Публікації 2000-2009 років

"Апокрифи і леґенди з українських рукописів" у дзеркалі критики / Упорядкування, переклад (з німецької, польської, російської, чеської), передмова та примітки Ярослави Мельник; Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут франкознавства. – Львів: Логос, 2001. – 119 с.

Гаврилів Т. Знаки часу. Спроби прочитання. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. 227 с.

Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста…: поезія Ігоря Калинця. – Париж; Львів; Цвікау: Зерна, 2001. – 190 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи «Зерна» 28 (36)).

Микола Бандрівський. Сварожі лики. Археологічно-релігієзнавчі нариси з історії Західної України. Львів: Логос, 2002. - 102 с.: іл.

Шкраб'юк П. Крехів: дороги земні і небесні – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво Отців Василіян "Місіонер", 2002. – 415 с.

Ільницький М. Драма без катарсису: сторінки літературного життя Львова другої половини XX століття. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – Книга 2. – 256 с.

Шкраб’юк П. Серед зір і людей: поезії – Львів: Інститут українознавства ім І. Крип’якевича НАН України; Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 2003. – 304 с.

Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського / упорядкування, передмова та коментарі Наталії Ощипок; Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства. - Львів, 2004. - 158 с.

Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик / Укладач Л.Ільницька; Науковий редактор і автор передмови В.Будний. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 254 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Ч.  16).

Гаврилів Т. Текст між культурами: перекладознавчі студії / Т. Гаврилів ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут Критики. Київ: Критика, 2005.

Мочульський М. Іван Франко. Студії та спогади / [післямова Н. Ощипок]; Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства. – Львів, 2005. – 138 с. – (Франкознавчі студії; вип. 3).

Шкраб’юк П. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Видавництво Отців Василіян "Місіонер", 2005. – 439 с. + 56 вкл

Шкраб’юк П. Три ключі: мої рубаї – Львів: Місіонер, 2005. – 144 с.

Ільницький Микола. У фокусі віддзеркалень: Статті; Портрети; Спогади / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – 552 с.

Мельник Ярослава. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916. – Дрогобич: Коло, 2006. – 439 с.

Мельник Ярослава. Іван Франко й Biblia Apocrypha / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Український Католицький Університет. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006. – 512 с, іл.

Апокрифи і леґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Т. І: Апокрифи старозавітні: Репринт видання 1896 року / Передмова Ярослави Мельник; Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут франкознавства. – Львів, 2006. – 512 с.

Гупало Віра. Берестянські курганні могильники кінця Х–ХІІ ст. – Львів: ДВЦ НТШ, 2006. – 108 с.

Поети «Молодої Музи» / Упорядник, автор передмови та наукового апарату Микола Ільницький. – Київ: Дніпро, 2006. – 672 с.

Войнаровський В. Чорнівка І. Поселення IV-IX ст. на Буковині – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 166 с.

В 2007 р. було завершено роботою над підготовкою та виданням тритомника присвяченого 750-річчю Львова, який є найбільшою з дотепер виданих історій міста.

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Збройні сили України першої половини XX ст.  Генерали та адмірали / Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України. Львів; Харків: "Видавництво Сага", 2007. - 244 с.

Княжа доба на Русі: портрети еліти. Львів, 2006.

Гаврило Шило. Наддністрянський реґіональний словник. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія “Діалектологічна скриня”). – 288 с.

Я. Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. - Львів: Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України, 2002. - 520 с.

Havryliv T. Identitäten in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts. Lviv: VNTL-Klasyka, 2008. Umfang: 408 s.

Федун Петро – «Полтава». Концепція Самостійної України. Том 1. Твори / Упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2008. – 720 с., 16 с. іл.

Ястремська Тетяна. Традиційне гуцульське пастухування / відп. ред. П. Гриценко/ НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2008. 424 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Мацкевий Леонід. Археологічні пам'ятки Львова. - Львів: Логос, 2008. - 224 с. 

Василь Горинь: Бібліографічний покажчик / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича; Уклад. Л. Кужель; Упоряд. і ред. М. Дубас; Відп. ред. Ф. Стеблій. - львів, 2008. - 100 с.: 19 с. іл.

Негрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березови. - Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича при НАН України, 2008 (Серія "Діалектологічна скриня"). - 224 с.

Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: підручник / Василь Будний, Микола Ільницький. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 432 с.

Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах). - Львів: - Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича при НАН України, 2008 (Серія "Діалектологічна скриня"). - 320 с.

Шкраб’юк П. Сто кроків до Храму: невідоме про відоме / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; ГО «Інститут національної пам’яті». – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 436 с.

Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі: монографія. Ін-т українознав. НАН України. Л.: ВНТЛ-Класика, 2009. 480 с.

Ігор Чорновол. 100 видатних львів'ян. - Львів: "Тріада плюс", 2009. - 448 с.

Іван Франко. Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми. З додатком благовіщенської драми Івана Дамаскина в віршованім перекладі на церковнослов’янську мову / Упорядкування, публікація, передмова і примітки Ярослави Мельник. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. – 132 с.

Бібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Канадський інститут українських студій. Упоряд. О. Піх, О. Руда; вступ. стаття О. Піха. – Львів, 2009. – 314 с.

Шкраб'юк П. Голоси нічні і денні: на хвилях радіо "Незалежність". – Львів: НВФ "Українські технології", 2009. – 224 с.

Клапчук В. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) /Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.– Львів; Івано-Франківськ: Фоліант, 2009.– 508 с.

 

Західно-українська народна республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. - Львів. 2009. - 350 с.

Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремської, Ганна Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт.  Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2009 (Серія "Діалектологічна скриня"). - 672 с.

Ільницький М. На перехрестях віку: у трьох книгах. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"

Поети Празької школи. Срібні сурми: Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М. Ільницького. – Київ: Смолоскип, 2009. – 916 с.

Науменко К.Є. Олекса Кожан. Портрет на тлі епохи. - Львів, 2009. - 152 с. 

Оголошення:
Новини:

Наукова доповідь А. Боляновського на вебінарі Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку

30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Співробітниця Інституту Ольга Заневич пройшла стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université

Упродовж січня-травня 2023 року в рамках стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université (Париж, Франція) кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, історик-лексикограф Ольга Заневич ознайомилася з унікальним фондом Бібліотеки Центру славістичних досліджень (CES – Bibliothèque du Centre d’études slaves, Paris)