З історії західноукраїнських земель. Випуск 15

DOI журналу:  https://doi.org/10.33402/zuz
DOI випуску: https://doi.org/10.33402/zuz.2019-15

З історії західноукраїнських земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2019. – Вип. 15. – 166 с.


До чергового випуску збірника ввійшли статті та матеріали, автори яких обрали обʼєктами своєї дослідницької уваги проблеми культурно-релігійного й політичного життя на західноукраїнських землях ранньомодерної та модерної доби. Показано організаційну роль Греко-католицької церкви в суспільній мобілізації галицького селянства, охарактеризовано погляди митрополита Андрея Шептицького на внесок української світської та духовної інтелігенції у процесах становлення української нації в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто окремі аспекти інтелектуальної діяльності галицьких українців у середині ХІХ – першій половині ХХ ст. і, зокрема, вплив духовенства на польсько-українському пограниччі напередодні Першої світової війни. Для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал

DOI of the journal:   https://doi.org/10.33402/zuz

DOI of the volume: https://doi.org/10.33402/zuz.2019-15

From the history of Western Ukraine / Edited and complied by Iryna Orlevych: National Akademy of Sciences of Ukraine, I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies. – Lviv, 2019. – Vol. 15. – 166 p.

The next issue includes articles and materials, the authors of which have chosen as the objects of their research attention the problems of cultural, religious and political life in the Western Ukrainian lands of the early modern and modern times. The organizational role of the Greek Catholic Church in the social mobilization of the Galician peasantry is shown. The views of Metropolitan Andrei Sheptytsky on the contribution of the Ukrainian secular and spiritual intelligentsia in the processes of formation of the Ukrainian nation in Galicia in the late 19th – early 20th centuries are characterized. Some aspects of the intellectual activity of Galician Ukrainians in the middle of the 19th – first half of the 20th century are considered, in particular, the influence of the clergy on the Polish-Ukrainian border on the eve of the First World War. For historians, local historians and anyone interested in the history of Ukraine. 

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

Мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура»

21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Відбувся науковий семінар Тараса Пастуха "Метафори та коди пам'яті"

20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії