З історії західноукраїнських земель. Випуск 16

DOIжурналу:  https://doi.org/10.33402/zuz

DOI випуску: https://doi.org/10.33402/zuz.2020-16

З історії західноукраїнських земель / наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 16. 268 с.

Збірник ілюструє важливі сторінки суспільно-політичного, соціального, мистецького життя галицьких українців ХVIII – початку ХХ століть. Висвітлено проблеми війни як виклику для суспільства, проаналізовано її вплив на розвиток культури та релігії. Розглянуто функціонування та еволюцію релігійних і культурних дискурсів у воєнних умовах, окреслено роль Церкви у формуванні й утвердженні національної ідентичності та її актуалізації під час Першої світової війни. З’ясовано, що  тогочасний воєнний досвід став переломним для модерного розуміння взаємозв’язків війни та віри у Східній Європі й Галичині. Визначено роль Російської Православної Церкви у розгортанні сучасної російсько-української війни. 
Для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України

ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал

DOI of the journal:  https://doi.org/10.33402/zuz

DOI of the volume: https://doi.org/10.33402/zuz.2020-16

From the history of Western Ukraine / Edited and complied by Iryna Orlevych:  National Akademy of Sciences of Ukraine, I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies.  Lviv, 2020. Vol. 16. 268 p.

Important pages of the socio-political, social, artistic life of Galician Ukrainians in 18th – early 20th century are illustrated. The problems of war as a challenge for society are highlighted, its influence on the  development of culture and religion is shown. Functioning and the evolution of religious  and cultural discourses in military conditions are considered, the role of the Church in the formation and establishment of national identity and its actualization during the First World  War is outlined. It is shown that the military experience of that time became a turning point for a modern understanding of the relationship between war and faith in Eastern Europe and  Halychyna. The role of the Russian Orthodox Church (ROC) in the deployment of the modern Russian-Ukrainian war is analyzed. 
For historians, local historians, and for all who are interested in the history of Ukraine

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.