З історії західноукраїнських земель. Вип. 14.

З історії західноукраїнських земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2018. – Вип. 14. – 218 с.

Збірник розкриває важливі сторінки історії Львова – від княжих часів до сьогодення. Проаналізовано, зокрема, описи міста угорськими історіографами XV–XVII ст., діяльність органів міського самоврядування та мистецьких кіл у ХVІ–XVIII ст. Висвітлено особливості побуту й дозвілля львівської української інтелігенції в домодерний і новочасний період. Показано роль наддніпрянської еміграції у громадсько-політичному й культурно-просвітньому житті Галичини напередодні, під час та після Першої світової війни, а також окремі аспекти місцевого суспільно-політичного життя в міжвоєнну та радянську добу. Зі змістом сучасних польських історіографічних студій минулого Львова можна ознайомитися в рубриці «Рецензії», а з основними віхами наукової діяльності визначного українського історика Ф. Стеблія – у рубриці «Інтелектуальна біографія». Для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал
From the history of Western Ukraine / Edited and complied by Iryna Orlevych: National Akademy of Sciences of Ukraine, I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies. – Lviv, 2018. – Vol. 14. – 218 p.


The collection reveals important pages of the history of Lviv – from princely times to the present. In particular, the descriptions of the city by Hungarian historiographers of the 15th–17th centuries, the activity of the self-government bodies and artistic circles in the 16th–18th centuries are analyzed. The peculiarities of everyday life and leisure of the Lviv Ukrainian intelligentsia in the pre-modern and modern period are covered. The role of the Dnieper Ukraine’s emigration in the social and political and cultural and educational life of Galicia before, during and after the First World War, as well as some aspects of local social and political life in the interwar and Soviet era are shown. Contents of contemporary Polish historiographic studies of the past Lviv can be found in the rubric “Reviews”, and the main milestones of scientific activity of the prominent Ukrainian historian F. Steblii – in the rubric “Intellectual biography”.
For historians, local historians and anyone interested in Ukrainian history.

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

Мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура»

21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Відбувся науковий семінар Тараса Пастуха "Метафори та коди пам'яті"

20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії