Прокіп Валентина Анатоліївна

наукова співробітниця, кандидат філологічних наук

Народилася 16 квітня 1974 року в смт Голоби Ковельського району Волинської обл.

1991–1996 роки – навчалася на факультеті україністики Волинського державного університету ім. Лесі Українки (нині — СНУ ім. Лесі Українки)

1996–2008 роки – учитель української мови і літератури ЗОШ І–ІІІ ст. смт Голоби Ковельського р-ну Волинської обл.

2005–2008 – навчання в аспірантурі Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

2009 року в Інституті літератури ім. Т. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект» (спеціальність 10.01.09 – «Літературне джерелознавство і текстологія»).

2008–2009 роки – методист відділу гуманітарних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ВІППО).

2009–2010 – старший викладач кафедри управлінської діяльності ВІППО.

2010 року – науковий співробітник Науково-дослідного інституту Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки.

2010–2015 – доцент кафедри управлінської діяльності ВІППО.

2015–2019 – доцент кафедри гуманітарної освіти КЗ ЛОР “Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти”.

В Інституті від 2019 року: науковий співробітник відділу української літератури.

Авторка 29 публікацій, серед яких монографія, дві навчально-методичні праці, статті у фахових виданнях, рецензії, тези; авторка приміток й упорядниця тритомного видання “Леся Українка. Листи” (“Комора”, 2016–2018).

Наукові зацікавлення: життєписи українських письменників-класиків крізь призму мемуарів та епістолярної спадщини; епістолярій Лесі Українки та інших членів родини Драгоманових-Косачів

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4443-7090

Е-mail: savchuk-va@ukr.net


Основні наукові праці

Монографії

Доля листів Лесі Українки. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. 168 с.

Упорядкування:

·       Леся Українка. Листи: 1876–1897. Київ : Комора, 2016. 512 с.

·       Леся Українка. Листи: 1898–1902. Київ : Комора, 2017. 544 с.

·       Леся Українка. Листи: 1903–1913. Київ: Комора, 2018. 736 с.

Статті та рецензії

·   До історії збирання і публікацій листів Лесі Українки. Наук. вісн. ВДУ. Філологічні науки. 2007. № 9. С. 124–130.

·   Погляди Лесі Українки на проблему «недержавного чоловіка» (на матеріалі листів письменниці до Ф. Волховського та М. Кривинюка). Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / [упор. Н. Г. Сташенко]. Луцьк : РВВ «Вежа», 2007. Т. 4. Кн. 1. С. 257–269.

·   Епістолярій Лесі Українки: текстологічне дослідження купюр. Наук. вісн. ВНУ. Філологічні науки. Літературознавство. 2008. № 8. С. 209–215.

·   Національне питання у вилучених радянською цензурою листах Лесі Українки. Педагог. пошук : наук.-метод. вісн. 2008. № 3 (59). С. 51–54.

·   Епістолярій Лесі Українки: текстологічні спостереження (До дванадцятитомного видання творів 1975–1979 рр.). Педагог. пошук : наук.-метод. вісн. 2008. № 4 (60). С. 63–67.

·   Вплив Олени Пчілки на формування особистості Лесі Українки. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: Наук. зб. Випуск 33. Луцьк, 2009. С. 267–269.

·   Пріоритети викладання словесності у школі: інновації, консерватизм чи стереотипи? Компетентність педагога : від фахових знань до інноваційної культури. Луцьк, 2009. С. 163–167.

·   «Нехай люди лають, аби не мовчали…»: Штрихи до історії видань поетичних збірок Лесі Українки (на матеріалах епістолярію письменниці). Леся Українка: доба і творчість : Зб. наук. статей. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. Т. 3. С. 99–106.

·   Рукописна спадщина Лесі Українки у Львові: джерельна база. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 14. К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2009. С. 200–206.

·    Цензурні вилучення листів Лесі Українки: факти і мотиви. Леся Українка і сучасність : Зб. наук. пр. Т. 5. Луцьк : Вежа, 2009. С. 382–392.

·   Мовленнєва культура молоді: причини інтерференційного процесу. Мовленнєвий простір сучасного школяра. Луцьк, 2009. С. 118–124.

·   Про проблеми реалізації компетентнісного підходу в умовах сучасної освіти України. Менеджмент та інноваційна політика школи : матеріали обл. наук.-практ. конф. [упоряд. Л. О. Щоголєва]. Луцьк : ВІППО, 2010. С. 19–25.

·   Качкан В. А. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми) : монографія / В. А. Качкан, О. В. Качкан. Івано-Франківськ : в-во Івано-Франк. нац. мед. ун-ту, 2009. – 212 с. Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. 2010. № 1 (65). С. 80.

·   Культура спілкування керівника ЗНЗ як складова управлінської культури. Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. 2010. № 4 (68). С. 27–30.

·   Філософія життя Михайла Косача крізь призму його епістолярію. Леся Українка і сучасність : Зб. наук. пр. Т. 6. Луцьк : Вежа, 2010. С. 435-443.

·   Перспективи післядипломної педагогічної освіти в Україні в контексті євроінтеграції: філософський аспект. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. № 1. 2010. С. 20–22.

·   До проблеми текстології епістолярію Лесі Українки. Феномен Лесі Українки : літературознавчий, лінгвіст-тичний, історіософський, фі-лософський та педагогічний аспекти : зб. наук. праць / уклад. І.З.Тарасинська. Київ; Новоград-Волинський; Житомир; Черкаси, 2010. С. 65–67.

·    Деякі аспекти проблеми формування лідерських якостей старшокласників в умовах сучасної освіти України. Моделювання змін в закладах освіти регіону : матеріали всеукраїнської науково-прак-тичної конференції / [упор. В.В.Вітюк]. Луцьк : ВІППО, 2011. С. 104–111.

·   Традиційні та нові акценти у вивченні життя та творчості Т. Г. Шевченка в школі. Дивослово. 2012. № 3 (660). С. 38–41.

·   Комунікативна компетентність керівника ЗНЗ: проблеми формування в системі післядипломної педагогічної освіти. Обрії : науково-педагогічний журнал. 2012. № 1 (34). С. 53–55.

·   Культура спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика питання. Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. 2012. № 4 (76). С. 30–33.

·   Стиль керівництва як фактор впливу на успішну діяльність управлінського персоналу ЗНЗ. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. 2012. № 2 (70). С. 122–125.

·    «Лісова пісня» Лесі Українки: у пошуках джерел і прототипів. Дивослово. 2016. № 2 (707). С. 18–21.

Навчально-методичні праці

·      Формування соціальної компетентності учня в умовах сучасної освіти України. Частина І. Луцьк : ВІППО, 2012. 88 с.

·      Техніка пошуку роботи. Луцьк : ВІППО, 2012. 104 с.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).