Ястремська Тетяна Олександрівна

заступник директора з наукової роботи, доктор філологічних наук

1997 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від 1997 року: аспірант (1997–2001), молодший науковий (2001–2003), науковий (2003–2009), старший науковий співробітник відділу української мови (2009–2018), заступник директора з наукової роботи (від 2018).

2002 року в Інституті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору» (науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Павло Гриценко).

2021 року в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію «Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору» (науковий консультант – професор, доктор філологічних наук Павло Гриценко).

2015 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Член редколегії наукових збірників «Діалектологічні студії», «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність».

Голова редколегії видавничої серії «Діалектологічна скриня».

Від 2000 року – член оргкомітету Міжнародного наукового семінару «Актуальні проблеми діалектології».

Авторка понад 100 наукових публікацій. Учасниця діалектологічних експедицій на Гуцульщину та Бойківщину.

Наукові зацікавлення: діалектологія, лексикографія, лексикологія, семасіологія, словотвір, мотивація.

Стипендії

2003–2004 роках – стипендіат Президії НАН України для молодих науковців.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FN53GoEAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9619-7730

Е-mail: tetyana.yastremska@gmail.com

Список основних наукових праць

Монографії

Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 424 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

Ястремська Т. Моделювання українського діалектного простору: концепти ВЕРХ / НИЗ. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2021. 804 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Словники

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 672 с.; 2-е вид. – Львів, 2012. – 852 с.; 3-е вид. – Львів, 2015. – 897 с.

Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 667 с.

Гнатишак Ю., Сімович О, Хобзей Н., Ястремська Т. Слова з Болехова. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2017 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 635 с.

Статті

Семантична опозиція «верх / низ» у діалектній картині світу українців. Slavia Orientalis. 2021. T. lxx. № 1. S. 187–211 DOI: https://doi.org/10.24425/slo.2021.137008 

Формальна і семантична структури дериватів в говорах української мови: проблема кореляції. Studia Slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 65. Issue 1. P. 209–230 DOI: https://doi.org/10.1556/060.2020.00017 (Publication Date: 08 Dec 2021)

Концепт НИЗ: семантика базових слів. Gwary Dziś. Vol. 14. 2021. S. 113–137 DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.11 (1,1 д.а.).

Реалізація просторової семантики дериватів. Діалектологічні студії. 13: Збірник пам’яті Наталі Хобзей / відп. ред. П. Гриценко, Т. Ястремська; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Львів, 2020. С. 405–417. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=750

Картина світу і концепт: проблема (пере)осмислення. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. І. Соляр, упор. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 394–410. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=374

Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання. Prace filologiczne. T. LXXIV. Warszawa, 2019. S. 67–78. URL: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/449

Проблема частиномовного (не)розрізнення: прислівник чи конструкція «прийменник + іменник»? Філологічний часопис / гол. ред. О.Ю. Зелінська. №1(13). Умань. 2019. С. 165–175. URL: http://fch.udpu.edu.ua/article/view/169404

Динаміка словотвірного гнізда з вершиною -верх-. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ  / herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier, P. Hilkes. München: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. С. 183–190, 794–802. URL: https://epub.ub.uni-muenchen.de/41248/1/slawistik_virtuelle-konferenz_2016_WEB.pdf

Динаміка семантичних змін у гуцульських говірках. Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku / рod red. D.K. Rembiszewskiej. Warszawa, 2017. S. 81–96.

До проблеми кореляції формальної і семантичної структури дериватів із коренем -верх-. Język w regionie – region w języku. II. Poznań, 2017. S. 121–140.

Межі діалектного простору: південно-західне наріччя. У координатах мови: збірник наукових праць на пошану Професора Лідії Коць-Григорчук / відп. за вип. О.М. Костів Львів: ПАІС, 2016. С. 108–126.

 Деривати з коренем -верх-: українсько-польські паралелі. Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych / pod. red. L. Frolak. Т. Х. Lublin: PAN OL, 2015. S. 105–114.

The lexeme верх: its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian // LingVaria. – Rok X (2015). – №1(19). – S. 221–239. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fbe40071-edf4-4201-b575-99084b4931d4

Текст як джерело дослідження діалектної системи. Badania dialektologiczne: Stan, perspektywy, metodologia / рod. red. M. Raka, K. Sikory. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. S. 123–135.

Збереження другого повноголосся в говірках південно-західного наріччя. Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych / рod. red. M. Borciuch, L. Frolak. PAN OL. T. VII. Lublin, 2012. S. 64–72.

Рефлексація сполук на зразок *trъt у говірках південно-західного наріччя: кров. Мовознавчий вісник: зб. наук. праць. Вип. 12–13. Черкаси, 2011. С. 72–79.

Діалектний простір Галичини: говірки української мови. Українська мова в Галичині: історичний вимір / відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. Львів: Інститут української мови ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2011. С. 55–106.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ