Артимишин Павло Іванович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 6 липня 1992 року у м. Львові. У 1999–2009 рр. навчався у Львівському НВК міжнародних відносин ім. В. Стуса. У 2009–2014 рр. був студентом історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом маґістра історії, викладача історії з відзнакою).

Упродовж 2014-2017 рр. – аспірант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Працював над дисертацією «Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000–2012)» (науковий керівник – доктор історичних наук Ігор Соляр), яку захистив у березні 2018 р.

Від 1 листопада 2017 р. по 31 березня 2021 р. – молодший науковий співробітник, з 1 квітня 2021 р. – науковий співробітник, з 1 січня 2024 р. – старший науковий співробітник  відділу нової історії України Інституту.

З жовтня 2018 р. - старший науковий співробітник Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії (за сумісництвом).

З грудня 2017 р. - дослідник-волонтер проєкту "Локальна історія" (за сумісництвом).

Від 29 травня 2018 р. – голова Ради молодих вчених Інституту.

З червня 2023 р. – голова Ради молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН України.

Член організаційного комітету щорічної міжнародної наукової конференції «Історія релігій в Україні».

Сфера наукових зацікавлень: русистика, історія України та Росії рубежа XX – XXI ст., розвиток українсько-російських відносин у XXI ст., проблематика національної ідентичності та історичної пам’яті, історія СРСР, історія Львова.

Адреса електронної пошти (e-mail) для листувань: p.artymyshyn[at]gmail.com

Scopus Author ID: 57836468200 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57836468200)

Web of Science ResearcherID: AAA-2403-2022 (https://www.webofscience.com/wos/author/record/2707916)

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-7501-797X


Наукові нагороди та відзнаки:

Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Львівської області (2017)

Відзнака НАН України для молодих учених “Талант, натхнення, праця” (2021)

Подяка “за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток гуманітарної науки та з нагоди 70-річчя Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України” від голови ЛОДА М. Козицького (2021)

Стипендія Президента України для молодих вчених НАН України (2020–2022)


Наукові проєкти та стажування

НДР молодих вчених НАН України ««Велика Польща» та «Русскій мір»: Україна у суспільно-політичному дискурсі та зовнішньополітичних доктринах сусідніх держав»», 2019 – 2020 рр.

Східноєвропейська літня школа (Центр східноєвропейських досліджень, Варшавський університет, Польща, 28.06.2018 – 28.07.2018)

 “Переосмислюючи українські студії: локально, регіонально, транснаціонально” (Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері, Німеччина, 16–17.05.2019)

Міжнародна академія “Тіні імперій: імперська спадщина та міфології в Центрально-Східній Європі” (Центр перспективних досліджень, Софія, Болгарія Учасник програми, 14–21.09.2021)

Програма “Лабораторія ім. проф. Річарда Пайпса” (Інститут політичних досліджень Польської академії наук, Варшава, Польща, 1–17.10.2021)

Наукові праці

Автореферат

Суспільно-політичні процеси в Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000–2012) / автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Артимишин Павло Іванович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. Львів, 2018. 20 с.

Розділи в колективних монографіях

Артимишин П. Від Тузли до Харківських угод: російсько-українські конфлікти 2000-х років у візіях експертних середовищ та суспільних уявленнях в Україні. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX – початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. І. Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 83–93.

Артимишин П. Ідея “окремішності” Донбасу та Криму у проросійській публіцистиці сучасної України. Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор: монографія / відп. ред. М. Литвин. Львів, 2017. С. 194–226.

Артимишин П. Від освіти формальної до неформальної: випадок російської громади Львова. Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (XX – початок XXI століть): монографія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. Кн. 1. С. 420–432.

Артимишин П. Моделі цивільно-військового співробітництва між суспільством і Збройними силами України після початку Операції об’єднаних сил. Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи: колективна монографія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. С. 298–320.

Артимишин П. Російський погляд на волонтерство в Україні: пропаганда і контрпропаганда.  Про гідність. Волонтерський рух в Україні 2013–2017 років / за редакцією Олени Аркуші та Миколи Литвина; Національна академія наук України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича. Львів, 2018. С. 536–545.

Артимишин П., Артимишин Ю. Підписання та ратифікація угоди про асоціацію України з Європейським Союзом: дискурс українського політикуму. Ідея Європи в суспільному дискурсі сучасної України: монографія / від. ред. І. Соляр, упоряд. О. Муравський; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. С. 116 – 140.

Артимишин П. Українофільські суспільно-політичні середовища. Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у пошуках власного імені (ХІХ – перша половина ХХ століть) / Наук. ред. Орлевич І; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. Львів: Логос, 2020. С. 127–150.

Артимишин П., Соляр І. Проєкт «Новоросія» в контексті сучасної російсько-української війни. «The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph». Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. pp. 414–423.

Артимишин П., Ільницький В. Творці змін. Українські революції кінця XX – початку XXI ст. та їх наслідки для розвитку нової демократичної держави. «Central Eastern Europe under 1989–2022 socio-economic, political, and cultural-educational transformations»: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. pp. 1–28.

Artymyshyn P., Holyk R. New Songs for a New Life: Soviet Folklore and Folkloristics in Western Ukraine. Folklore and Ethnology in the Soviet Western Borderlands: Socialist in Form, National in Content / edited by Toms Ķencis, Simon J. Bronner, Elo-Hanna Seljamaa. Lexington Books, 2024. pp. 211–229.

Статті в Scopus та Web of Science

Artymyshyn, P., Holyk, R. From “One’s Own” to Foreign: Categories and Texts of Soviet Folkloristics and Ethnography. Letonica. 2021. № 43. pp. 91–112. (Scopus).

Артимишин П., Соляр І. Курилишин К. Часопис "Діло" (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до біобібліографістики: У 10 т. Т. 1–6. Український історичний журнал. 2021. Число 5. C. 219 – 222. (Web of Science).

Артимишин П., Соляр І. Між загрозою для суверенітету й реґіональним лідерством: Україна та російські інтеґраційні проекти на пострадянському просторі. Український історичний журнал. 2022. Число 5. C. 33–45. (Web of Science).

Artymyshyn, P., Lipkan, V. The Concept of “Denazification” in the Context of the Information Component of the Modern Russian-Ukrainian War. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2022. 25, 227–236. doi: 10.24919/2519-058X.25.269561 (Web of Science).

Аналітична доповідь

Артимишин П. І., Костюк О. А. Ідеологема «Русского міра»: виникнення, генеза, сприйняття в Україні: аналіт. доп. / П. І. Артимишин, О. А. Костюк. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 84 с.

Навчальне видання

Мержиєвська В., Артимишин П., Качур Г. Навігатор з історії України “Сучасність»”. Київ: Портал, 2023. 220 с.

Наукові статті

Артимишин П. Львів серед інших радянських міст: компаративні студії. Дні науки історичного факультету, присвячені 180–річчю заснування Київського університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. У 2 т. / Редкол.: чл. – кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), Є. С. Брайлян (відп. Редактор). Київ: Логос, 2014. Т. 1. С. 256–261.

Артимишин П. Образ Росії та росіян на сторінках сучасних українських підручників з історії (2000–2012 рр.). Новітня доба. Львів, 2014. Вип. 2. С. 76–97.

Артимишин П. І. Політика “рівновіддалення” олігархів у Росії: реакція української публіцистики. Гілея: науковий вісник. Київ, 2016. Вип. 112 (№ 9). С. 87–92.

Артимишин П. І. Початок Другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та медійного середовищ в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 141–147.

Артимишин П. І. Трагедії “Норд-Осту” та Беслану в Росії: реакція українських політиків і журналістів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Історичні науки". Луцьк, 2016. №13 (338). С. 116–121.

Артимишин П. Помаранчева революція в Україні та Росія (до питання наявності російського чинника під час українських президентських виборів 2004 року). З історії західноукраїнських земель / [гол. редколегії Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2016–2017. Вип. 12–13. С. 179–200.

Артимишин П. “Мы все русские, а не россияне”: основні світоглядні візії російської громади західноукраїнського реґіону (за матеріалами газети "Русский вестник"). Український історичний збірник. Київ, 2017. Вип. 19. С. 300–312.

Артимишин П. Образ Росії періоду 1940–2010-х років на сторінках сучасних шкільних підручників з історії (2000–2012). Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки.  Київ, 2017. Вип. 3. С. 217–226.

Артимишин П. Формування режиму Володимира Путіна у Російській Федерації у 2000–2008 роках: українське бачення. Вісник НТШ. Львів, 2017. Ч. 58 (осінь–зима). С. 3–9.

Артимишин П. Російсько-грузинський конфлікт 2008 р. у медійному дискурсі України. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 23. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. С. 262–280.

Артимишин П. «Газові війни» Російської Федерації та України 2006 та 2009 років: візії української суспільно-політичної думки. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. С. 149–174.

Артимишин П. Від «Малоросії» до «Новоросії». Критика. 2019. Ч. 1–2. (255–256). С. 10–21.

Артимишин П. Харківські угоди 2010 року: візії політичних, медійних та експертних середовищ в Україні. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 194–213.

Артимишин П. Українське питання в Польській республіці: між «інкорпорацією» та «прометеїзмом». Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 103–119.

Артимишин П., Ільницький В. Українські революції кінця XX – початку XXI ст.: причини та наслідки. Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Вип. 51. С. 4–18.

Артимишин П. Російсько-грузинська війна 2008 року: реакція українського політикуму. Новітня доба / гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 10. С. 198-212.

Artymyshyn P. From the center to the “sleeping districts”: attempts to construct the external image of Lviv as a Soviet city. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2023. Вип. 37. С. 158-174.

Статті в зарубіжних виданнях

Артимишин П. І. Відставка Бориса Єльцина та початок президентства Володимира Путіна: відгуки в Україні. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2016. № 10. Сz. 3. pp. 33–39.

Артимишин П. І., Підшибякін С. В. Статус ОРДЛО в суспільно-політичній думці України (2014–2020). Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2020. № 57. Сz. 5. S. 12–21.

Артимишин П., Польовий Т. Концепт “русского мира” в информационном пространстве Беларуси. Sprawy Międzynarodowe. 2021. 74 (2). S. 181–201.

Artymyshyn P., Polovyi T. The concept of the «Russian world» in the assessments of Belarusian researchers. Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. 2022. № 17. pp. 41-55.

Артимишин П. Російсько-грузинська війна 2008 р. в українській суспільно-політичній думці: кластер експертів та соціологічних опитувань. Slovak international scientific journal. 2023. № 71. С. 9–13.

Публікації в ЗМІ

Артимишин П. Сценарій, який невигідний нікому, або про історичний контекст сучасних українсько-польських відносин. День. 2018. № 167. 18 вересня.

Артимишин П., Артимишин Ю. Всеукраїнські наукові читання у Львові. Освіта і суспільство. 2019. № 6 (15), червень. С. 2.

Артимишин П. Українці за океаном: від іммігрантів до діаспори. Локальна історія. 2019. № 11. С. 4–13.

Артимишин П. «До добра і краси». Локальна історія. 2019. № 2. С. 84–87.

Артимишин П. Команчанська Республіка. Локальна історія. 2019. № 6. С.53–57.

Артимишин П. Місія Егана. Локальна історія. 2019. № 3. С. 69–71.

Артимишин П. Тягар чорного піару, або Хто такі партачі. Локальна історія. 2018. № 2. С. 95–96.

Артимишин П. Що таке Малоросія та Новоросія? Локальна історія. 2019. № 6. С. 24–27.

Артимишин П. Важливо мати кордон із дружньою Білоруссю... День. 2020. № 150. 12 серпня. С. 4.

Артимишин П. Камо грядеши, Білорусь? День. 2020. 14 серпня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/kamo-gryadeshy-bilorus

Артимишин П. Хто перший “старший”? День. 2020. № 161–162. 28 – 29 серпня. С. 5.

Артимишин П. Місяць здобутку чи поразки? І не лише в Білорусі. День. 2020. 11 вересня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/misyac-zdobutku-chy-porazky-i-ne-lyshe-v-bilorusi

Артимишин П. Неєдина і подільна. Локальна історія. 2022. № 2. С. 88–93.

Артимишин П. Перший концтабір Європи. Локальна історія. 2022. № 8-9. С. 142–147.

Артимишин П. І знову про хороших росіян. Локальна історія (сайт). 11 квітня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/texts/kolonki/pro-khoroshikh-rosiian-iakikh-nemaie/

Артимишин П. Москва дістає старі ідеологеми: що таке "Малоросія" та "Новоросія"? Локальна історія (сайт). 11 квітня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/word/shcho-take-malorosiia-ta-novorosiia/

Артимишин П. Граф Дідушицький у дорозі до Парижа на Всесвітню виставку. Локальна історія (сайт). 23 червня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/graf-didushitskii-u-dorozi-do-parizha-na-vsesvitniu-vistavku/

Артимишин П. Ярослав Стецько та президент Китайської Республіки. Історія одного фото. Локальна історія (сайт). 5 липня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/iaroslav-stetsko-ta-prezident-kitaiskoyi-respubliki-istoriia-odnogo-foto/

Артимишин П. "Мазепин дзвін" миру, що зник у час Другої світової і знайшовся в Росії. Локальна історія (сайт). 20 липня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/artifact/mazepin-dzvin-miru-shcho-znik-u-chas-viini/ .

Артимишин П. Українські. Таємні. Про вищі студії у міжвоєнному Львові на початку 1920-х. Локальна історія (сайт). 8 серпня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/ukrayinski-taiemni-pro-vishchi-studiyi-u-mizhvoiennomu-lvovi-na-pochatku-1920-kh/.

Артимишин П. Як не видати себе ворогу. Вісім правил конспірації українського підпільника. Локальна історія (сайт). 15 серпня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/iak-ne-vidati-sebe-vorogu-visim-pravil-konspiratsiyi-ukrayinskogo-pidpilnika/.

Артимишин П. Два Потьомкіни в одному Херсоні. Локальна історія (сайт). 16 серпня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/dva-potomkini-v-odnomu-khersoni/.

Артимишин П. Український прапор на Олімпіаді 1976 року. Локальна історія (сайт).24 серпня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/ukrayinskii-prapor-na-olimpiadi-1976-go/.

Артимишин П. Як у США знімали фільм "Наталка Полтавка" 1936 року. Локальна історія (сайт). 28 серпня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/premiera-filmu-natalka-poltavka-u-niu-iorku/.

Артимишин П. Малоперещепинський скарб. Чи поховання хана Кубрата? Локальна історія (сайт). 9 вересня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/artifact/malopereshchepinskii-skarb-chi-pokhovannia-khana-kubrata/ .

Артимишин П. "Визволення" Олександра Довженка. Історія створення документального фільму. Локальна історія (сайт). 21 вересня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/vizvolennia-oleksandra-dovzhenka-istoriia-stvorennia-dokumentalnogo-filmu/.

Артимишин П. Пам’ятник Миколі Щорсу у Києві. Історія скандального монумента. Локальна історія (сайт). 27 вересня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/pamiatnik-mikoli-shchorsu-u-kiievi-istoriia-skandalnogo-monumenta/.

Артимишин П. Степан Бандера. Життя провідника ОУН у 12 фото. Локальна історія (сайт). 14 жовтня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/stepan-bandera-zhittia-providnika-oun-u-12-foto/.

Артимишин П. Київський Дмитро Солунський. Українська мозаїка з Третьяковської галереї. Локальна історія (сайт). 1 листопада 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/artifact/kiyivskii-dmitro-solunskii-ukrayinska-mozayika-z-tretiakovskoyi-galereyi/.

Артимишин П. Прощавай, Катерино! Історія скандального пам’ятника в Одесі. Локальна історія (сайт). 25 листопада 2022. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/proshchavai-katerino-istoriia-skandalnogo-pamiatnika-v-odesi/.

Артимишин П. Михайло Грушевський. Життя вченого у 9 світлинах. Локальна історія (сайт). 29 вересня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/mikhailo-grushevskii-zhittia-vchenogo-u-9-svitlina/

Артимишин П. Через спорт до незалежності. Як українці в Нью-Джерсі гартувалися (ВІДЕО). Локальна історія (сайт). 5 жовтня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/cherez-sport-do-nezalezhnosti-iak-ukrayintsi-v-niu-dzhersi-gartuvalisia-video/

Артимишин П. Сім’я Заклинських у таборі Ґмінд під час Першої світової війни. Локальна історія (сайт). 10 травня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/simia-zaklinskikh-u-tabori-gmind-pid-chas-pershoyi-svitovoyi-viini/

Артимишин П. Українці на світовій зустрічі дослідників історії у Варшаві. Локальна історія (сайт). 1 листопада 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/ukrayintsi-na-svitovii-zustrich-doslidnikiv-istoriyi-u-varshavi/

Артимишин П. Батько української незалежності. Левко Лук’яненко. Локальна історія (сайт). 24 серпня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/batko-ukrayinskoyi-nezalezhnosti-levko-lukianenko/

Артимишин П. Безкоштовний борщ з нагоди святкування Сталінової смерти. Локальна історія (сайт). 11 серпня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/bezkoshtovnii-borshch-na-sviato-smerti-stalina/

Артимишин П. "Бразиліана" Петра Карманського. Локальна історія (сайт). 22 березня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/braziliana-petra-karmanskogo/

Артимишин П. Журналіст The Manchester Guardian з Олексою Новаківським на виставці у Львові. Локальна історія (сайт). 03 січня 2023. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/photo/zhurnalist-the-manchester-guardian-z-oleksoiu-novakivskim-na-vistavtsi-u-lvovi/

Артимишин. Путінські ігри в історію. Zaxid.net. 6 листопада 2023. URL: https://zaxid.net/putinski_igri_v_istoriyu_n1573975

Артимишин П. Ілларіонов, Кац та інші російські ліберали. Zaxid.net. 16 жовтня 2023. URL: https://zaxid.net/illarionov_kats_ta_inshi_rosiyski_liberali_n1572728

Артимишин П. Прігожин, Франциск і хороші росіяни. Zaxid.net. 31 серпня 2023. URL: https://zaxid.net/prigozhin_frantsisk_i_horoshi_rosiyani_n1570064

Артимишин П. Про страх та ненависть Навального. Zaxid.net. 15 серпня 2023. URL: https://zaxid.net/pro_strah_ta_nenavist_navalnogo_n1569111

Артимишин П. Злет і падіння путінокраії. Zaxid.net. 25 липня 2023. URL: https://zaxid.net/zlet_i_padinnya_putinokratiyi_n1568011

Артимишин П. Чи не послати нам бійця? Zaxid.net. 29 червня 2023. URL: https://zaxid.net/chi_ne_poslati_nam_biytsya_n1566490

Артимишин П. Норовлива Україна. Zaxid.net. 23 січня 2023. URL: https://zaxid.net/norovliva_ukrayina_n1556443

Артимишин П. Під наглядом богині Фами. Локальна історія (журнал). 2023. № 1. С. 49–51.

Артимишин П. Неперспективний проєкт. Локальна історія (журнал). 2023. № 2. С. 76–79.

Артимишин П. Від друкарні до катівні НКВС. Історія жовківського монастиря отців Василіян. Локальна історія (сайт). 2023. 21 вересня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/vid-drukarni-do-kativni-nkvs-istoriia-zhovkivskogo-monastiria-ottsiv-vasiliian/

Артимишин П. Церква Параскеви П’ятниці у Чернігові. Локальна історія (сайт). 2023. 7 липня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/tserkva-paraskevi-piatnitsi-u-chernigovi/

Артимишин П. Катівня, яка стала музеєм. Історія "Тюрми на Лонцького". Локальна історія (сайт). 2023. 22 червня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/tiurma-na-lontskogo/

Артимишин П. Церква Святого Духа у Потеличі. Один з найдавніших дерев’яних храмів України. Локальна історія (сайт). 2023. 19 травня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/pid-pokrovom-sviatogo-dukha-odna-z-naidavnishikh-derevianikh-tserkov-ukrayini/

Артимишин П. Домовина України, широка, глибока. Локальна історія (сайт). 2023. 15 березня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/domovina-ukrayini-shiroka-gliboka/

Артимишин П. "Химерний" дім Городецького в Києві. Історія однієї споруди. Локальна історія (сайт). 2023. 23 січня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/building/khimernii-dim-gorodetskogo-v-kiievi-istoriia-odniieyi-sporudi/

Артимишин П. "Трагедія Карпатської України". Фільм 1940 року. Локальна історія (сайт). 2023. 15 березня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/tragediia-karpatskoyi-ukrayini-film-1940-roku/

Артимишин П. "Назар Стодоля": українське кіно у розпал сталінських репресій. Локальна історія (сайт). 2023. 10 липня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/nazar-stodolia-ukrayinske-kino-u-rozpal-stalinskikh-represii/

Артимишин П. "Остання дефіляда" генерала Тарнавського (ВІДЕО). Локальна історія (сайт). 2023. 26 липня. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/video/ostannia-defiliada-generala-tarnavskogo-video/

Артимишин П. Карета від Розумовських. Історія розкішного дарунка. 2023. 1 лютого. URL: https://localhistory.org.ua/rubrics/artifact/kareta-vid-rozumovskikh-istoriia-rozkishnogo-darunka/

Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту українознавства взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують»

У березні 2024 року науковці відділу української мови Інституту українознавства Національної академії наук України взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують», які ініціювала катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовано проєкт відеороликів спільно з ініціативами «#ШоТам» та «Локальна історія»

Упродовж лютого-квітня 2024 р. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України долучився до реалізації проєкту мультимедійних ініціатив «#ШоТам» та «Локальна історія» зі створення 8 відеороликів рубрики «Нація підприємців: як українці бізнес будували».

Видання:

Ad fontes. Джерела діалектологічних студій. (Серія Діалектологічні студії, т. 1(14))