Публікації 2000-2009 років

"Апокрифи і леґенди з українських рукописів" у дзеркалі критики / Упорядкування, переклад (з німецької, польської, російської, чеської), передмова та примітки Ярослави Мельник; Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут франкознавства. – Львів: Логос, 2001. – 119 с.

Гаврилів Т. Знаки часу. Спроби прочитання. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. 227 с.

Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста…: поезія Ігоря Калинця. – Париж; Львів; Цвікау: Зерна, 2001. – 190 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи «Зерна» 28 (36)).

Микола Бандрівський. Сварожі лики. Археологічно-релігієзнавчі нариси з історії Західної України. Львів: Логос, 2002. - 102 с.: іл.

Шкраб'юк П. Крехів: дороги земні і небесні – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво Отців Василіян "Місіонер", 2002. – 415 с.

Ільницький М. Драма без катарсису: сторінки літературного життя Львова другої половини XX століття. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – Книга 2. – 256 с.

Шкраб’юк П. Серед зір і людей: поезії – Львів: Інститут українознавства ім І. Крип’якевича НАН України; Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 2003. – 304 с.

Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського / упорядкування, передмова та коментарі Наталії Ощипок; Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства. - Львів, 2004. - 158 с.

Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик / Укладач Л.Ільницька; Науковий редактор і автор передмови В.Будний. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 254 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Ч.  16).

Гаврилів Т. Текст між культурами: перекладознавчі студії / Т. Гаврилів ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут Критики. Київ: Критика, 2005.

Мочульський М. Іван Франко. Студії та спогади / [післямова Н. Ощипок]; Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства. – Львів, 2005. – 138 с. – (Франкознавчі студії; вип. 3).

Шкраб’юк П. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Видавництво Отців Василіян "Місіонер", 2005. – 439 с. + 56 вкл

Шкраб’юк П. Три ключі: мої рубаї – Львів: Місіонер, 2005. – 144 с.

Ільницький Микола. У фокусі віддзеркалень: Статті; Портрети; Спогади / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – 552 с.

Мельник Ярослава. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916. – Дрогобич: Коло, 2006. – 439 с.

Мельник Ярослава. Іван Франко й Biblia Apocrypha / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Український Католицький Університет. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006. – 512 с, іл.

Апокрифи і леґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Т. І: Апокрифи старозавітні: Репринт видання 1896 року / Передмова Ярослави Мельник; Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут франкознавства. – Львів, 2006. – 512 с.

Гупало Віра. Берестянські курганні могильники кінця Х–ХІІ ст. – Львів: ДВЦ НТШ, 2006. – 108 с.

Поети «Молодої Музи» / Упорядник, автор передмови та наукового апарату Микола Ільницький. – Київ: Дніпро, 2006. – 672 с.

Войнаровський В. Чорнівка І. Поселення IV-IX ст. на Буковині – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 166 с.

В 2007 р. було завершено роботою над підготовкою та виданням тритомника присвяченого 750-річчю Львова, який є найбільшою з дотепер виданих історій міста.

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Збройні сили України першої половини XX ст.  Генерали та адмірали / Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України. Львів; Харків: "Видавництво Сага", 2007. - 244 с.

Княжа доба на Русі: портрети еліти. Львів, 2006.

Гаврило Шило. Наддністрянський реґіональний словник. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія “Діалектологічна скриня”). – 288 с.

Я. Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. - Львів: Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України, 2002. - 520 с.

Havryliv T. Identitäten in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts. Lviv: VNTL-Klasyka, 2008. Umfang: 408 s.

Федун Петро – «Полтава». Концепція Самостійної України. Том 1. Твори / Упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2008. – 720 с., 16 с. іл.

Ястремська Тетяна. Традиційне гуцульське пастухування / відп. ред. П. Гриценко/ НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2008. 424 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Мацкевий Леонід. Археологічні пам'ятки Львова. - Львів: Логос, 2008. - 224 с. 

Василь Горинь: Бібліографічний покажчик / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича; Уклад. Л. Кужель; Упоряд. і ред. М. Дубас; Відп. ред. Ф. Стеблій. - львів, 2008. - 100 с.: 19 с. іл.

Негрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березови. - Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича при НАН України, 2008 (Серія "Діалектологічна скриня"). - 224 с.

Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: підручник / Василь Будний, Микола Ільницький. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 432 с.

Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах). - Львів: - Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича при НАН України, 2008 (Серія "Діалектологічна скриня"). - 320 с.

Шкраб’юк П. Сто кроків до Храму: невідоме про відоме / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; ГО «Інститут національної пам’яті». – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 436 с.

Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі: монографія. Ін-т українознав. НАН України. Л.: ВНТЛ-Класика, 2009. 480 с.

Ігор Чорновол. 100 видатних львів'ян. - Львів: "Тріада плюс", 2009. - 448 с.

Іван Франко. Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми. З додатком благовіщенської драми Івана Дамаскина в віршованім перекладі на церковнослов’янську мову / Упорядкування, публікація, передмова і примітки Ярослави Мельник. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. – 132 с.

Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Канадський інститут українських студій. Упоряд. О. Піх, О. Руда; вступ. стаття О. Піха. – Львів, 2009. – 314 с.

Шкраб'юк П. Голоси нічні і денні: на хвилях радіо "Незалежність". – Львів: НВФ "Українські технології", 2009. – 224 с.

Клапчук В. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) /Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.– Львів; Івано-Франківськ: Фоліант, 2009.– 508 с.

 

Західно-українська народна республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. - Львів. 2009. - 350 с.

Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремської, Ганна Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт.  Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2009 (Серія "Діалектологічна скриня"). - 672 с.

Ільницький М. На перехрестях віку: у трьох книгах. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"

Поети Празької школи. Срібні сурми: Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М. Ільницького. – Київ: Смолоскип, 2009. – 916 с.

Науменко К.Є. Олекса Кожан. Портрет на тлі епохи. - Львів, 2009. - 152 с. 

Оголошення:
Новини:

Відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

20–21 травня 2024 у Львівському музеї історії релігії відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», організатором якої є Інститут релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАНУ та Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ, Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, Центром релігійної культури ім. Ігоря Скочиляса Українського католицького університету.

Участь мовознавців у Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу»

23–24 травня 2024 року в Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького відбулася Х Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу», яка зібрала науковців з різних куточків України та з-за кордону, щоб актуалізувати важливість дослідження проблем мовознавства, зокрема в умовах російсько-української війни.