020). Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2020. № 57. Сz. 5. S. 12–21. (у співавторстві із Підшибякіним С. В.)

«Газові війни» Російської Федерації та України 2006 та 2009 років: візії української суспільно-політичної думки. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. С. 149–174. 

Від «Малоросії» до «Новоросії». Критика. 2019. Ч. 1–2. (255–256). С. 10–21.

Російсько-грузинський конфлікт 2008 р. у медійному дискурсі України. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 23. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. С. 262–280. 

Від освіти формальної до неформальної: випадок російської громади Львова // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (XX – початок XXI століть): монографія / [відп. ред. І. Соляр; упоряд. М. Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 420–432.

Від Тузли до Харківських угод: російсько-українські конфлікти 2000-х років у візіях експертних середовищ та суспільних уявленнях в Україні. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX – початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. І. Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 83–93.

Помаранчева революція в Україні та Росія (до питання наявності російського чинника під час українських президентських виборів 2004 року). З історії західноукраїнських земель / [гол. редколегії Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2016–2017. Вип. 12–13. С. 179–200. 

“Мы все русские, а не россияне”: основні світоглядні візії російської громади західноукраїнського реґіону (за матеріалами газети "Русский вестник"). Український історичний збірник. Київ, 2017. Вип. 19. С. 300–312.

Ідея “окремішності” Донбасу та Криму у проросійській публіцистиці сучасної України.  Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор: монографія / відп. ред. М. Литвин. Львів, 2017. С. 194–226.

Формування режиму Володимира Путіна у Російській Федерації у 2000–2008 роках: українське бачення. Вісник НТШ. Львів, 2017. Ч. 58. С. 3–9.

Образ Росії періоду 1940–2010-х років на сторінках сучасних шкільних підручників з історії (2000–2012). Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки. Київ, 2017. Вип. 3. С. 217–226.

Відставка Бориса Єльцина та початок президентства Володимира Путіна: відгуки в Україні. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2016. № 10. Сz. 3. S. 33–39.

Політика “рівновіддалення” олігархів у Росії: реакція української публіцистики. Гілея: науковий вісник. Київ, 2016. Вип. 112 (№ 9). С. 87–92.

Трагедії “Норд-Осту” та Беслану в Росії: реакція українських політиків і журналістів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Історичні науки". Луцьк, 2016. №13 (338). С. 116–121.

Початок Другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та медійного середовищ в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 141–147.

Образ Росії та росіян на сторінках сучасних українських підручників з історії (2000–2012 рр.). Новітня доба. Львів, 2014. Вип. 2. С. 76–97.

Львів серед інших радянських міст: компаративні студії. Дні науки історичного факультету, присвячені 180–річчю заснування Київського університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. У 2 т. / Редкол.: чл. – кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), Є. С. Брайлян (відп. Редактор). Київ: Логос, 2014. Т. 1. С. 256–261.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ